dnes je 13.7.2024

Input:

Povinnosti žadatele (provozovatele soukromé spisovny) o udělení koncese "Vedení spisovny

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.2 Povinnosti žadatele (provozovatele soukromé spisovny) o udělení koncese „Vedení spisovny“

PhDr. Radomír Ševčík

Živnostenská oprávnění

Živnostenská oprávnění pro živnost ohlašovací volnou, na jejichž základě byla doposud provozována činnost vedení tzv. soukromé (komerční) spisovny, která se vydáním nového archivního zákona změnila na živnost koncesovanou „Vedení spisovny“, zanikla uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto archivního zákona. Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti archivního zákona trvalo živnostenské oprávnění k vedení a provozování tzv. soukromé (komerční) spisovny a měly v úmyslu nadále provozovat tuto činnost, která byla již ode dne nabytí účinnosti archivního zákona, tedy od 1. 1. 2005 předmětem koncesované živnosti „Vedení spisovny“, musely ve lhůtě do 1 roku požádat o udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohly ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese. Ti provozovatelé tzv. soukromých (komerčních) spisoven, kteří v průběhu roku 2005 nepožádali příslušný živnostenský úřad o udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“, a nadále v této činnosti pokračují, se dle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, dopustili a dopouštějí porušení živnostenského zákona, konkrétně neoprávněného podnikání v živnosti „Vedení spisovny“. V případě, že příslušný státní oblastní archiv zjistí, že soukromá spisovna je provozována bez udělení koncese na živnost „Vedení spisovny“ (může se jednat jak o provozovatele

Nahrávám...
Nahrávám...