dnes je 16.1.2022

Input:

Požadavky na auditora podle normy ISO 19011 - 3. část

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.30
Požadavky na auditora podle normy ISO 19011 - 3. část

Ing. Pavla Blackmore

Pokračujeme v tématu kapitoly ISO 19011.

Co vše potřebujeme znát, abychom mohli auditora hodnotit, jak jej hodnotit?

Část III: Kritéria pro hodnocení auditora mohou být

 • - kvalitativní – tím myslíme prokázání osobních vlastností, znalostí anebo dovedností
 • - kvantitativní – zde sledujeme počet roků vzdělávání na pozici auditora, počet roků praxe v auditech, počet hodin přípravy na audity

Jak můžeme vybírat vhodnou metodu hodnocení auditora?

Hodnocení auditora lze provést použitím dvou nebo vícero vybraných metod, přitom je potřebné vědět:

 • - že potřebujeme vysvětlit rozsah názorů zpracovaných metod a nemožnost použití ve všech situacích,
 • - že potřebujeme zpracovat různé metody, které mohou být rozdílné v jejich spolehlivosti,
 • - že provádíme kombinace metod, které se mohou použít na zabezpečení výstupu, kterým je cíl, důslednost, čestnost a spolehlivost.

V příloze normy ISO 19011 uvádí tabulka 2 následující metody hodnocení auditora:

 1. přezkoumání záznamů – analyzujeme záznamy o vzdělávání, přípravě, zaměstnání, osobních dokladů, zkušeností v auditování
 2. zpětná vazba – poskytujeme informace o tom, jak je vnímaná výkonnost auditora – a k tomu využíváme například: průzkumy, dotazníky, osobní doporučení, písemné doporučení, stížnosti, hodnocení výkonnosti, partnerské přezkoumání a podobně
 3. rozhovory – prostřednictvím osobních rozhovorů, kdy jsou hodnoceny osobní vlastnosti, komunikační dovednosti, dále ověřujeme informace a znalosti
 4. pozorování – witness audity a hodnocení při práci
 5. zkoušení – ústní a písemné zkoušky, psychologické testy
 6. přezkoumání po auditu – přezkoumání zprávy z auditu, rozhovor s vedoucím auditorského týmu a auditorským týmem a pokud je potřeba i zpětná vazba od auditorské organizace

7. 4. Provedení hodnocení auditora

Získané informace o osobě auditora lze porovnat se souborem kritérií v kapitole 7.2.3. Pokud osoba, která se má zúčastnit na programu auditu, nesplňuje kritéria, potom je postup následující: uskuteční se dodatečná příprava, následuje pracovní činnost auditu a navýšení zkušenosti v auditování a následně provádíme opakované hodnocení.

7. 5. Udržování a zlepšování kompetentnosti auditora

Pro auditory i pro vedoucí auditorských týmů je nezbytné trvalé zlepšování své kompetentnosti. A čím ji lze zlepšovat? Kompetentnost mohou auditoři udržovat pravidelnou účastí v auditech systému managementu a trvalém profesním rozvoji.

Trvalý profesní rozvoj zahrnuje udržování a zlepšování kompetentnosti.

A jaké jsou možnosti, jak zlepšovat kompetentnost? Například dodatečnou pracovní přípravou, soukromým studiem, vedením a účastí na setkáních, seminářích a konferencích anebo jiných relevantních aktivitách.

Osoba, která řídí program auditu, má určit vhodné mechanismy na trvalé hodnocení výkonnosti auditorů a vedoucích auditorských týmů.

Trvalé činnosti profesního rozvoje mají zvážit následující:

 • - změny v potřebách individuální a organizační zodpovědnosti v provádění auditů,
 • - postupy v auditování
 • - relevantní normy a ostatní požadavky.

NÁVOD A ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ AUDITORŮ V OBLASTI MANAGEMENTU ENVIRONMENTU

Znalosti a dovednosti týkající se oblasti a aplikovaných specifických metod, technik a procesů a praktik mají být vhodné na to, aby umožnili auditorovi přezkoumat systém managementu a vytvořit vhodné zjištění a závěry auditu.

Příklady specifických znalostí a zručností:

 • - environmentální terminologie,
 • - environmentální parametry a statistiky,
 • - poznání monitorovacích a měřících technik,
 • - vztah ekosystémů biodiverzity,
 • - environmentální prostředí – vzduch, voda, fauna, flóra,
 • - techniky na určování rizik – hodnocení environmentálních aspektů, vlivů včetně metod na hodnocení významnosti,

Posouzení životního cyklu:

 • - hodnocení environmentálního chování,
 • - prevence a řízení znečištění – např. nejlepší dostupné techniky na řízení znečištění nebo energetické účinnosti,
 • - snížení zdrojů, minimalizace odpadu, opakované
Nahrávám...
Nahrávám...