dnes je 23.7.2024

Input:

Povinnosti likvidátora v oblasti spisové služby (správy a péče o dokumenty) při likvidaci společnosti

22.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.1 Povinnosti likvidátora v oblasti spisové služby (správy a péče o dokumenty) při likvidaci společnosti

Povinnosti likvidátora nebo správce konkurzní podstaty

Základní povinností likvidátora nebo správce konkurzní podstaty v procesu likvidace subjektu v oblasti správy a péče o dokumenty je provedení skartačního řízení. Tato povinnost vyplývá z:

  • § 7 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon), kde se říká: „Za řádné provedení skartačního řízení odpovídá původce, jeho právní nástupce, likvidátor, správce konkurzní podstaty nebo ten, na nějž přešla působnost zaniklého určeného původce dokumentu. Tyto osoby jsou povinny umožnit příslušnému archivu dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení.“

  • § 8 odst. 3 archivního zákona. „Skartační řízení se provede vždy při zániku původce.“

Likvidátor:

  • v případě likvidovaného subjektu, který dle § 63 odst. 2 archivního zákona musí vykonávat spisovou službu:

    • provede skartační řízení a umožní příslušnému archivu provést výběr archiválií ve skartačním řízení,

  • v případě likvidovaného subjektu, který dle archivního zákona není povinen vykonávat spisovou službu:

    • provede skartační řízení a umožní příslušnému archivu provést výběr archiválií ve skartačním řízení, a nebo

    • provede mimoskartační řízení a umožní příslušnému archivu provést výběr archiválií mimo skartační řízení.

Žádost o provedení skartačního řízení

O provedení skartačního řízení nebo mimoskartačního řízení musí likvidátor nebo správce konkurzní podstaty příslušný archiv požádat. Forma, podoba a přílohy obou typů žádostí jsou stejné, k rozdílu dochází v názvu žádosti a v odvolání se na příslušná paragrafová znění archivního zákona (pokud jsou citována) a na povinnost sestavit skartační komisi. Pokud likvidátor žádá o provedení skartačního řízení, musí se v žádosti o provedení skartačního řízení uvést složení skartační komise (uvádí se jména členů; počet členů záleží na rozhodnutí likvidátora, většinou se jedná o 2 - 3 členy). V žádosti o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení se složení skartační komise neuvádí. Povinnost sestavit skartační komisi při skartačním řízení má dle § 8 odst. 2 archivního zákona ten likvidátor nebo správce konkurzní podstaty, který provádí skartační řízení u původce, který měl dle archivního zákona povinnost vykonávat spisovou službu. Složení skartační komise je upřesněno v § 9 odst. 4 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen vyhláška). Skartační návrh pak musí být, kromě likvidátora nebo správce konkurzní podstaty, podepsán také členy skartační komise. V žádosti o provedení skartačního řízení v případě původce, který má povinnost vykonávat spisovou službu dle archivního zákona se postačuje odvolat pouze obecně na zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V případě odvolání se na příslušné paragrafy je možné v tomto typu žádosti použít § 7 odst. 1, popřípadě § 8 odst. 2 archivního zákona a § 9 odst. 7 vyhlášky. Uvedené paragrafy však není nutné v žádosti citovat (příloha č. 1). V případě žádosti likvidátora u původce, který nemá dle archivního zákona povinnost vykonávat spisovou službu, ale chce provést výběr archiválií ve skartačním řízení, se opět postačuje odvolat obecně na archivní zákon. Při konkretizaci paragrafů je možné v této žádosti použít § 8 odst. 4 archivního zákona (opět není nutné citovat). Likvidátor nebo správce konkurzní podstaty původce, který nemá dle archivního zákona povinnost vykonávat spisovou službu a žádá o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení, se v žádosti o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení také odvolává obecně pouze na archivní zákon, nikoliv však již na vyhlášku. Při konkretizaci paragrafů je možné použít v této žádosti § 11 archivního zákona. Podle konkrétního případu se rozhodne o použití písmena a), b), c) nebo d). I v tomto případě citace uvedených paragrafů není nutná (příloha č. 2).

Postup při provádění skartačního řízení

Postup při provádění skartačního řízení a výběru archiválií ve skartačním řízení a postup při provádění mimoskartačního řízení a výběru archiválií mimo skartační řízení je stejný jak u původců procházejících

Nahrávám...
Nahrávám...