dnes je 24.5.2024

Input:

Příloha IV směrnice 2006/42/ES - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.9
Příloha IV směrnice 2006/42/ES – Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

Kategorie strojních zařízení, na něž se může vztahovat jeden z postupů posuzování shody za účasti oznámených subjektů

V příloze IV je stanoven seznam kategorií strojních zařízení, na něž se může vztahovat posuzování shody za účasti oznámeného subjektu, a to ES přezkoušení typu nebo komplexní zabezpečování jakosti. Strojní zařízení náležející do jedné z kategorií uvedených v příloze IV může podléhat rovněž postupu posuzování shody interním řízením výroby, je-li vyráběno v souladu s harmonizovanými normami, které zahrnují všechny použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Strojní zařízení náležející do kategorií, jež nejsou v příloze IV uvedeny, i když jsou podobná nebo představují podobné nebezpečí jako uvedené kategorie, podléhají pouze postupu posuzování shody interním řízením výroby. Postupy posuzování shody za účasti oznámeného subjektu se vztahují pouze na strojní zařízení náležející do uvedených kategorií.

Body 1 až 8

Bod 1 zahrnuje pouze kotoučové pily pro zpracování dřeva a podobných materiálů nebo pro zpracování masa a podobných materiálů, které náleží do kategorií uvedených v bodech 1.1 až 1.4. Netýká se všech kotoučových pil pro zpracování dřeva; v příloze IV nejsou například uvedeny strojní pily s kotouči (například některé pokosové pily), s nimiž se při řezání pohybuje ručně.

Materiálem podobným dřevu jsou například dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, překližka (a také tyto materiály potažené plasty nebo lamináty ze slitin lehkých kovů), korek, kosti, tvrdá pryž nebo plasty. Materiálem podobným masu jsou ryby a zmrazené potraviny. Za materiály podobné dřevu se nepovažuje kámen, beton a podobné materiály, které vyžadují rozbrušovací nástroj.

V bodech 1.3, 1.4, 3 a 4 se odkazuje na ruční vkládání nebo vyjímání, což je umisťování nebo vyjímání obrobku obsluhou přímo do posuvu nebo podpěry obrobku, takže je možné, že se dostane do přímého styku s obrobkem, zatímco ten je v kontaktu s nástrojem. Strojní zařízení nemá ruční vkládání nebo vyjímání, pokud je trvale vybaveno posuvem nebo zařízením pro vkládání a vyjímání obrobků (například dopravník), takže při používání zařízení jsou nástroje mimo dosah uživatele.

V bodech 1.1, 2, 6 a 7 se odkazuje na ruční posuv, ke kterému dochází tehdy, je-li obrobek nebo nástroj během opracovávání posouván ručně, takže je možné, že se obsluha dostane do styku s nástrojem. Totéž platí pro strojní zařízení s ručním posuvem stolu nebo vozíky uvedené v bodě 1.2, které vykonávají vratný pohyb.

V bodě 5 uvedené kombinované stroje pro zpracování dřeva jsou strojní zařízení navržená k provádění jakékoli kombinace funkcí uvedených v bodech 1 až 4 a 7 s ručním vyjímáním obrobku mezi jednotlivými operacemi. Tyto stroje mohou mít i další funkce a ES přezkoušení typu nebo systém komplexního zabezpečování jakosti u těchto kombinovaných strojů pro zpracování dřeva musí zahrnovat vždy celé strojní zařízení.

V bodě 7 uvedené svislé frézky mají vřeteno procházející stolem a hnací motor nacházející se pod stolem. Nejsou zde zahrnuty frézky na obrysové frézování s vřetenem, které se celé nachází nad stolem.

