dnes je 16.7.2024

Input:

Postupy posuzování shody PTZ

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3.1 Postupy posuzování shody PTZ

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY U NOVÝCH VÝROBKŮ

Posouzení shody se provádí u:

 1. UN tlakových nádob, jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle oddílu 6.2.2 nebo podle oddílu 1.8.7 ADR/RID,

 2. jiných než UN tlakových nádob, jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle oddílu 1.8.7 ADR/RID,

 3. plynových kartuší postupy podle oddílu 1.8.8 ADR/RID,

 4. cisternových a bateriových vozidel a vozů, snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb s nádržemi z kovových materiálů a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC), jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle kapitoly 6.8 a podle oddílu 1.8.7 ADR/RID.

Ventily a ostatní příslušenství uváděné na trh, které mají přímou bezpečnostní funkci (například pojistné ventily, plnicí a vypouštěcí ventily a ventily u lahví) a jsou používané pro PTZ, musejí splňovat požadavky stanovené v příloze A k ADR (příloze I k RID). Pokud tyto přílohy neobsahují podrobné technické požadavky týkající se ventilů a příslušenství, musí tyto ventily a příslušenství splňovat požadavky zvláštního právního předpisu – tj. nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1997/23/ES, o tlakových zařízeních).

Lahve plněné porézní hmotou se po jejím naplnění podrobují znovu posouzení shody, jež se vztahuje k porézní hmotě. Viz pravidlo TPED č. 25 a 26 2 .

1. Schválení konstrukčního typu (1.8.7.2 ADR/RID)

Typová schválení povolují výrobu tlakových nádob, cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC po dobu platnosti tohoto schválení.

Žadatel musí:

 1. v případě tlakových nádob dát k dispozici příslušné organizaci reprezentativní vzorky zamýšlené výroby; AO si může vyžádat další vzorky, vyžaduje-li si to zkušební program;

 2. v případě cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC umožnit přístup k prototypu pro zkoušení konstrukčního typu.

AO musí:

 1. prozkoumat technickou dokumentaci uvedenou v 1.8.7.7.1 ADR/RID nebo v příslušné závazné normě a ověřit, zda konstrukce odpovídá příslušným ustanovením ADR/RID a že prototyp nebo prototypová série byly vyrobeny ve shodě s technickou dokumentací a jsou typovou konstrukcí;

 2. provést prohlídky a dohlížet na zkoušky předepsané ADR/RID, aby se zjistilo, zda byly použity a dodrženy předpisy a zda postupy použité výrobcem odpovídají předpisům;

 3. zkontrolovat certifikát(y) vystavený(é) výrobcem (ci) materiálů vzhledem k platným ustanovením ADR/RID;

 4. pokud je to aplikovatelné, schválit postupy pro trvalá spojení konstrukčních částí nebo zkontrolovat, zda byly předem schváleny, a ověřit si, že personál provádějící trvalé spojení konstrukčních částí a nedestruktivní zkoušky je kvalifikovaný nebo schválený;

 5. dohodnout s žadatelem místo a zkušební laboratoře, kde se mají provést prohlídky a potřebné zkoušky.

AO vydá žadateli zprávu o hodnocení – posouzení konstrukčního typu (tj. protokol o posouzení konstrukčního typu).

Pokud konstrukční typ vyhovuje všem platným ustanovením, vydá AO certifikát o schválení konstrukčního typu (tj. osvědčení o schválení konstrukčního typu).

Tento certifikát musí obsahovat:

 • název a adresu vydávající instituce;

 • název a adresu výrobce;

 • odvolávku na vydání ADR/RID a normy použité pro posouzení konstrukčního typu;

 • jakékoli požadavky vyplývající z posouzení;

 • údaje nezbytné pro identifikaci konstrukčního typu a modifikace, jak je definováno příslušnou normou;  

 • odvolávku na zprávu o posouzení konstrukčního typu;

 • maximální dobu platnosti typového schválení.

