dnes je 23.2.2019
Input:

Přezkoumání lékařského posudku

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.5
Přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

Charakteristika přezkumného řízení

Specifický charakter lékařských posudků vyžaduje i specifickou úpravu jejich přezkoumávání. V základě se jedná o úpravu převzatou z  právní úpravy platné před vydáním zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dopracovanou v oblastech, kde předchozí úprava nebyla pro aplikaci v praxi dostatečná.* Vzhledem k tomu, že lékařský posudek má charakter dobrého zdání (potvrzení, osvědčení apod.) posuzujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb, byla v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách přijata koncepce, že příslušným k přezkoumávání lékařského posudku je v první řadě poskytovatel, který lékařských posudek vydal a nevyhoví-li, pak správní orgán, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k jejich poskytování.

Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku

Podle novely zákona č. 373/2011 Sb., právně účinné od 1. listopadu 2017, se lze práva na přezkoumání lékařského posudku vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl. Pokud se osoba práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala zákonem stanovenou formou, pak návrh na přezkoumání lékařského posudku nemůže podat.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku

Kdo podává návrh, komu a lhůta

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (např. zaměstnavatel), za to, že lékařský posudek je nesprávný, a nevzdala se práva na jeho přezkoumání, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal.

Počítání lhůty

Desetidenní lhůta se počítá u každé osoby samostatně; posuzované osobě započne běžet dnem, kdy jí poskytovatel předal lékařský posudek, osobě, které byl posudek předán posuzovanou osobou, započne tato lhůta běžet ode dne tohoto předání.

Zmeškání lhůty

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží.

Prominutí lhůty

Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.

Zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku lze tedy prominout:

 • při prokázání závažných důvodů, které oprávněné osobě bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě,

 • ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil oprávněné osobě návrh na přezkum podat. K žádosti o prominutí lhůty je třeba připojit návrh na přezkoumání, jinak se jí poskytovatel nezabývá.

Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání, uplynulo 60 dnů. Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku. Poskytovatel odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo neprominutí této lhůty včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Vzor žádosti o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku by měla obsahovat v zásadě náležitosti, které uvádíme v níže uvedeném vzoru:

___________________________________________________________________

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA PŘEZKOUMÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

Poznámka: vhodný zakřížkujte!

ŽADATEL: identifikační údaje

__ posuzovaná osoba

__ zaměstnavatel

Poskytovateli pracovnělékařských služeb: identifikační údaje

Žádám o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu

na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci: evidenční označení posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku, datum, kdy posudek byl předán navrhovateli, a to z následujících závažných důvodů, které mi bránily podat včas návrh na přezkoumání lékařského posudku: …………………………………………………………………………………………………….

Přílohy:

• Návrh na přezkoumání lékařského posudku

• Dokumenty, prokazující závažné důvody zmeškání

Datum sepsání žádosti:

Podpis žadatele:

___________________________________________________________________

Podle novely zákona č. 373/2011 Sb. právně účinné od 1. listopadu 2017, musí být důvody k prominutí zmeškání lhůty závažné a musely objektivně bránit podání žádosti.

Právě tvrzení o:

- závažnosti důvodů, a

- objektivním bránění,

které zabránily podat žadateli návrh na přezkoumání lékařského posudku, by měl žadatel podpořit důkazy v listinné či jiné formě, které k žádosti připojí.

Nezbytnou součástí žádosti o prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku je samotný návrh na přezkoumání, který musí být k žádosti připojen, jako příloha. Pokud návrh na přezkoumání nebude připojen, poskytovatel se nebude žádostí o prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vůbec zabývat.

Informování o výsledku

Poskytovatel zdravotních služeb:

- odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo

- prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo

- neprominutí této lhůty

včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Vzor návrhu na přezkoumání

uvedeny v tomto vzoru návrhu na přezkoumání.

NÁVRH NA PŘEZKOUMÁNÍ

LÉKAŘSKÉHO POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Lékařský posudek, jehož se návrh týká: uvede se pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku, datum a místo jeho vydání a poskytovatel, který jej vydal.

Datum předání posudku (jehož se návrh týká) navrhovateli: datum prokazatelného předání lékařského posudku navrhovateli, aby bylo patrné, zda je návrh podán v zákonné lhůtě.

Nesprávnost lékařského posudku,

kterou v něm navrhovatel spatřuje, spočívá v: uvedou se nesprávnosti, které navrhovatel v lékařském posudku shledává, a případně se uvedou návrhy, jak navrhovatel spatřuje lékařský posudek správným.

Datum a místo sepsání návrhu: zasílá-li se návrh na přezkoumání poštou, potvrzení o podání k poštovní přepravě je třeba uschovat.

Podpis navrhovatele:

Potvrzení o převzetí návrhu na přezkoumání poskytovatelem: (uvede se v případě osobního předání návrhu na přezkoumání) identifikační údaje lékaře či zdravotnického pracovníka, který návrh na přezkoumání osobně převzal (jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis); datum.

Potvrzení o převzetí návrhu na přezkoumání poskytovatelem: (uvede se v případě osobního předání návrhu na přezkoumání) identifikační údaje lékaře či zdravotnického pracovníka, který návrh na přezkoumání osobně převzal (jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis); datum.

Vyloučení odkladného účinku

Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována:

• zdravotně nezpůsobilá,
• zdravotně způsobilá s podmínkou, nebo
• pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost , nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku.

Důvodem vyloučení odkladného účinku je především skutečnost, že posudkovou činností se sleduje

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz