dnes je 1.4.2023

Input:

Požadavky na označení CE

27.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13
Požadavky na označení CE

Ing. Turza Lukáš, Ph.D

Pro označování výrobků platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. V tomto předpise je stanovena v příloze II grafická podoba známého označení shody "CE"

Označení CE

Označení CE se připojuje před uvedením výrobku na trh. Musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno k výrobku nebo k jeho výrobnímu štítku. Pokud tak stanoví nařízení vlády, může být připojeno k obalu a průvodním dokumentům.

Po posouzení shody je výrobce povinen označit zařízení značkou CE a vydat k němu ES prohlášení o shodě se všemi náležitostmi danými příslušnými nařízeními vlády, se kterými je shoda posuzována. Tímto výrobce prohlašuje, že zařízení je ve stavu umožňujícím jeho bezpečné uvedení na trh a do provozu. Tento dokument a dále návod k obsluze musí být vždy v jazyce země, ve které je uváděn na trh a do provozu, u nás tedy v jazyce českém.

Ukázka označení tlakové nádoby dle NV 219/2016 Sb.

Označení CE a další označení

(1) Označení CE, které se umísťuje před uvedením tlakového zařízení nebo sestavy na trh, se umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně

a) na každé tlakové zařízení podle § 3 odst. 2, nebo jeho výrobní štítek, nebo

b) na každou sestavu podle § 3 odst. 3, nebo její výrobní štítek.

(2) Pokud umístění podle odstavce 1 vzhledem k povaze tlakového zařízení nebo sestavy není možné nebo odůvodněné, umístí se označení CE na obal a průvodní dokumenty.

(3) Tlakové zařízení nebo sestava uvedené v odstavci 1 musí být úplné nebo ve stavu, jenž umožňuje konečné posouzení stanovené v bodě 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Označení CE nemusí být umístěno na každé jednotlivé tlakové zařízení, které tvoří sestavu. Jednotlivá tlaková zařízení, která již jsou opatřena označením CE při svém zabudování do sestavy, ponesou toto označení i nadále.

(5) Identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody podle částí 2 a 4 až 12 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, připojuje za označení CE oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(6) Za označením CE a případně za identifikačním číslem uvedeným v

Nahrávám...
Nahrávám...