dnes je 21.1.2019
Input:

Podklady k sestavení návodu k používání strojního zařízení

9.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16
Podklady k sestavení návodu k používání strojního zařízení

Ing. Zdeněk Šenovský

Pokud si sami zpracováváte návod k použití strojního zařízení, nabízím vám následující podklady.

Z veřejně dostupných zdrojů je nejlépe použít přímo Směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních (v ČR Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.), která má v příloze 1 obsáhlý článek 1.7.4 Návod k použití. Dále doporučuji použít navazující Příručku pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, která jednotlivé požadavky uvedeného článku podrobně rozpracovává v § 254 - § 274

Dalším zdrojem podkladů pro vypracování Návodu k použití mohou být technické normy.

Z norem bych doporučil především harmonizovanou normu typu A, ČSN EN ISO 12100, Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Tato norma popisuje požadavky na návod k použití v článku 6.5.4 Průvodní dokumentace (zvláště návod k používání) na stranách 47 a 48.

Existuje taky obecná norma přímo určená pro zpracování návodů k použití – ČSN EN 82079-1 Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky. Tato norma není určena přímo pro zpracování návodu pro strojní zařízení, ale je určena obecně pro jakýkoliv výrobek. Informace z této normy jsou proto spíše využitelné pro formu a způsob zpracování návodu k použití, než pro přesný obsah návodu.

Směrnice 2006/42/ES

PŘÍLOHA 1 – Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

1.7.4. Návod k použití

Ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k použití v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu.

Návod k použití přiložený ke strojnímu musí být buď „původním návodem k použití'' nebo „překladem původního návodu k použití“, přičemž k překladu musí být přiložen původní návod.

Ve výjimečných případech může být návod k údržbě určený pro odborný personál využívaný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem vyhotoven pouze v jednom z jazyků členských států Evropské unie, kterému tento personál rozumí.

Návod k použití musí být vypracován podle následujících zásad.

1.7.4.1. Obecné zásady pro vypracování návodu k použití

a) Návod k použití musí být vypracován v jednom nebo více úředních jazycích členských států Evropské unie. Na jazykové verzi nebo verzích ověřených výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem se uvedou slova „původní návod k použití”.

b) Pokud v úředním jazyku nebo jazycích země, ve které se má strojní zařízení používat, neexistuje „původní návod k použití“ musí překlad do tohoto jazyka nebo jazyků zajistit výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti. Na překladu musí být uvedeno „překlad původního návodu k použití”.

c) Obsah návodu k použití musí zahrnovat nejen předpokládané použití strojního zařízení, ale vzít v úvahu rovněž jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití.

d) Je-li strojní zařízení určeno pro používání nekvalifikovanou obsluhou, musí text a úprava návodu k použití brát v úvahu úroveň obecného vzdělání a schopnosti chápání, kterou Ize důvodně očekávat u takové obsluhy.

1.7.4.2. Obsah návodu k použití

Každý návod k použití musí obsahovat pokud možno alespoň tyto údaje:

a) údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky,

b) označení strojního zařízení, jak je uvedeno na samotném zařízení kromě výrobního čísla (viz. bod 1.7.3.),

c) ES prohlášení o shodě nebo doklad, ve kterém je uveden obsah ES prohlášení o shodě s podrobnými údaji o strojním zařízení, který nemusí nutně obsahovat výrobní číslo a podpis,

d) obecný popis strojního zařízení,

e) nákresy, schémata, popisy a vysvětlivky nezbytné pro používání, údržbu a opravy strojního zařízení a pro kontrolu jeho správného fungovaní,

f) popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou,

g) popis předpokládaného použití strojního zařízení,

h) výstrahy týkající se nepřípustných způsobů použití, ke kterým může podle zkušeností dojít,

i) pokyny k montáži, instalaci a připojení, včetně nákresů, schémat a prostředků upevnění a označení místa k připevnění strojního zařízení na šasi nebo na zařízení,

