dnes je 29.5.2024

Input:

Pracovní prostředí - čl. 6.4 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.7.4
Pracovní prostředí - čl. 6.4 normy ISO 9001:2008

K poslední části zdrojů nezbytných pro dosažení shody na produkt a celého systému managementu kvality patří pracovní prostředí. Pro organizaci, resp. její vedení, to znamená:

  • určení potřeby dostatečného pracovního prostředí,

  • zabezpečení pracovního prostředí.

Termín "pracovní prostředí“ se dle normy ISO 9001 vztahuje k podmínkám, za kterých je práce vykonávána. Tyto podmínky zahrnují:

  • fyzikální podmínky,

  • podmínky prostředí,

  • další faktory (hluk, vibrace, teplota, vlhkost, osvětlení nebo počasí, další rizikové faktory pracovních podmínek).

Vedení společnosti zajišťuje vhodné pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt zejména prostřednictvím investičních plánů a rovněž dodržováním požadavků z hlediska BOZP a PO. Fyzikální a další faktory na pracovišti musí být vedením společnosti posouzeny na základě identifikace vhodných podmínek pro umístění a organizování pracovního prostoru, v administrativních prostorách s ohledem na ergonomii, teplotu a osvětlení, ve výrobních prostorách s ohledem na ergonomii, teplotu, hluk, vibrace, osvětlení, vlhkost apod. na základě požadavků zákonů a předpisů, svých osobních zkušeností, zkušeností a požadavků dotčených pracovníků, doporučení dodavatelů a výrobců a finančních možností. Tam, kde to povaha činnosti vyžaduje (např. zkušební laboratoř), musí být pracovní prostředí monitorováno a řízeno. Do této oblasti patří např. rovněž kontrolovaná pásma - viz požadavek zákona č. 309/2006 Sb., zákon o bezpečnosti práce, v pl. zn.:

§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma:

(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie,

Nahrávám...
Nahrávám...