dnes je 24.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Ovládací systémy

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.9.3
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 – Ovládací systémy

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Nedovolené použití ovládacích systémů

V oddíle 3.3 jsou stanovené požadavky, které doplňují obecné požadavky pro bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů z oddílu 1.2.1.

První odstavec stanovuje nutnost zabránit nedovolenému použití ovládacích systémů neoprávněnými osobami, například u strojního zařízení používaného ve veřejných prostorách. Opatření zahrnují například použití zámků a elektronických systémů pro kontrolu přístupu.

Dálkové ovládání

Další odstavce se týkají systémů dálkového ovládání pro pojízdné stroje. V případě strojního zařízení, jež má být ovládáno buď jedoucím řidičem, nebo pomocí dálkového ovládání, se požadavky vztahují na režim dálkového ovládání. Tyto požadavky na systémy dálkového ovládání doplňují požadavek v posledním odstavci oddílů 1.2.1 a 1.2.2. Obsluha musí vždy vědět, které strojní zařízení je při použití ovládače ovládáno, i když se ovládač systému dálkového ovládání nenachází na strojním zařízení, které ovládá.

Další požadavek zamezuje vydání neúmyslných pokynů jinému strojnímu zařízení nebo jiným funkcím, které mohou být v dosahu systému dálkového ovládání. Také musí být zabráněno signálům z jiných zdrojů ve spuštění neúmyslných úkonů dálkově ovládaného strojního zařízení.

Umístění ovládacích zařízení

Požadavky v oddíle 3.3.1 zahrnují pozici ovládacích zařízení na místě řidiče a doplňují obecné požadavky na ovládací zařízení stanovené v oddíle 1.2.2. Pojízdné stroje bývají vybaveny stanovišti obsluhy mimo místo řidiče kvůli bezpečnosti při ovládání určitých funkcí. Je nezbytné zajistit dostatečný výhled obsluhy ovládající tyto funkce na příslušný nebezpečný prostor, například u mobilních jeřábů nebo nakládacích jeřábů. V tomto případě je důležité vzít v úvahu i požadavky uvedené v oddílu 1.2.2.

Pedály

Pedály pro ovládání funkcí musejí mít pokud možno stejný způsob ovládání a uspořádání jako u silničních vozidel, aby se snížilo riziko nesprávného použití. V zájmu bezpečnosti musejí rozměry a uspořádání pedálů přihlížet ke skutečnosti, že obsluha může nosit velkou ochrannou obuv. Proto musí mít pedály neklouzavý povrch a být snadno čistitelné podle předpokládaných podmínek používání.

Návrat do neutrální polohy

Ovládací zařízení pro ovládání pohybů samotného strojního zařízení a ovládání jiných nebezpečných funkcí se musí samočinně po uvolnění navrátit do výchozí polohy, aby v případě potřeby mohla obsluha pohyb nebo nebezpečnou funkci okamžitě zastavit. Ovládací zařízení s předem nastavenými polohami mohou být použita v případě, je-li to nutné k udržení určitého parametru. V tomto případě by ovládací zařízení mělo být navrženo s možností rychlého navrácení do neutrální polohy. Samojízdná strojní zařízení s jedoucím řidičem, která jsou vybavena ovládacím zařízením s předem nastavenými polohami pro jízdu, musejí být vybavena pojistným zařízením zabraňujícím opuštění místa řidiče, dokud se strojní zařízení pohybuje.

Řízení

V případě nárazu vodících kol na překážku může dojít ke ztrátě kontroly a poranění kvůli zpětnému nárazu řízení. Proto musí mít řídící ústrojí mezi vodícími koly a řízením přiměřené tlumení.

Pro zamezení prokluzování kol na měkkém, kluzkém nebo nerovném povrchu jsou některé pojízdné stroje vybaveny uzávěrkami diferenciálu. Ovládání uzávěrek diferenciálu musí umožnit uvolnění diferenciálu i v případě pohybujícího se strojního zařízení, aby řidič mohl v případě potřeby získat opět plnou kontrolu nad řízením. Ke splnění tohoto požadavku lze použít automatický systém uzávěrek diferenciálu, který diferenciál uzavírá a otevírá podle potřeby bez manipulace řidičem.