j) pokyny k instalaci a montáži ke snížení hluku nebo vibrací,

k) pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy,

l) údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením,

m) pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty,

n) základní vlastnosti nástrojů, kterými může být strojní zařízení vybaveno,

o) podmínky, za nichž strojní zařízení splňuje požadavky na stabilitu během používání, dopravy, montáže, demontáže v době mimo provoz, zkoušení nebo v případě předvídatelných poruch,

p) pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování s uvedením hmotnosti jeho různých částí, pokud se tyto pravidelně přepravují samostatně,

q) postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy; pokud může dojít k zablokování, postup který je třeba dodržet k bezpečnému odblokování zařízení,

r) popis operací při seřizování a údržbě, které provádí uživatel, a preventivní opatření k údržbě, která by se měla dodržovat,

s) pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby, včetně ochranných opatření, která je nutno během těchto operaci učinit,

t) specifikace náhradních součástí, které se mají použít, pokud tyto mají vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy,

u) tyto informace o emisích hluku šířícího se vzduchem:

- hladinu akustického tlaku A na stanovišti obsluhy, pokud překračuje 70 dB(A); pokud tato hodnota nepřekračuje 70 dB(A), musí být tato skutečnost uvedena,

- okamžitou špičkovou hodnotu akustického tlaku C na stanovištích obsluhy, pokud překračuje 63 Pa (130 dB vztaženo na 20 Pa),

- hladinu akustického výkonu A vyzařovaného strojním zařízením v případech, kdy hladina akustického tlaku A překročí na stanovištích obsluhy hodnotu 80 dB(A).

Tyto hodnoty musí být bud' skutečně naměřenými hodnotami u daného strojního zařízení nebo hodnotami zjištěnými na základě měření u technicky srovnatelného strojního zařízení reprezentujícího strojní zařízení, jež se má vyrábět.

V případě rozměrného strojního zařízení se místo hladiny akustického výkonu A mohou uvádět hladiny akustického tlaku na specifikovaných místech okolo strojního zařízení.

Jestliže nejsou použity harmonizované normy, musí se hladiny akustického tlaku měřit metodami nejvhodnějšími pro dané strojní zařízení. Jsou-li uvedeny hodnoty emisí hluku, je nutno uvést pro tyto hodnoty nejistotu měření. Musí být popsány provozní podmínky u strojního zařízení během měření a použité metody měření.

Nejsou-li určena stanoviště obsluhy nebo není-li možné je určit, měří se hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu strojního zařízení a ve výšce 1,6 m od podlahy nebo přístupové plošiny. Musí být uvedeno místo a hodnota nejvyššího akustického tlaku.

Stanoví-li zvláštní právní předpisy 11) jiné požadavky na měření hladiny akustického tlaku nebo akustického výkonu, je nutno použít tyto předpisy a příslušná ustanovení tohoto bodu se nepoužijí;

v) pokud může strojní zařízení vyzařovat neionizující záření, které může poškodit osoby, zejména osoby s aktivními nebo neaktivními implantabilními zdravotnickými prostředky, údaje o záření, kterému je vystavena obsluha a ohrožené osoby.

Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Poznámka autora:

Odkazy na normy a směrnice v textu příručky byly aktualizovány k 1.11.2018

§ 254 Návod k používání

Oddíl 1.7.4 se zabývá jednou z povinností, jež musí výrobce splnit před tím, než je strojní zařízení uvedeno na trh nebo do provozu.

V prvním odstavci oddílu 1.7.4 je uvedeno, že ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k používání poskytnutý výrobcem. To znamená, že návod k používání je nutno vypracovat před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu a tento návod musí být k strojnímu zařízení přiložen, dokud se toto nedostane k uživateli. Dovozci nebo distributoři strojního zařízení musí proto zajistit, aby byl návod k používání předán uživateli.

