dnes je 29.5.2024

Input:

Příloha VII směrnice 2006/42/ES - Technická dokumentace strojního zařízení

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.12
Příloha VII směrnice 2006/42/ES – Technická dokumentace strojního zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

Technická dokumentace strojního zařízení

Výrobce strojního zařízení nebo zplnomocněný zástupce má povinnost sestavit technickou dokumentaci, jak je popsáno v příloze VII části A. Technická dokumentace umožňuje výrobcům prokázání shody strojního zařízení s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a orgánům dozoru nad trhem umožňuje ověřit shodu strojních zařízení, zejména s ohledem na aspekty, které nelze ověřit při vizuální kontrole.

Technická dokumentace musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro takovéto posouzení. Není nutné do technické dokumentace zahrnout veškeré podrobné údaje o návrhu a konstrukci strojního zařízení, jež lze odůvodnit na základě správné technické praxe. Výrobce však musí zajistit, aby technická dokumentace obsahovala veškeré informace, které jsou zapotřebí k jednoznačnému prokázání, že za účelem splnění příslušných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost byla přijata odpovídající opatření k odstranění všech významných rizik souvisejících se strojním zařízením.

Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom jazyce nebo více úředních jazycích Společenství. Výrobci usazení v EU obvykle sestavují většinu částí technické dokumentace v úředním jazyce členského státu, v němž jsou usazeni, ačkoliv lze upřednostnit jiný úřední jazyk EU. Výrobci mohou do technické dokumentace zahrnout rovněž dokumenty, které poskytli dodavatelé součástí nebo částí či zprávy zkušeben, jež jsou vyhotoveny v jiných úředních jazycích EU a nemusejí být přeloženy. Naopak musí být přeloženy do jednoho z úředních jazyků EU dokumenty vyhotovené v jazycích třetích zemí. Výrobci usazení mimo EU musejí sestavit technickou dokumentaci v jednom jazyce nebo více úředních jazycích EU.

Na návod k použití, který je součástí technické dokumentace, se vztahují zvláštní jazykové požadavky uvedené v oddílu 1.7.4 přílohy I.

Obsah technické dokumentace

Bod 1 písm. a) přílohy VII části A se týká návrhu a konstrukce strojního zařízení.

Popis strojního zařízení musí být dostatečně podrobný, aby mohly orgány dozoru nad trhem pochopit provoz strojního zařízení a ověřit shodu strojního zařízení s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Úroveň podrobnosti je omezena v bodu 2 přílohy VII části A. Technická dokumentace se požaduje pro každý model nebo typ strojního zařízení. Určitý typ strojního zařízení se může vyrábět sériově nebo je vyroben jako jediná jednotka. Jeden typ strojního zařízení může mít několik variant, tyto varianty ale musejí mít stejný základní návrh, představovat podobná nebezpečí a vyžadovat podobná ochranná opatření. Popis strojního zařízení v technické dokumentaci musí upřesňovat případné varianty dotyčného modelu nebo typu.

Posouzení rizika musí být zdokumentováno, aby mohly orgány ověřit, zda byly správně určeny použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a zda byla přijata potřebná ochranná opatření v souladu se zásadami zajišťování bezpečnosti. Dokumentaci posouzení rizika lze vyhotovit ve formě kontrolního seznamu udávajícího základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou použitelné na strojní zařízení, a odpovídajících ochranných opatření. Použití harmonizovaných norem usnadňuje dokumentaci posouzení rizika, ale nezbavuje výrobce povinnosti provést posouzení rizika.

Odkaz na specifikace v příslušných harmonizovaných normách usnadňuje prokázání shody strojního zařízení, jelikož jejich použití vede k předpokladu shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, jež jsou v nich zahrnuty.

Metody ověřování, které jsou nezbytné k zajištění shody strojního zařízení, včetně nezbytných kontrol, zkoušek typu, zkoušek vzorků nebo zkoušek jednotek, jsou obvykle uvedeny v příslušných harmonizovaných normách. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze I mimoto vyžadují určité zkoušky, a to zkoušky ROPS, FOPS a TOPS u pojízdných strojů, zkoušky týkající se mechanické pevnosti strojního zařízení pro zdvihání a zkoušky týkající se způsobilosti zdvihacího strojního zařízení a příslušenství pro zdvihání pro daný účel.

Součástí technické dokumentace musí být i výtisk návodu k používání strojního zařízení.

Prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný návod k montáži nejsou ke konečnému strojnímu zařízení přiloženy, musejí však být součástí technické dokumentace konečného strojního zařízení.

ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků zabudovaných do strojního zařízení se může týkat například bezpečnostních součástí nebo řetězů, lan či popruhů zabudovaných do strojního zařízení; nebo zařízení zabudovaných do strojního zařízení, na něž se vztahuje zvláštní směrnice vyžadující poskytnutí ES prohlášení o shodě, například zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo tlaková zařízení; nebo úplného strojní zařízení, které je zabudováno do souboru strojních

Nahrávám...
Nahrávám...