dnes je 19.7.2024

Input:

Praktické příklady využití prevenčních nástrojů - konzervárenský průmysl

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.6.2 Praktické příklady využití prevenčních nástrojů - konzervárenský průmysl

Ing. Monika Becková

Konzervárenský průmysl produkuje širokou škálu odpadů, které vykazují mnoho specifických vlastností. Je to dáno surovinami, které se zde zpracovávají, což jsou nákladně produkované a rychle se kazící organické látky. Při vlastním zpracování se jedná o sezónnost, atypičnost provozů a technologií, široké spektrum výrobků a jejich častou obměnu. Navíc se určitý podíl surovin stává odpadem ještě před zpracováním z důvodů nesplnění hygienických požadavků.

Charakteristika procesu

Popisovaný konzervárenský závod měl v době provádění projektu roční výrobní kapacitu 6000 t hotových výrobků, pracuje zde průměrně ročně 70 pracovníků. Společnost nakupuje suroviny od velkých pěstitelů až po drobné pěstitele z okolí, od kterých se surovina vykupuje přímo v provozovně. Asi polovina zpracovávaných surovin se dováží ze Slovenska, Polska, Maďarska, Bulharska, Itálie a Turecka.

Organizace dodává své výrobky do celé České republiky.

Výrobní kapacita

Výrobní kapacita je závislá na produkci jednotlivých druhů balení. Konzervárna se zabývá výrobou tohoto sortimentu: jednodruhová zelenina, zeleninové směsi a saláty, okurky, zelí. Mezi suroviny, které podnik potřebuje k výrobě, patří převážně zelenina. Jedná se o tyto druhy: okurky, cuketa, zelí bílé, zelí červené, červená řepa, paprika, feferonky, celer, karotka, cibule, houby. Dále při výrobě využívá těchto surovin: cukr, sůl, kořeněný výtažek, olej jedlý, hořčičné semeno, kmín, kyselina citrónová, pepř, nové koření, líh, ocet.

Množství zpracované suroviny je závislé nejenom na finančních zdrojích společnosti, ale také na úrodě a výkupních cenách.

Odpadové hospodářství

V rámci odpadového hospodářství organizace se nyní využívají dva typy kontejnerů. Dříve se využíval pouze kontejner jeden, kde byl skladován veškerý odpad, vzniklý ve výrobním procesu (čištění, broušení, loupání). Tento odpad byl vyvážen na skládku.

V prvním kontejneru je skladován odpad, který se pravidelně vyváží na skládku, označený jako odpad z produkce a zpracovaní zeleniny. Jedná se o směsný odpad, který není vhodný ke kompostování. Tento odpad může obsahovat skelné střepy, kousky fólie, hliník, kov.

V druhém kontejneru je skladován odpad, který je určen ke kompostování. Do tohoto kontejneru je vhazován pouze kompostovatelný odpad. Jedná se o kal z praní a čištění, rostlinnou tkáň, zeminu z čištění a praní řepy, dřevěné obaly, papír (neznečištěný), surové textilní vlákno a ostatní přírodní vláknitý materiál, organický, kompostovatelný kuchyňský odpad.

Odpad se kontroluje, nesmí obsahovat žádné části nerozložitelného odpadu.

Analýza procesu

Příjem suroviny

Suroviny se přepravují v obalech podle požadavků příslušných technických norem, podle povahy, charakteru a způsobu jejich zpracování i volně ložené, případně jiným způsobem dohodnutým mezi odběratelem a dodavatelem. Při přejímce zelí bílého, které bývá většinou volně ložené na vlečce a překládá se do dřevěných košů, dochází k uvolnění listů, které se ukládají do kontejneru, který je určen pro odpady vhodné ke kompostování, nebo do beden, které jsou po domluvě s příslušnou firmou odvezeny na zkrmení.

Předběžné zpracování

Surovina je ručně zbavována špinavých, plesnivých, nahnilých či jinak mechanicky poškozených listů. Dále se ručně pomocí nerezových nožů odstraňuje část košťálu. Listy nahnilé, plesnivé nebo příliš znečištěné jsou ukládány do kontejneru, který je určen pro odpady vhodné ke kompostování. Listy poškozené mechanicky a mírně špinavé se ukládají do beden, které jsou odvezeny na zkrmení. Košťál je také určen ke zkrmení.

Zpracování suroviny - dotřídění

Očištěná surovina je vhazována do řezačky a dopravníkem, na kterém ještě dochází k dotřídění, vedena do blanšéru. Z dopravníku jsou ručně odstraňovány zbytky košťálu a poškozených částí, které zaměstnanci hází do beden a po naplnění vyvážejí.

Plnění výrobních obalů

Z blanšeru je surovina dále dopravníkem vedena na kruhový stůl, kde se suroviny ručně plní do okapaných výrobních obalů (sklenic). Při najíždění sklenic do kruhového stolu může dojít vlivem špatného seřízení linky k prasknutí jedné či více sklenic. Střepy a zbytky skla jsou ukládány do určeného kontejneru.