Kromě obecných požadavků na návod k používání uvedených v oddíle 1.7.4 jsou doplňkové požadavky na návod k používání stanoveny v těchto oddílech:

 • - oddíly 2.1.2, 2.2.1.1 a 2.2.2.2 – potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky, přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení a přenosná upevňovací zařízení a jiné rázové stroje;
 • - oddíly 3.6.3.1 a 3.6.3.2 – pojízdné stroje a strojní zařízení umožňující několik použití;
 • - oddíly 4.4.1 a 4.4.2 – příslušenství pro zdvihání a zdvihací strojní zařízení.

§ 255 Forma návodu k používání

Oddíl 1.7.4 neupřesňuje formu návodu k používání. Panuje obecná shoda, že všechny pokyny související s ochranou zdraví a bezpečností musí být dodány v tištěné podobě, jelikož nelze předpokládat, že uživatel má přístup k prostředkům umožňujícím přečtení návodu k používání poskytnutého v elektronické podobě nebo zpřístupněného na internetových stránkách. Často je však užitečné, aby byl návod k používání poskytnut v elektronické podobě a na internetu a rovněž v tištěné podobě, jelikož to uživateli umožňuje stáhnout si elektronický soubor, pokud si to přeje, a  znovu si návod k používání opatřit v případě, že došlo ke ztrátě jeho papírové kopie. Tento postup usnadňuje rovněž aktualizaci návodu k používání v případě potřeby.

§ 256 Jazyk návodu k používání

Obecně musí být všechny pokyny související s ochranou zdraví a bezpečností poskytnuty v úředním jazyku nebo jazycích členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu.

Druhý odstavec oddílu 1.7.4 je nutno uvážit spolu s oddílem 1.7.4.1. Ke strojnímu zařízení musí být přiložen původní návod k používání, tj. návod k používání ověřený výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Není-li původní návod k používání k dispozici v jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu, musí být ke strojnímu zařízení přiložen překlad návodu k používání spolu s původním návodem. Tento posledně uvedený požadavek má uživatelům umožnit, aby v případě pochybností ohledně přesnosti překladu zkontrolovali původní návod k používání.

Třetí odstavec oddílu 1.7.4 stanoví výjimky z obecného požadavku stanoveného v prvním odstavci s ohledem na jazyk návodu k používání. Vztahuje se na návod k údržbě určený pro odborný personál využívaný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Tímto odborným personálem mohou být zaměstnanci výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce či zaměstnanci společnosti, která má s výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem smlouvu nebo písemnou dohodu ohledně údržby dotyčného strojního zařízení. Návod, který je určen výhradně tomuto odbornému personálu, nemusí být dodán nutně v jazyku nebo jazycích země, v níž je strojní zařízení používáno, nýbrž jej lze dodat v jazyce, kterému odborný personál rozumí.

Tato odchylka se nevztahuje na návod k údržbě, kterou má provádět uživatel nebo pracovníci údržby využívaní uživatelem. Aby bylo možno použít tuto výjimku, musí být v návodu k používání, který výrobce poskytne uživateli, jednoznačně uvedeno, které operace při údržbě má provádět pouze odborný personál využívaný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

§ 257 Vypracování a překlad návodu k používání

V písm. a) a b) oddílu 1.7.4.1 je podrobněji objasněno, jak musí být splněny jazykové požadavky stanovené v oddíle 1.7.4.

V písm. a) oddílu 1.7.4.1 je objasněno, že původním návodem k používání jsou jazykové verze návodu, které byly ověřeny výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Na těchto jazykových verzích musí být uvedena slova „původní návod k používání” (v jazyce každé verze). Výrobce může poskytnout „původní návod k používání” v jednom nebo více jazycích.

Písm. b) oddílu 1.7.4.1 pojednává o situaci, kdy je strojní zařízení uváděno na trh v členském státě, pro nějž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nevypracoval původní návod k používání. K tomu může dojít například tehdy, pokud se dovozce, distributor nebo uživatel chopí iniciativy a uvede strojní zařízení na trh nebo do provozu v členském státě, jenž výrobce původně nepředpokládal. V těchto případech musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce či osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti zajistit překlad návodu k používání do úředního jazyka nebo jazyků dotyčného členského státu.

