dnes je 23.2.2019
Input:

Postup při uznávání nemocí z povolání

9.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.3
Postup při uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Posuzovaná osoba

Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na žádost pacienta, který je posuzovanou osobu nebo jiné k tomu oprávněné osoby (§ 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Povinnost ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele

Ošetřující lékař je povinen odeslat:

 • -> k poskytovateli pracovnělékařských služeb nebo poskytovateli majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání, nebo
 • -> k poskytovateli majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání, je-li podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání.

Stejné povinnosti, jako má ošetřující lékař, má též zaměstnavatel.

Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má povolení k uznávání nemocí z povolání

Může se stát, že je uznána nebo neuznána nemoc z povolání na základě nesprávných údajů, kterými mohou být např. nesprávný závěr vyšetření od odborného lékaře, nesprávný údaj od orgánu ochrany veřejného zdraví nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

O skutečnosti, že lékařský posudek vycházel z nesprávných údajů, vyrozumí poskytovatel mající povolení k uznávání nemoci z povolání:

 • posuzovanou osobu a

 • osoby, kterým v souvislosti s uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, jsou-li mu tyto osoby známy.

Z vlastního podnětu provede nové posouzení zdravotního stavu posuzované osoby a vydá nový lékařský posudek a zajistí neprodleně jeho předání osobám podle § 44 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a dalším osobám, jejichž okruh je vymezen § 3 vyhlášky č. 104/2012 Sb. prováděcím právním předpisem podle § 65.

Povinnost podrobit se vyšetření

Posuzovaná osoba

V případě podezření na vznik nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) nebo podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání), je posuzovaná osoba povinna podrobit se odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, který má oprávnění k uznávání nemocí z povolání, a to u toho poskytovatele zdravotních služeb, kterého mu tento poskytovatel určí a jemuž také sdělí skutečnosti, které vedly ke shora uvedenému podezření.

Lhůta 30 dnů

Určený poskytovatel je povinen provést odborné vyšetření v termínu dohodnutém s posuzovanou osobou, nejdéle však do 30 dnů od dne sdělení poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Nevyvratitelná právní domněnka

Jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako na osobu, která nemocí z povolání netrpí, případně ohrožením nemocí z povolání netrpí (viz též Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků). Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě škody na zdraví (zaměstnavateli či bývalému zaměstnavateli posuzované osoby), pokud je mu známa. Lékařský posudek se v takovém případě nevydá (ust. § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 373/2011 Sb.).

Kdo posuzuje zdravotní stav

Poskytovatelé pracovnělékařských služeb

Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání (ohrožením nemocí z povolání) zjišťují a posuzují poskytovatelé pracovnělékařských služeb.

Poskytovatelé v oboru pracovní lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání

Nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání, pokud zákon č. 373/2011 Sb. nestanoví jinak; pro tyto účely mohou též provádět, je-li to účelné, vyšetření pro zjištění zdravotního stavu. Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilosti v oboru pracovní lékařství. Podrobnější výklad ohledně získání povolení k uznávání nemocí z povolání viz dále část Povolení k uznávání nemocí z povolání)

Předání kopie zdravotnické dokumentace

Poskytovatel pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatel předá za účelem posouzení uznání nemoci z povolání poskytovateli v oboru pracovní lékařství majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání kopii zdravotnické dokumentace posuzované osoby v rozsahu potřebném k posouzení a uznání nemoci (ohrožení nemocí z povolání); obdobně se postupuje, nesplňuje-li nemoc posuzované osoby nadále podmínky pro trvání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání).

Provádění vyšetření

Je-li to účelné, mohou poskytovatelé v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání provádět vyšetření pro zjištění zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání.

Základ pro uznání nemoci z povolání

Poskytovatel v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání uznává nemoc z povolání na základě:

 1. Zdravotní stav posuzované osoby

zjištění zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb; včetně zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných vyšetření a jeho stanoviska,

 1. Další odborná vyšetření

výsledků dalších odborných vyšetření – pokud je to důvodné, vyžádaných nebo provedených poskytovatelem PLS majícím povolení,

 1. Ověření podmínek vzniku

ověření podmínek vzniku nemocí z povolání, které provádí:

 • orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost; pokud jde o práci v podmínkách ionizujícího záření a 

 • poskytovatel v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České republice.

Umožnění vstupu na pracoviště

Zaměstnavatel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo poskytovatele majícího povolení k uznávání nemocí z povolání vstup na pracoviště, kde zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec pracuje nebo pracoval za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vznikla, a to za účelem zjištění dalších skutečností nebo provedení klinického testu, popřípadě odebrání vzorku materiálu nebo pořízení audiovizuálního záznamu potřebného k posouzení nemoci z povolání.

Zaměstnavatel je též povinen pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku nemoci z povolání umožnit vstup na pracoviště bývalému zaměstnanci.

Zaměstnavatel je rovněž povinen umožnit pro účely ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání vstup na pracoviště pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Stanovisko o ověření

Ověření se vydává stanoviskem, které není samostatným rozhodnutím a není samostatně přezkoumatelné; výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele v oboru pracovního lékařství, který má povolení i uznávání nemocí z povolání, závazné.

Osoby trvale žijící v zahraničí

Pro osoby trvale žijící v zahraničí se pro posuzování a uznávání nemocí z povolání stanoví specifické požadavky na podklady pro posouzení, přičemž k lékařské zprávě musí být připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka (nevyžaduje se, pokud je zpráva ve slovenštině).

Lékařský posudek o nemoci z povolání

Kdo vydává

Lékařský posudek o nemoci z povolání vydává poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má od Ministerstva zdravotnictví povolení k uznávání nemocí z povolání.

Lhůta k vydání lékařského posudku

Lékařský posudek musí být vydán nejdéle do 45 pracovních dnů od podání žádosti podané pacientem (může být písemná nebo ústní, která se zaznamená u lékaře do zdravotnické dokumentace). Tato lhůta do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotního stavu neběží.

Závěr lékařského posudku

Ze závěru lékařského posudku o nemoci z povolání musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby:

(a) uznává, nebo

(b) neuznává jako nemoc z povolání, nebo

(c) již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, stanovené vyhláškou č. 104/2012 Sb.

To obdobně platí i pro uznávání ohrožení nemocí z povolání (ust. § 41 písm. e) zákona č. 373/2011 Sb., a ust. § 5 vyhlášky č. 104/2012

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz