dnes je 25.9.2020

Input:

Povinnosti auditora

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.19
Povinnosti auditora

Ing. Monika Becková

„Auditor je povinen dodržovat tyto základní principy:

 1. Integrita – být upřímný a čestný ve všech odborných a obchodních vztazích.
 2. Objektivita – nedovolit, aby zaujatost, střet zájmů nebo nepřípustný vliv jiných stran převážily nad profesním a odborným uvažováním.
 3. Odborná způsobilost a řádná péče – udržovat odborné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné k tomu, aby klientovi nebo zaměstnavateli mohl poskytovat vysoce kvalifikované odborné služby na základě nejnovějších poznatků a vývoje v …… praxi, legislativě a technických postupech, a postupovat odpovědně a v souladu s příslušnými odbornými a profesními standardy.
 4. Důvěrný charakter informací – zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v rámci profesních a obchodních vztahů při poskytování odborných služeb, a proto nesdělovat takovéto informace třetím stranám bez náležitého a konkrétního oprávnění, s výjimkou případů, kdy existuje právo či povinnost podle zákona nebo podle profesních předpisů informace sdělit, ani nepoužívat důvěrné informace pro osobní užitek auditora znalce nebo třetí strany.
 5. Profesionální jednání – dodržovat příslušné zákony a vyhlášky a vyhýbat se jakémukoliv jednání, které diskredituje profesi.”

Jak z toho ven?

Možností je více. Základem je samozřejmě školení a zvyšování povědomí u auditorů v tomto smyslu. Jsou ale i další možnosti:

 • Přihlášení se k Etickému kodexu (kodexu etiky auditora)

 • Podpis Čestného prohlášení auditora

 • Ujednání o dodržování uvedených principů (mj.) ve smlouvě s auditorem

 • Převedení uvedených principů do interních požadavků (= povinnosti) formou vnitřního předpisu nebo postupu

Viz následující příklady:

Příklad 1:

Etický kodex auditora

1. Úvod - obecná platnost kodexu

Uznáváme a řídíme se základními principy auditorské profese, kterými jsou:

 • integrita,

 • spravedlivá prezentace,

 • řádná profesionální péče,

 • bezpečnost informací,

 • nezávislost,

 • přístup založený na důkazech,

 • přístup založený na rizicích.

Dodržování těchto principů ohrožují nežádoucí vlivy, mezi které spadají zejména hrozby:

 • vlastní zainteresovanosti,

 • auditu vlastní práce (audit po sobě samém),

 • protekčního vztahu s auditovaným, spřízněnosti.

Pro snížení a eliminaci působení nežádoucích vlivů a hrozeb je možné použít různé pojistné mechanismy. Mezi tyto zabezpečovací prvky patří:

 • požadavky na vzdělávání a zkušenosti,

 • profesní rozvoj,

 • správa a řízení či další sledování uplatňování zabezpečovacích prvků, které vyplývají z analýzy rizik.

V neposlední řadě považujeme za zabezpečovací prvek znalost a použití tohoto Kodexu auditora, obecně platného pro práci auditora ve společnosti XYZ:

2. Sedm základních principů auditora v naší společnosti

Auditor je povinen dodržovat tyto základní principy:

 1. Integrita: být upřímný a čestný ve všech odborných a obchodních vztazích; udržovat odborné