Z praktického hlediska tento požadavek znamená, že osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti musí získat překlad od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, nebo přeložit návod k používání sama či jej nechat přeložit.

Na překladu musí být uvedena slova „překlad původního návodu k používání” (v jazyce každé verze) a musí k němu být přiložen původní návod k používání.

§ 258 Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití

V písm. c) oddílu 1.7.4.1 je zdůrazněno, že návod k používání je jedním z prostředků, jak zabránit nesprávnému použití strojního zařízení. To znamená, že při vypracovávání pokynů ke každému z aspektů uvedených v oddíle 1.7.4.2 musí výrobci vzít v úvahu poznatky o tom, jak může být strojní zařízení použito nesprávně, a to na základě minulých zkušeností s používáním podobného strojního zařízení, vyšetřování nehod a poznatků o snadno předvídatelném lidském chování.

§ 259 Návod k používání pro nekvalifikovanou obsluhu

Písm. d) oddílu 1.7.4.1 rozlišuje mezi strojním zařízením určeným pro nekvalifikovanou obsluhu a strojním zařízením pro profesionální použití. Znění a úpravu návodu k používání je nutno přizpůsobit veřejnosti, jíž je návod k používání určen. Návod k používání pro nekvalifikovanou obsluhu musí být sepsán a předložen v jazyce, který je srozumitelný pro neodborníky, a nesmí obsahovat odbornou technickou terminologii. Tento požadavek je důležitý rovněž u strojního zařízení, jež může být používáno odborníky i nekvalifikovanou obsluhou.

Je-li strojní zařízení určené pro používání spotřebiteli dodáno s určitými částmi demontovanými kvůli přepravě a balení, je nutno věnovat zvláštní pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že montážní návod je úplný a jednoznačný a obsahuje jasná, přesná a jednoznačná schémata, nákresy nebo fotografie.

Obsah návodu k používání upřesňují normy typu C pro konkrétní kategorie strojních zařízení, obvykle však neposkytují vodítko ohledně znění a úpravy. Obecné pokyny k vypracovávání návodů k používání jsou uvedeny v normě EN ISO 12100. Pro návod k používání strojního zařízení mohou být užitečné rovněž pokyny uvedené v normě EN 82079-1 o znění a úpravě návodu k používání, ačkoliv se nejedná o harmonizovanou normu podle směrnice o strojních zařízeních.

§ 260 Obsah návodu k používání – údaje o strojním zařízení a výrobci

Oddíl 1.7.4.2 shrnuje hlavní aspekty, jež musí být zahrnuty v návodu k používání poskytnutém výrobcem. Výraz „alespoň” udává, že seznam nelze považovat za úplný. Jsou-li pro bezpečné používání strojního zařízení zapotřebí jiné informace, které nejsou v oddíle 1.7.4.2 písm. a) až v) uvedeny, musí být v návodu k používání obsaženy. Výraz „pokud možno” znamená, že aspekty uvedené v oddíle 1.7.4.2 písm. a) až v) musí být v návodu k používání zahrnuty pouze tehdy, jsou-li pro dotyčné strojní zařízení důležité.

Údaje uvedené v oddíle 1.7.4.2 jsou stejné jako údaje, jež mají být uvedeny na strojním zařízení. V návodu k používání však musí být označení strojního zařízení uvedeno písemně v plném rozsahu v jazyce, v němž je vypracován návod k používání. Výrobní číslo se nepožaduje, jelikož se návod k používání poskytnutý výrobcem obvykle vztahuje spíše na konkrétní model nebo typ strojního zařízení než na jednotlivý výrobek.

Má-li určitý model strojního zařízení několik variant, musí být uživateli zřejmé, které konkrétní části návodu k používání se týkají jednotlivých variant. Podobně v případě, že se návod k používání vztahuje na více než jeden model nebo typ, například několik modelů nebo typů strojního zařízení, které patří do stejné řady, musí být uživateli zřejmé, které konkrétní části návodu k používání se týkají jednotlivých modelů nebo typů.

