dnes je 26.5.2022

Input:

Požadavky na auditora podle normy ISO 19011

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.28
Požadavky na auditora podle normy ISO 19011

Ing. Pavla Blackmore

Požadavky normy ISO 19011 a kapitola 7 – požadavky na auditory

Norma 19011 v kapitole 7 uvádí, jakým způsobem lze hodnotit kompetence osob, které mohou provádět audity, tj. auditorů včetně vedoucích auditorských týmů.

Při rozhodování o požadovaných vhodných znalostech a dovednostech pro auditora, je třeba zvážit:

 • - rozsah, charakter a komplexnost organizace, ve které má být audit proveden,
 • - oblast systému managementu, který se má auditovat
 • - rozsah a cíle programu auditu,
 • - další požadavky, např. ty které jsou předepsané externími organizacemi,
 • - úloha procesu auditu v systému managementu auditované organizace,
 • - komplexnost systému managementu, který se má auditovat
 • - nejistota dosáhnutí cílů auditu.

Auditoři mají mít všeobecné znalosti a dovednosti v následujících oblastech:

Zásady auditování, postupy a metody: znalosti a dovednosti v této oblasti, které umožní auditorovi aplikovat vhodné zásady, postupy a metody podle rozdílnosti auditů, aby zabezpečili, že audity budou provedeny důsledně a systematicky.

Auditor by měl být schopný:

 • - aplikovat zásady auditování, postupy a metody,
 • - efektivně plánovat a organizovat práci,
 • - provést audit podle odsouhlaseného harmonogramu,
 • - určit priority a zaměření na významné věci,
 • - shromažďovat informace pomocí efektivního rozhovoru, naslouchání, pozorování a přezkoumání dokumentovaných záznamů a údajů,
 • - pochopit a zvážit názory experta,
 • - pochopit vhodnost a důsledky použitých technik vzorkování v auditování,
 • - verifikovat relevantnost a přesnost získaných informací,
 • - potvrdit přiměřenost a vhodnost důkazů auditu na podporu zjištění a závěrů z auditu,
 • - hodnotit ty faktory, které mohou mít vliv na spolehlivost zjištění a závěrů z auditu,
 • - dokumentovat zjištění z auditu a vhodně připravit zprávy z auditu,
 • - dodržovat důvěrnost a bezpečnost informací, údajů, dokumentů a záznamů,
 • - efektivní komunikace ústně a písemně,
 • - pochopit druhy rizik spojených s auditováním.

V procesu auditování je spolupráce a schopnost dosáhnout cíle auditů závislá na kompetentnosti jednotlivých osob, které jsou v tomto procesu zapojeny.

Na čem je tedy založena odborná způsobilost auditorů?

 • - na osobních vlastnostech auditora,
 • - na schopnostech používat znalosti a dovednosti, které byly získané vzděláním, auditorským školení, dále zkušenostmi – jak pracovními, tak z předchozích auditů.

Auditoři mají mít takové osobní vlastnosti, které vytvoří předpoklady, aby mohli vykonat činnosti podle zásad auditování. Auditoři mají být v průběhu auditu nejen profesionální a jsou to právě ty osobní vlastnosti, kterými mají auditoři disponovat:

 • - etičtí, čestní, pravdiví, upřímní, poctiví, diskrétní
 • - nezaujatí, to znamená být schopni zvážit alternativní myšlenky, nebo názory
 • - diplomatičtí, např. taktní v jednání s lidmi
 • - pozorní, čímž myslíme aktivní v pozorování fyzického prostředí a činností
 • - vnímaví, což představuje schopnost pochopit situace
 • - přizpůsobiví, tedy schopni ochotně se přizpůsobit různým situacím
 • - houževnatí, vytrvalí a zaměření na dosažení cílů
 • - rozhodní, pod čímž rozumíme schopnost dosáhnout, aby aktuální závěry byly založené na zdůvodnění a analýze,
 • - samostatní, tedy schopni nezávisle pracovat a fungovat a také efektivně spolupracovat s ostatními,
 • - schopni dodržovat zodpovědnost a etiku, i když v průběhu činností nemusí být vždy populární a mohou někdy nesouhlasit s výsledky nebo nepotvrdit výsledky,
 • - ochotni zlepšovat se, což může znamenat poučit se ze situací a dosahovat lepších výsledků v auditování,
 • - citliví ke kultuře, tedy dodržovat a respektovat kulturu auditované organizace,
 • - spolupracující pod čímž chápeme schopnost efektivně spolupracovat s ostatními, včetně členů auditního týmu a pracovníků auditní organizace.

Proces hodnocení kompetence auditora má zvážit i potřeby programu auditu a jeho cíle. Některé znalosti a dovednosti, či zkušenosti jsou běžné pro auditory jakéhokoliv systému kvality, jiné jsou specifické

Nahrávám...
Nahrávám...