dnes je 16.7.2024

Input:

Předpověď intenzity poruch

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.4.1 Předpověď intenzity poruch

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Předpověď intenzity poruch

Předpověď intenzity poruch je metoda, která je použitelná většinou během etapy koncepce a v časných etapách návrhu k odhadu intenzity poruch zařízení a systému. Lze ji též použít v etapě výroby pro zlepšení produktu. Byly přijaty tři základní techniky:

  • předpověď intenzity poruch za referenčních podmínek, nazývaná též analýza počítáním z dílů,

  • předpověď intenzity poruch za provozních podmínek, nazývaná též analýza namáhání dílů,

  • předpověď intenzity poruch pomocí analýzy podobnosti.

Volba techniky, která se použije, závisí na dostupné úrovni znalosti systému v okamžiku, kdy se provádí předpověď bezporuchovosti, a též na stupni aproximace, který se považuje za přijatelný.

Předpověď intenzity poruch za referenčních podmínek a předpověď intenzity poruch za provozních podmínek

Provozní podmínky

V prvních dvou výše uvedených případech pracovník provádějící analýzu potřebuje znát počet a typ součástí, ze kterých se systém skládá. Dále potřebuje znát provozní podmínky, pro něž se předpověď intenzity poruch provádí. Jestliže jsou provozní podmínky stejné jako referenční podmínky součástí, potom není nutné provádět výpočet pro provozní podmínky. Když se však provádí předpověď pro provozní podmínky, které se liší od referenčních podmínek, potom je nutné brát v úvahu specifické podmínky použití součástí (elektrické, tepelné, vlivy prostředí) s použitím modelů vyvinutých pro tento účel. Pro přesné předpovědi je nutná databáze spolehlivých dat o intenzitách poruch. Bylo vypracováno několik příruček s daty o intenzitách poruch a některé z nich jsou komerčně dostupné. Výpočty bezporuchovosti však mohou být časově náročné, a tudíž jsou k dispozici komerční softwarové nástroje, které tyto výpočty provádějí. Předpověď intenzity poruch je založena na následujících předpokladech:

Předpověď intenzity poruch

  • součásti jsou logicky spojeny sériově (tj. každá je pro systém nezbytná),

  • intenzity poruch součástí jsou konstantní v čase,

  • poruchy součástí jsou nezávislé.

Tyto předpoklady je nutné projednat s ohledem na studovaný systém, jelikož v případě, když jsou v sestavě přítomny redundance na vyšších úrovních, mohou vést k odhadu nejhoršího případu.

Předpoklad, že jsou intenzity poruch konstantní, velmi snižuje pracnost výpočtu, jelikož celková intenzita poruch je jednoduše součtem intenzit poruch dílů. Z toho nutně nevyplývá, že je celková intenzita poruch smysluplná charakteristika bezporuchovosti: zpravidla ne všechny poruchy ovlivňují systémy stejným způsobem. Poruchy diagnostických prvků, jakož i některé druhy poruchových stavů nemusejí mít vliv na funkčnost systému. V tomto případě celková intenzita poruch poskytuje pouze hodnotu ukazatele „počet zásahů údržby po poruše“ bez ohledu na to, zda se tyto zásahy vztahují či nevztahují k funkčním poruchám systému.

Předpověď bezporuchovosti systému zpravidla přináší předpovědi na přijatelné úrovni

Nahrávám...
Nahrávám...