dnes je 21.7.2024

Input:

Postavení výroby v logistickém řetězci

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1 Postavení výroby v logistickém řetězci

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Výrobu z pohledu logistiky chápeme jako proces přeměny (transformace) a přizpůsobování zdrojů, které vstupují do výrobního systému a směřují k tvorbě hmotných statků nebo poskytování služeb. Cílem takové výroby není ovšem jakákoli výroba nebo jakékoliv služby. Na mysli máme pouze ty, které lze na trhu realizovat, a získat tak odpovídající zisk. Příslušné transformace musejí probíhat efektivně, tj. při optimální spotřebě výrobních vstupů, přiměřených nákladech, nejvhodnějších výrobních postupech, dodržování bezpečnosti, ekologických a kvalitativních hledisek. Výroba je sama o sobě velmi široký pojem. Z logistického hlediska si můžeme tento pojem ujasnit pomocí tří hledisek:

  • technického,

  • ekonomického a

  • transformačního.

Zkvalitnění logistiky ve vlastní výrobě může dramaticky zvýšit konkurenceschopnost podniku tím, že se eliminují ztráty ve výrobním procesu. Přechod od tradiční velkosériové výroby k výrobě just-in-time však vyžaduje nové porozumění tomu, co zvyšuje přídavnou hodnotu pro zákazníka a co ne. Přestože management určuje přístupy k výrobě, pracovníci ve výrobě hrají klíčovou roli v tom, jak prostřednictvím kvalitních procesů zajistíme kvalitní produkci.

Technické hledisko

Z technického hlediska můžeme chápat výrobu jako posloupnost určitých operací, při kterých dochází k účelnému technickému propojení všech výrobních faktorů, tj. vstupů, výrobního zařízení, přímého nebo nepřímého zapojení pracovníků. Výsledkem je přeměna materiálu na určité hmotné statky, tj. změna jeho tvaru, změna jeho fyzikálních vlastností, změna jeho chemického složení nebo změna jeho užitných vlastností.

Zlepšování výrobních procesů

Změna přístupu při řešení podnikové logistiky představuje především neustále zlepšování výrobních procesů, což následně vede k eliminaci ztrát. Klíčovým faktorem těchto procesů zlepšování je, při přístupu just-in-time, sekvenční průběh procesů. Taková jednoduchá změna má často velký vliv na to, jaká je interakce lidí se zařízením, a často vyžaduje získání nových dovedností pro pracovníky, aby ve výrobní sekvenci dokázali obsluhovat několik různých strojů. Nový způsob provádění výrobních procesů je pak standardizován zpravidla lidmi na pracovištích. Nové standardy činí práci v každém výrobním procesu dobře predikovatelnou a zároveň slouží jako východisko pro další vylepšování výrobních procesů.

Podobně lze pohlížet na problematiku řešení logistiky i v oblasti služeb. Při poskytování služeb dochází rovněž k účelnému seskupení dílčích operací, které využívají vstupní zdroje. Výstupem služby je produkt, který nemá hmotný charakter, nedochází zde k vlastní transformaci materiálu. Z pohledu logistiky má výrobní proces a proces poskytování služby společné rysy především v tom, že v obou případech dochází k postupnému navyšování přidané hodnoty, kterou zákazníkovi nabízíme a kterou nám zákazník v konečném důsledku je ochoten zaplatit.

Ekonomické hledisko

Ekonomické hledisko výroby chápe výrobu jako činnost, která má za úkol uspokojovat svou nabídkou poptávku na trhu. Zasadíme-li ekonomické hledisko do logistického kontextu, pak i z ekonomického hlediska se lze na výrobu dívat jako na proces, kterým postupně dochází k navyšování přidané hodnoty výrobku či služby. Z ekonomického hlediska je významné znát poměr přidané hodnoty. Jako základ vezmeme dobu od obdržení objednávky do okamžiku expedice či odeslání výrobku. Tento čas postupně rozdělíme na úseky, které představují operace podílející se na navýšení přidané hodnoty (soustružení, svařování, natírání, ukončování, montáž apod.) a na úseky, které se na navýšení přidané hodnoty nepodílejí (příjem, skladování, přesuny, čekání, balení apod.). Pak si jednotlivé časy sečteme a zjistíme poměr mezi dobou operací, které se podílejí na navýšení přidané hodnoty, a dobou, kdy k navýšení přidané hodnoty nedochází. Často bývá management podniku překvapen tím, že pouze během 5 % doby od obdržení objednávky po expedici produktu dochází k navýšení přidané hodnoty. Po zbývajících 95 % času k navýšení přidané hodnoty nedochází. V

Nahrávám...
Nahrávám...