dnes je 16.6.2024

Input:

Poslání logistiky v procesu řízení

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.4
Poslání logistiky v procesu řízení

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

V procesu řízení, který probíhá v rámci dané organizační struktury, působí funkce řízení:

 1. plánování,

 2. organizování,

 3. operativní řízení,

 4. kontrola.

Dále funkce výkonné:

 1. technické,

 2. výrobní,

 3. obchodní,

 4. ekonomické,

 5. personální

 6. a ostatní.

Účelové působení řídících funkcí na funkce obchodní

Jedná se o účelné působení řídících funkcí na funkce obchodní (marketing, odbyt, zásobování, dopravu) s cílem dosahovat plynulého, bezporuchového procesu výroby (zabezpečeného materiálu a dalšími prostředky v potřebném množství a čase) a trvalého uspokojování zákazníků (zbožním v potřebném množství a čase) bez zbytečných meziskladů, nehospodárné dopravy, bez materiálu a výrobků na skladě.

Takovýto proces řízení s uplatněním logistického myšlení si vyžaduje:

 • zabezpečení aktuálními informacemi (logistický informační systém),

 • zabezpečení personální (logistické profese),

 • zabezpečení prostředky (finančními a hmotnými),

 • solidní dodavatelské a odběratelské vztahy (spolehlivost dodavatelů, solventnost odběratelů).

Logistické řízení

Máme-li na mysli logistické řízení, pak je jeho úspěšnost determinována kvalitou informačního a komunikačního systému. Úlohou logistického managementu je vyřešit dva konfliktní podnikové cíle:

 • pohotově dodávat,

 • snižovat kapitálovou vázanost.

Zrychlení průtahu

Kratší intervaly

Vyloučení dvojí pojistné zásoby

Odstranění dvojí kontroly jakosti

Společným jmenovatelem obou cílů je čas. Prostředkem ke snížení kapitálové vázanosti je podstatné zrychlení průtoku materiálu a hotových výrobků a s ním spojené snížení všech zásob. Nejde přitom o zrychlení vlastních technologických operací ve výrobě ani o zvýšení intenzity práce, ale o koordinaci, synchronizaci a celkovou optimalizaci logistických řetězců, přirozeně nejen uvnitř podniku, ale i v mezipodnikovém styku. Důležitou úlohu hraje přechod k přísunu materiálu a k dodávkám výrobků v kratších intervalech a v menších množstvích. Zároveň se musí změnit vztahy mezi články řetězce - dodavateli a odběrateli. Dosud bylo zvykem, že jak dodavatel, tak i odběratel vytvářel pojistné zásoby. Tyto zásoby byly nutné kvůli zabezpečení plynulosti zásobování pro případ, kdyby došlo k opoždění expedice u dodavatele nebo k nepředvídanému zdržení dodávky v dopravě. To však znamenalo, že dodavatel i odběratel museli mít potřebné sklady, což bylo investičně i provozně nákladné. Proto je třeba vyloučit dvojí pojistné zásoby, ponechat pojistnou zásobu pouze u dodavatele a přenést na něj celou zodpovědnost za pružnost dodávek v případě jakýchkoliv nerovnoměrností. Nespolehlivě fungující doprava musí být nahrazena jinou, která bude schopna zaručit vysokou přesnost dodání, byť s vyššími náklady. V celém logistickém řetězci musí být vyloučena zbytečná manipulace s materiálem a s výrobky, především ruční manipulace, a využito výhod progresivních přepravních prostředků (zejména kontejnerů). Rovněž musí být odstraněna dvojí kontrola jakosti, kterou dosud prováděl dodavatel i odběratel, a musí být uplatněna zásada, že za jakost ručí dodavatel. Vstupní kontrola u odběratele tedy odpadá. Uvedené zásady logistické koordinace a synchronizace hmotných řetězců mohou být realizovány v praxi jen za předpokladu, že je uvnitř podniku vytvořen informační systém, který poskytuje informace potřebné k logistickému řízení, a že existuje propojení informačních systémů mezi podniky (dodavateli a odběrateli), podílející se na uskutečňování logistických řetězců. Přirozeně, že celé logistické řešení musí přinést prospěch všem zúčastněným subjektům a že je nelze uplatnit jednostranně, bez pochopení a souhlasu všech partnerů.

Výhody, které může podniku, jenž má představu o své budoucnosti, tento systém přinést, jsou především tyto:

Řízení podnikové logistiky na bázi reálného času

 1. Být schopný uskutečňovat řízení podnikové logistiky na bázi reálného času znamená, že dny a týdny budou odstraněny z většiny plánovacích a prováděcích cyklů

Nahrávám...
Nahrávám...