Bod 9

V bodě 9 jsou uvedeny lisy pro zpracování kovů za studena, jejichž předpokládané nebo předvídatelné použití zahrnuje možnost, že obsluha vkládá nebo vyjímá obrobky mezi nástroje rukou bez použití zabudovaného pomocného manipulačního zařízení. Zpracování za studena je tváření kovů bez zahřátí, obvykle při pokojové teplotě. Kov je materiál ve formě plechu, válce nebo výkovku. Bod 9 platí jen na lisy s pohyblivými funkčními částmi, které mají zdvih překračující 6 mm a současně rychlost vyšší než 30 mm/s. Při zjišťování rychlosti mechanických lisů je nutno vzít v úvahu nejvyšší okamžitou rychlost, jíž dosáhne smýkadlo.

Ostatní druhy strojních zařízení pro zpracování kovů za studena, které do bodu 9 nepatří:

 • - pákové nebo gilotinové nůžky,
 • - nýtovací, sešívací nebo stehovací stroje,
 • - ohýbací stroje,
 • - lisy pro slinování,
 • - montážní lisy,
 • - rovnací lisy,
 • - děrovací lisy s revolverovou hlavou,
 • - vytlačovací lisy,
 • - lisy pro zápustkové kování,
 • - vyfukovací lisy,
 • - izostatické lisy.

Body 10 a 11

V bodech 10 a 11 jsou uvedeny lisy na plasty nebo na pryž, což jsou strojní zařízení určená pro zpracování polymerů, jako jsou termoplasty a termosety, nebo pryže, a to vstřikováním nebo stlačováním. Vkládání a vyjímání se týká pouze umisťování materiálů nebo částí do formy a jejich odstraňování z formy. Vkládání a vyjímání se vždy považuje za ruční mimo případy, kdy strojní zařízení má fungovat pouze s robotem nebo manipulátorem nebo je strojní zařízení vybaveno zařízením pro vkládání a vyjímání a nelze je bez těchto zařízení provozovat.

Bod 12

Bod 12.1 platí pro samojízdné lokomotivy pro práce v podzemí pohybující se na dráze z jedné nebo ze dvou kolejí umístěných nad nebo pod vozidlem. Tyto lokomotivy jsou určeny pro dopravu osob, materiálů nebo nerostů v dolech nebo jiných podzemních pracovištích. Bod 12.1 dále platí pro brzdné vozy, což jsou železniční vozidla pro práce v podzemí vybavená brzdou pro použití obsluhou.

Bod 12.2 se týká hydraulicky ovládaných mechanizovaných výztuží, které jsou obvykle posuvné a slouží k vyztužení stropu v potrubních chodbách. Patří sem jednotlivé výztuže pod bezprostřední kontrolou, několik výztuží pod skupinovou kontrolou a celé systémy vyztužení stropu porubní chodby pod centrální kontrolou.

Bod 13

Samotné vozidlo je z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučeno, takže strojním zařízením uvedeným v bodě 13 je zařízení pro sběr odpadu a lisovací zařízení namontované na podvozku. Pro strojní zařízení patřící do bodu 13 byl vydán samostatný dokument s pokyny, který jednak vysvětluje výraz "ruční nakládání“ pro ručně nakládané vozy pro sběr domovního odpadu s lisovacím zařízením uvedené v bodě 13 a také uvádí příklady strojních zařízení, jež spadají nebo nespadají do bodu 13.

Body 14 a 15

Bod 14 uvádí snímatelná mechanická převodová zařízení, která jsou známa jako "vývodové hřídele“. Jsou to snímatelné části pro přenos energie mezi samojízdným strojním zařízením nebo traktorem a poháněným strojním zařízením, jako jsou tažené nebo nesené zemědělské stroje. Snímatelná mechanická převodová zařízení musejí být vždy uváděna na trh společně s vhodným ochranným krytem. Ochranné kryty pro snímatelná mechanická převodová zařízení jsou zahrnuty v bodě 15 a mohou být na trh uváděny rovněž samostatně jako bezpečnostní součásti.

Bod 16

V bodě 16 jsou uvedeny stacionární, mobilní nebo přemístitelné zvedáky, jež jsou určeny k zvednutí celých vozidel ze země za účelem kontroly a práce na vozidlech nebo pod nimi, zatímco jsou vozidla ve zvednuté poloze. Patří sem strojní zařízení určená pro servis

Nahrávám...
Nahrávám...