§ 261 Zahrnutí ES prohlášení o shodě do návodu k používání

Oddíl 1.7.4.2 písm. c) se týká zahrnutí ES prohlášení o shodě do návodu k používání. Stejně jako návod k používání musí být ke strojnímu zařízení přiloženo i ES prohlášení o shodě. Ke splnění této povinnosti si výrobce může vybrat mezi těmito dvěma možnostmi:

 • - do návodu k používání je zahrnuto podepsané ES prohlášení o shodě. To je vhodné v případě jednorázových výrobků nebo strojních zařízení vyráběných v malém počtu;
 • - do návodu k používání je zahrnut dokument udávající obsah ES prohlášení o shodě (který neobsahuje nutně výrobní číslo a podpis), v tomto případě musí být podepsané ES prohlášení o shodě poskytnuto samostatně.

§ 262 Popisy, nákresy, schémata a vysvětlivky

Obecný popis strojního zařízení zmíněný v oddíle 1.7.4.2 písm. d) má uživateli umožnit identifikovat hlavní části strojního zařízení a jejich funkce.

Oddíl 1.7.4.2 písm. e) se zabývá informacemi a vysvětlivkami, které jsou nezbytné pro bezpečné používání, údržbu a opravy strojního zařízení a kontrolu jeho správného fungování. (Podrobnější požadavky na obsah návodů k používání týkající se těchto aspektů jsou uvedeny v následujících oddílech). Jasné a jednoduché nákresy, schémata, grafy a tabulky se upřednostňují před dlouhými písemnými vysvětlivkami. Potřebné písemné vysvětlivky by se však měly nacházet vedle obrázků, k nimž se vztahují.

Oddíl 1.7.4.2 písm. f) se týká stanovišť obsluhy. K aspektům, jimž je nutno věnovat pozornost, patří například:

 • - umístění stanovišť obsluhy,
 • - nastavení sedadel, nožních opěr a jiných částí strojního zařízení, aby byla zajištěna vhodná poloha a aby se snížily vibrace přenášené na obsluhu;
 • - umístění a identifikace ovládacích zařízení a jejich funkcí;
 • - různé pracovní nebo ovládací režimy a ochranná a bezpečnostní opatření týkající se každého režimu;
 • - použití ochranných krytů a ochranných zařízení, jimiž je strojní zařízení vybaveno;
  • - použití zařízení pro zachycování nebo odvádění nebezpečných látek nebo k udržování dobrých pracovních podmínek.

§ 263 Předpokládané použití a předvídatelné nesprávné použití

Popis předpokládaného použití strojního zařízení uvedený v oddíle 1.7.4.2 písm. g) musí obsahovat přesný údaj o účelu, k němuž je zařízení určeno. Popis předpokládaného použití strojního zařízení musí upřesňovat meze podmínek používání, které vzal výrobce v úvahu při posuzování rizika a v návrhu a konstrukci strojního zařízení.

Popis předpokládaného použití strojního zařízení musí zahrnovat veškeré jednotlivé pracovní režimy a etapy používání strojního zařízení a uvádět bezpečné hodnoty parametrů, na nichž závisí bezpečné používání strojního zařízení. Tyto parametry mohou zahrnovat například:

 • - maximální nosnost u zdvihacího strojního zařízení;
 • - maximální sklon svahu, na němž lze pojízdné stroje použít bez ztráty stability;
 • - maximální rychlost větru, při níž může být strojní zařízení bezpečně používáno ve venkovním prostoru;
 • - maximální rozměry obrobků;
 • - maximální rychlost otáčejících se nástrojů, u nichž při nadměrných otáčkách existuje riziko destrukce;
 • - druhy materiálů, které lze na strojním zařízení bezpečně zpracovávat.

Oddíl 1.7.4.2 písm. h) vyžaduje, aby byly v návodu k používání poskytnutém výrobcem uvedeny výstrahy s ohledem na důvodně předvídatelné nesprávné použití strojního zařízení. Aby se předešlo takovémuto

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz