dnes je 16.6.2024

Input:

Proces managementu konfigurace

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.2
Proces managementu konfigurace

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Jak již bylo zmíněno výše, v životním cyklu produktu je definován proces, který je součástí procesů v projektu (v oblasti informačních technologií je považován pouze za podpůrný proces). Je to proces managementu konfigurace.

Než se pustíme do jeho vymezení, bude nejprve vhodné vysvětlit, co se skrývá pod pojmem konfigurace. Můžeme říci, že je to uspořádání, sestava, seskupení, kompozice, ale i provedení produktu. ČSN ISO/IEC 10007 říká, že konfigurace je soubor "vzájemně souvisejících funkčních a fyzikálních znaků produktu stanovených v údajích o konfiguraci produktu“. Pod pojmem údaje o konfiguraci produktu je třeba chápat dokumentaci produktu, jak je uvedeno v definici pojmu konfigurace podle ČOS 0516108 - "konfigurace jsou funkční a fyzikální znaky materiálu popsané v technické dokumentaci a později dosažené u produktu“.

Některé firmy staví svoji obchodní strategii na nakonfigurování produktu přesně podle požadavků zákazníka. Např. nákladní automobily Scania v různě sestavitelných obměnách umožňují sestavit cokoliv podle přání, např. i pojízdnou kavárnu. Nebo panenka Barbie existuje na trhu v 15 000 různých kombinacích. Ještě průhlednějším příkladem konfigurací jednoho a téhož produktu jsou verze softwarového produktu.

K tomu, aby vývoj a výroba takového počtu kombinací = konfigurací byla zvládnutelná bez chaosu a účelně, existuje sofistikovaný nástroj - management konfigurace. Neexistuje pro něj jediná sjednocující definice.

 • Podle JOINT-PUB 1-02, (DoD Dictionary of Military Assotiated Terms) je to disciplína používající technický a administrativní dozor a řízení k identifikaci a dokumentaci funkčních požadavků a schopností výrobku, ke změnovému řízení těchto schopností a dokumentaci těchto změn.

 • ČSN ISO/IEC 10007 poskytuje v podstatě nic neříkající definici, že jsou to "koordinované činnosti pro směrování a sledování konfigurace v průběhu životního cyklu produktu“.

 • ČOS 051608 jde v definici tohoto pojmu poněkud dále. Říká, že "management konfigurace je disciplína používající technické a administrativní řízení a dozor nad následujícími činnostmi - identifikací a dokumentováním konfigurace, řízením konfigurace, vykazováním stavu konfigurace a prověrkami konfigurace“.

 • MIL-STD-973 Configuration management stanovuje definici managementu konfigurace takto: "je-li aplikován obecně na položku konfigurace, jde o obor používající technické a administrativní pokyny k dozoru nad životním cyklem, je-li aplikován na soubory digitálních dat, jde o použití zvolených principů identifikování konfigurace a vykazování stavu konfigurace“.

 • ANSI/EIA 949 pak definuje management konfigurace jako "proces pro stanovení a udržování shody mezi provedením produktu, funkčními a fyzickými atributy a požadavky a informacemi o návrhu a provozu v průběhu životního cyklu“.

Volně převzato z předchozího textu, management konfigurace chápeme jako nástroj managementu projektu, pomocí kterého můžeme snadno označit (identifikovat) a řídit každou položku vyvíjeného a vyráběného produktu (včetně verzí softwaru) a sestavovat funkční celek požadované kvality. Popisuje vzájemné vazby jednotlivých položek, které společně vytvářejí integrovaný systém jako celek.

ČSN ISO/IEC 10006 v kapitole 7.2.4 Management změn zmiňuje, že "jedním z aspektů managementu změn je management konfigurace“. Toto tvrzení navozuje podřízené postavení managementu konfigurace vůči managementu změn, ovšem tak tomu určitě není. Spíše je tomu naopak (viz např. standard ANSI/EIA 649 Configuration Management), nebo alespoň minimálně je možno na management změn pohlížet jako na jeden z postupů managementu konfigurace.

Dále se v citované kapitole ČSN ISO/IEC 10006 uvádí: "Při managementu projektů tento management konfigurace bere v úvahu konfiguraci produktů projektu. Je přípustné, že zahrnuje jak nedodávané položky (např. zkušební nástroje a jiné instalované zařízení), tak dodávané položky.“ Žádné další zmínky o managementu konfigurace v této normě nelze nalézt. Je to škoda, neboť stačilo doplnit stávající poznámku ke kapitole 7.2.4 normy ČSN ISO/IEC 10006 (která říká, že více se lze o managementu konfigurace dozvědět v normě ČSN ISO/IEC 10007) tím, že využití procesu managementu konfigurace v rámci procesů životního cyklu systémů je popsáno v normě ČSN ISO/IEC 15288. Je to bohužel škoda, neboť obě zmiňované normy, které v ČR platí od roku 2004, byly připravovány ke schválení ve stejné době. Právě management konfigurace byl, a dodnes stále s větší intenzitou je, považován za nástroj managementu projektu. Má sloužit k tomu, aby si manažer projektu "uhlídal“ fyzikální a funkční vlastnosti produktu v průběhu jeho životního cyklu. Možná právě z tohoto důvodu se management konfigurace objevuje v požadavcích na management systému jakosti, který vyžadují členské státy NATO po dodavatelích vojenského materiálu (viz AQAP 2110 - v ČR ČOS 051622, AQAP 2120 - v ČR ČOS 051626 a AQAP 2130 - v ČR ČOS 051630) - zavést ve firmě takové řízené postupy, které poskytnou přehled o vlastnostech jednotlivých částí produktu, o jeho hierarchickém uspořádání, o dopadu změn na tyto vlastnosti, o stavu, v jakém se ten který produkt právě nachází, a které umožní přezkoumání fyzikálních a funkčních vlastností produktu.

Uvedený systémový požadavek pro firmu s vlastním vývojem je v AQAP 2110 vyjádřen v kapitole 7.7 následovně:

7.7.1 Požadavky managementu konfigurace (CM)

Dodavatel musí popsat a dokumentovat postupy managementu konfigurace alespoň pro:
 • identifikaci konfigurace,

 • řízení konfigurace,

 • vykazování stavu konfigurace,

 • prověrky konfigurace.7.7.2 Plán managementu konfigurace (CMP)

Dodavatel musí připravit plán managementu konfigurace, který popisuje použití CM při plnění smlouvy.

Poznámka: Plán managementu konfigurace může být součástí jiného plánu, je-li to vhodné. Politika NATO pro management konfigurace je stanovena ve STANAG 4159, zatímco podrobné smluvní požadavky pro CM jsou obsaženy ve STANAG 4427 a odpovídajících spojeneckých publikacích pro CM (ACMP).

Pokud chce firma získat od resortu MO osvědčení o shodě s požadavky AQAP, musí v rámci systému jakosti výše uvedené postupy zdokumentovat a musí při plnění smluvního vztahu s resortem MO předkládat plán managementu konfigurace.

Management konfigurace je tedy jednak disciplína managementu, jednak je to také proces. Smysl obou je skutečně zcela jednoduchý a elegantní. Management konfigurace je jedinečný také v tom, že se zaměřuje na výstupy. Poskytuje firmě účinné nástroje, které zajistí, že její produkt se realizuje ve shodě s požadovanými potřebami. Jsou to:

 • postupy pro identifikaci konfigurace produktu, včetně rozpadu na jednotlivé položky a jejich dokumentaci,

 • postupy pro řízení změn v jednotlivých etapách životního cyklu, požadavky na odchylky a výjimky,

 • postupy pro vykazování stavu konfigurace produktu, postupy pro sledovatelnost produktu,

 • postupy pro přezkoumání konfigurace ve stanoveném milníku jeho realizace.

Tyto činnosti se aplikují vždy v konkrétní etapě životního

Nahrávám...
Nahrávám...