Výstražné signály při zpětném chodu

Poslední odstavec oddílu 3.3.1 doplňuje šestý odstavec oddílu 1.2.2. Pokud obsluha nemůže zajistit, že se nikdo nenachází v nebezpečném prostoru, nebo pokud nelze navrhnout ovládací systém, jenž zamezí spuštění v případě přítomnosti někoho v nebezpečném prostoru, musí být před spuštěním strojního zařízení vydán akustický nebo světelný výstražný signál.

U pojízdných strojů se automatický akustický nebo světelný výstražný signál vyžaduje pouze v případě zpětného chodu. Jelikož v případě mimořádné situace může být nezbytné použít zpětný chod rychle, je časová prodleva mezi výstražným signálem a zpětným chodem obvykle zkrácena. Automatické výstražné signály při zpětném chodu nenahrazují opatření k zajištění přímého či nepřímého výhledu na nebezpečný prostor. Výstražná zařízení při pohybu dopředu obvykle ovládá řidič.

Jízda s jedoucím řidičem

Požadavek stanovený v prvním odstavci oddílu 3.3.2 v rámci bezpečné jízdy samojízdného strojního zařízení s jedoucím řidičem vyžaduje, aby byl řidič trvale u ovládacího zařízení. Pokud není řidič u ovládacího zařízení, nesmí být možné uvést strojní zařízení do pohybu, a pokud řidič opustí místo řidiče, strojní zařízení nesmí pokračovat v jízdě. V případě strojního zařízení navrženého pro ovládání jedoucím řidičem nebo pomocí dálkového ovládání se tento požadavek vztahuje pouze na ovládání jedoucím řidičem. Požadavek je splněn například tehdy, pokud jsou ovládací zařízení založená na samočinném navrácení do neutrální polohy po uvolnění a ovládací zařízení pro ovládání jízdy strojního zařízení nejsou z místa mimo kabinu řidiče snadno přístupná.

Nejsou-li tyto dvě podmínky splněny, pak nesmí dojít k jízdě strojního zařízení, není-li řidič u ovládacího zařízení. Řešením může být například zabudování pojistného zařízení, jako je čidlo na opěrce ruky podporující ovládací zařízení, čidlo polohy v sedadle nebo spínač sedadla. Tato zařízení je nutno zvolit a navrhnout tak, aby nedošlo ke vzniku jiných rizik a spuštění v důsledku vibrací strojního zařízení nebo předvídatelných pohybů řidiče při řízení. Zařízení a jejich zabudování do ovládacího systému musí mít odpovídající úroveň vlastností podle EN ISO 13849-1.

Příslušenství přesahující obvyklý průjezdný profil

Další požadavky oddílu 3.3.2 se týkají rizika vyvolaného příslušenstvím, kterým je strojní zařízení vybaveno a které musí být z provozních důvodů použito mimo obvyklý průjezdný profil. Tímto příslušenstvím mohou být například stabilizátory nebo výložníky, které přesahují podvozek pojízdného stroje za účelem zajištění stability během provozu. Stabilizátory mohou být například vybavena zdvihací strojní zařízení. Příslušenstvím je například zdvihací konstrukce, jako jsou teleskopické nebo kloubové výložníky, ramena a výložníky na zdvihacím strojním zařízení a sklápěcí karoserie namontované na vozidla, které mohou být vysunuty vodorovně nebo svisle mimo obvyklý průjezdný profil strojního zařízení.

Pokud není toto příslušenství před uvedením strojního zařízení nebo vozidla do pohybu zajištěno v bezpečné poloze, může zasáhnout chodce nebo jiná strojní zařízení, vozidla atd. Příslušenství, jež se může za jízdy uvolnit z bezpečné polohy, musí mít bezpečný způsob pro zajištění v bezpečné poloze. Řidič musí před uvedením strojního zařízení do pohybu zkontrolovat dotyčné příslušenství, zda se nachází v bezpečné poloze a zda je v této poloze zajištěno. V případě nesnadné vizuální kontroly musí být místo řidiče opatřeno potřebnými indikátory nebo výstražnými zařízeními.

Neúmyslný pohyb

Nesmí dojít k neúmyslnému nebo neočekávanému pohybu

Nahrávám...
Nahrávám...