Dolévání nálevu

Po namátkové kontrole obsahu vsádkové hmotnosti se sklenice zalévají nálevem. Nálev doplňuje proškolený zaměstnanec pomocí hadice. Při této činnosti dochází k úkapům nálevu, který je sveden společně s odpadní vodou do neutralizační jímky. V této neutralizační jímce se odpadní voda neutralizuje hydroxidem vápenatým na požadované pH, které se pro odpadní vody, odcházející na městskou čistírnu odpadních vod, musí pohybovat mezi 6,5 - 8,5.

Víčkování a uzavírání

Pitnou vodou opláchnutými kovovými lakovanými víčky se obsah sklenice uzavře na uzavíracím zařízení. I když je toto zařízení seřizováno mechanikem a činnost uzavíracího zařízení je neustále sledována obsluhou, může během činnosti zařízení dojít k poškození kovových víček. Tato poškozená víčka obsluha ukládá do beden a na konci výrobní směny se ještě přesypávají do plastových pytlů a v těchto pytlích jsou uložena do kovových košů.

Sterilace a chlazení

Sterilace výrobků konzervovaných tepelnou sterilací se provádí záhřevem tak, aby bylo docíleno trvalé inaktivace všech forem mikroorganismů. Po ukončení sterilační výdrže se výrobky chladí vodou. Po ukončení sterilace a chlazení se kontroluje uzavření obalů na příslušném zařízení nebo vizuálně. Vadné výrobky se vyřadí. Jedná se o výrobky, u kterých během sterilace a chlazení došlo k porušení obalu, např. prasknutí sklenice.

Během popsaných činností vznikají tyto odpady:

  • Vyprázdněné sklenice se po umytí vrací do výrobního procesu. Je-li sklenice poškozená (prasklá), je obsluhou odnesena do kontejneru, který slouží ke skladování skla a skleněných střepů.

  • Obsah z poškozených sklenic může obsahovat zbytky skleněných střepů, vysypává se do beden a odnáší do kontejneru, určeného pro vývoz na skládku.

  • Obsah ze sklenic, které nebyly nijak poškozeny a u kterých došlo tedy jen ke špatnému uzavření, se vysypává do beden a vrací do výrobního procesu.

  • Nálev ze sklenic se jímá do nádob k tomu určených a přelévá obsluhou do nádrže, která slouží ke skladování nálevů.

  • Nálev uvolněný ze sklenice, která praskla během sterilace nebo chlazení, nelze nijak jímat, společně s odpadní vodou z výroby je sveden do neutralizační jímky. Zde se odpadní voda neutralizuje hydroxidem vápenatým.

  • Uvolněná a poškozená víčka se ukládají přímo do plastových pytlů a odnášejí do košů, které slouží ke skladování těchto odpadů.

Adjustace

Řádně očištěné obaly se ručně nebo strojově etiketují, pokud není použit obal s potiskem. Etikety musí být přilepené rovně po celém okraji, proto se při špatném přilepení etikety odlepují, skládají se do pytlů a ukládají na místo určené pro skladování těchto odpadů.

Balení

Po etiketaci jsou výrobky přivezeny k baličce, kde se skupinově balí do smrštitelné fólie a ukládají se na palety, na kterých jsou prokládány papírovými kartony. Po naplnění palet jsou výrobky fixovány páskou. Dále jsou zabalené výrobky uloženy ve skladu výrobků.

Přísun skleněných obalů

Skleněné obaly jsou dodávány na paletách, obalených fólií. Jednotlivé řady skla jsou proložené papírovými kartony. Po rozbalení se sklenice skládají na akumulační stůl. Rozbité či poškozené sklenice se ukládají do beden a odvážejí do kontejnerů, odstraněná fólie se ukládá do dřevěných košů. Tato fólie se průběžně lisuje na lisu do balíků a opět se ukládá do dřevěných košů, které slouží ke skladování těchto odpadů. Pokud nejsou papírové kartony poškozeny, jsou dále využívány k balení hotových výrobků. Poškozené kartony se třídí v areálu podniku.

Plnění nálevu

Nálev se dávkuje do skleněných obalů také před plněním suroviny. Jedná se o automatickou plničku nálevu, která je pravidelně seřizována mechanikem a sledována obsluhou, ale i přes tyto kontrolní činnosti dochází k úkapům nálevu. Nálev je společně s odpadní vodou sveden do neutralizační jímky, v této neutralizační jímce se odpadní voda neutralizuje hydroxidem vápenatým na požadované pH.

Zásady odpadového hospodářství

Nádoby určené k manipulaci s odpady, které vznikají v průběhu výrobního procesu, jsou viditelně označeny nesmazatelnými nápisy, upozorňujícími, že jsou určeny výhradně pro ukládání a přepravu konkrétního odpadu. Tyto shromažďovací prostředky nesmí být

Nahrávám...
Nahrávám...