dnes je 16.6.2024

Input:

Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1
Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

Ing. Petr Koška, Ph.D.

Procesy měření a s nimi související metrologie se projevuje ve všech fázích reprodukčního procesu nezávisle na tom, jakou mírou se kdo účastní. Jinou úlohu zastávají laboratoře, výroba, kontrola či dělníci. Až 60 % pracovníků se podílí na zabezpečování metrologických činností. Management systému měření zahrnuje nejen řízení měřicího vybavení, ale i řízení vlastních procesů měření a jejich analýzu:

 • systém managementu měření

  • metrologická konfirmace,

  • proces měření;

 • analýza systému měření (MSA).

Systémy managementu měření

Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí technické i ekonomické, proto je nezbytné zjištění provedená při kontrole co nejvíce využít ve zpětné vazbě k vlastnímu výrobnímu procesu. Systémy managementu měření nemohou sloužit "jenom“ k vlastnímu posouzení výrobku, ale i jako vstupy pro monitorování stability a způsobilosti procesů.

Systémy managementu měření v podnicích musejí nutně odrážet povinné i nepovinné požadavky vztahující se na systémy managementu jakosti. Mezi povinné požadavky patří především zákonitosti vyplývající ze zásad legální metrologie týkající se zabezpečování jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Jednotnost měřidel a měření je zajišťována dodržováním schémat návaznosti pro realizaci dané veličiny, která specifikují schopnost výsledků měření prokázat na každé úrovni pro danou hodnotu měřené veličiny vztah k příslušnému etalonu vyššího řádu. Správnost měřidel a měření je zabezpečována:

 • systémem prvotních kalibrací nebo ověřování měřidel,

 • systémem následných kalibrací nebo ověřování měřidel.

Úroveň a rozsah systému managementu měření určují ale i požadavky systémových norem a charakter konkrétního výrobního programu daného podniku:

ČSN EN ISO 9001:2001

"Organizace musí stanovit měření, která se mají provádět, a měřicí a monitorovací zařízení požadovaná pro zabezpečení shody výrobku se specifikovanými požadavky. Měřicí a monitorovací zařízení se musí používat a řídit, aby se zajistilo, že způsobilost k měření je ve shodě s požadavky na měření. V případě, že je to vhodné, měřicí a monitorovací zařízení:

 • se musí pravidelně nebo před použitím kalibrovat podle zařízení navázaných na mezinárodní nebo národní etalony;

 • ........;

 • musí mít výsledky kalibrace zaznamenány;

 • musí mít opakovaně posouzenu validitu předchozích výsledků, jestliže se dodatečně zjistí, že nejsou správně kalibrovány, a musí přijmout nápravné opatření.“

Systémy managementu měření musejí být schopny realizovat požadavky na:

 • monitorování a měření produktu (čl. 8.2.4 normy EN ISO 9001),

 • monitorování a měření procesu (čl. 8.2.3 normy EN ISO 9001).

Cíl řízení systému managementu měření

Cílem řízení systému managementu měření musí být schopnost řídit na přijatelné úrovni rizika, že výstupem měřicího vybavení a procesu měření by mohly být nesprávné výsledky. Riziko nesprávných výsledků musí být udržováno na úrovni přijatelné pro stabilní a způsobilý výrobní proces. Návodem pro řízení systému managementu měření je v návaznosti na požadavky normy EN ISO 9001 norma EN ISO 10 012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení. Ustanovení ČSN EN ISO 10 012 na systémy managementu měření by nemělo být chápáno jako povinné a nutné k prokazování shody s požadavky ČSN EN ISO 9001, nicméně nutnost jejich zavedení může být vyvoláno:

 • zákazníkem při specifikování požadovaných produktů,

 • dodavatelem při specifikování nabízených produktů,

 • legislativními nebo zákonodárnými orgány a/nebo

 • při posuzování a auditu systému managementu měření.

Systém managementu měření definovaný požadavky ČSN EN ISO 10 012 je založen na procesně orientovaném přístupu, kdy v rámci systému managementu měření musejí být identifikovány procesy (tzv. specifické), odpovídající prvky procesů a nástroje jejich řízení. Organizace musí specifikovat procesy měření a měřicího vybavení, které jsou předmětem ustanovení normy ČSN EN ISO 10 012. U každého procesu měření musejí být identifikovány odpovídající prvky procesu a nástroje řízení. Z tohoto pohledu lze v rámci systému managementu měření identifikovat dva základní procesy, a to:

 • proces měření (kapitola 7.2 ČSN EN ISO 10 012), kde:

  • -> za vstup lze považovat identifikaci a kvantifikaci požadavků zákazníka na měření a výrobek, popis funkčních charakteristik procesu měření, resp. výsledků měření,
  • -> za výstup lze považovat míru přesnosti (správnosti, shodnosti) změřeného výsledku;
 • proces metrologické konfirmace měřicího vybavení (kapitola 7.1, příloha A ČSN EN ISO 10 012), kde:

  • -> za vstup lze považovat metrologické požadavky zákazníka (CMR) a metrologické charakteristiky měřicího vybavení (MEMC),
  • -> za výstup je považována metrologická konfirmace měřicího vybavení.

Procesy měření a metrologické konfirmace jako součást systému managementu měření jsou pak řízeny prostřednictvím řízení prvků stanovených procesů. Aby systém managementu měření mohl zabezpečovat své cíle v oblasti měření výrobků a aby byl schopen minimalizovat riziko nesprávného výsledku, je nezbytně nutné, aby:

 • proces měření byl

Nahrávám...
Nahrávám...