K certifikátu musí být přiložen seznam příslušných částí technické dokumentace (viz 1.8.7.7.1 ADR/RID).

2. Dohled nad výrobou (1.8.7.3 ADR/RID)

Výrobní proces musí být podroben ze strany AO dohledu, aby se zajistilo, že je výrobek vyráběn ve shodě s ustanoveními schválení konstrukčního typu.

AO musí:

 1. ověřit shodu s technickou dokumentací uvedenou v 1.8.7.7.2 ADR/RID;

 2. ověřit si, že výrobní proces produkuje výrobky, které odpovídají předpisům a dokumentaci, která se jich týká;

 3. ověřit zpětnou zjistitelnost materiálů a zkontrolovat certifikát(y) materiálů vzhledem ke specifikacím;

 4. pokud je to aplikovatelné, ověřit si, že personál provádějící trvalé spojení konstrukčních částí a nedestruktivní zkoušky je kvalifikovaný nebo schválený;

 5. dohodnout se s žadatelem na místě, kde se mají provést prohlídky a potřebné zkoušky;

 6. zaznamenat výsledky svého dohledu formou vydání zprávy o dohledu nad výrobou .

3. První inspekce a zkoušky (1.8.7.4 ADR/RID)

Žadatel musí:

 1. umístit značky uvedené v ADR/RID;

 2. dodat AO technickou dokumentaci uvedenou v 1.8.7.7 ADR/RID.

AO musí:

 1. provést potřebné prohlídky a zkoušky za účelem ověření, že výrobek je vyráběn v souladu se schválením konstrukčního typu a příslušnými předpisy;

 2. zkontrolovat certifikáty dodané výrobci provozní výstroje vůči provozní výstroji;

 3. vydat žadateli inspekční zprávu o první inspekci a zkoušce (tj. protokol o první inspekci a zkoušce) týkající se provedených detailních zkoušek a ověření a ověřenou technickou dokumentaci;

 4. vystavit certifikát o shodě výroby (tj. osvědčení o shodě výroby) a umístit svou registrační značku, pokud výroba vyhovuje předpisům;

 5. zkontrolovat, zda typové schválení zůstává platné poté, co se změnila ustanovení ADR (včetně referenčních norem) platná pro toto typové schválení.

Certifikát a inspekční zpráva mohou být společné pro více jednotek téhož konstrukčního typu (skupinový certifikát nebo skupinová inspekční zpráva).

Poznámka: Pokud AO provádí dohled nad výrobou i první inspekce a zkoušky u jednoho typu výrobku PTZ nebo série výrobků PTZ stejného typu, je možné sloučit posouzení dohledu nad výrobou do inspekční zprávy o první inspekci a zkoušce.

4. Periodická inspekce, meziperiodické inspekce a mimořádné kontroly (1.8.7.5 ADR/RID)

AO musí:

 1. provést identifikaci a ověřit shodu s dokumentací;

 2. provést inspekce a dohlížet na zkoušky, aby zkontrolovala, zda jsou dodrženy předpisy;

 3. vydat výstupní dokument (např. inspekční certifikát nebo osvědčení o periodické inspekci = protokol o výsledcích inspekcí a zkoušek), který může být společný pro více jednotek;

 4. zajistit, aby byly umístěny vyžadované značky.

5. Dohled nad vlastní inspekční službou žadatele (1.8.7.6 ADR/RID)

Žadatel musí:

 1. realizovat vlastní inspekční službu se systémem kvality pro inspekce a zkoušky dokumentovanou podle 1.8.7.7.5 ADR/RID a podléhající dohledu;

 2. plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a zajistit, aby zůstal uspokojivý a účinný;

 3. přidělit k provádění vlastní inspekční služby vyškolený a kompetentní personál;

 4. umístit registrační značku inspekční organizace, kde je to náležité.

AO musí provést první audit. Je-li uspokojivý, vydá žadateli inspekční zprávu osvědčení (tj. pověření) na období nejdéle tří

Nahrávám...
Nahrávám...