dnes je 16.6.2024

Input:

Proces specifikace bezporuchovosti

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.2.1
Proces specifikace bezporuchovosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Kvantitativní požadavky na bezporuchovosot

Požadavky na bezporuchovost lze vyjadřovat kvantitativně, kvalitativně a kombinovaně. Doporučuje se, aby požadavky na bezporuchovost byly kvantitativní a aby byly specifikovány před tím, než se začne s návrhem systému. Kvantitativní požadavek na bezporuchovost nebo ukazatel bezporuchovosti má jako všechny statistické požadavky specifikovat věrohodnost, se kterou lze daný požadavek prokázat nebo stanovit.

Mechanismy poruch

Už na začátku je potřeba uvážit mechanismy poruch, které se mohou vyskytnout v systému, a tím určit, které ukazatele bezporuchovosti jsou vhodné a podstatné. Například motory vozidla mají poruchy spíše v závislosti na tom, jakou vzdálenost vozidlo ujede, než v důsledku stáří od té doby, co byly nové, takže vhodnou jednotkou jsou ujeté kilometry. Také se opotřebovávají, takže předpoklad konstantní intenzity poruch neplatí. Hlavním důvodem, proč mají elektrické žárovky v domácnostech poruchy, je počet zapnutí a vypnutí a v menší míře počet hodin, kdy svítí, takže počet provozních cyklů nebo provozní hodiny jsou vhodnými jednotkami a systém se navrhuje pro definovaný provozní život. Dalším faktorem, který ovlivňuje volbu ukazatele bezporuchovosti, je použití či nepoužití záložních prvků.

Specifikace

U každého systému je nezbytné každý požadovaný ukazatel bezporuchovosti vybrat a definovat a pro každý ukazatel je nutné specifikovat kvantitativní požadavek. Při specifikování kvantitativních požadavků pro systém je důležité uvést:

  • použití systému nebo jeho profil použití,

  • kritéria poruch nebo definici poruchy, tj. co je podstatou poruchy v určitém systému při zamýšleném použití,

  • provozní podmínky,

  • podmínky prostředí,

  • metody určené k získání důkazu o souladu s požadavky.

Specifikace ukazatele bezporuchovosti

Bez těchto vyjádření by ztratila smysl specifikace ukazatele bezporuchovosti, jako je pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t), pravděpodobnost poruchy F(t), střední doba do poruchy MTTF, střední doba provozu mezi poruchami MTBF, počty poruch v určitém časovém intervalu, parametry Weibullova rozdělení nebo parametry mocninového zákona.

Při volbě hodnoty ukazatele bezporuchovosti, který se má specifikovat, se mají brát v úvahu následující faktory:

  • meze kladené současným stavem technologie a povahou a složitostí systému,

  • zkušenosti uživatele s provozováním a udržováním určitého typu systému,

  • proveditelnost ověřování specifikovaného požadavku,

  • úroveň bezporuchovosti jednotek, součástí atd., z nichž může být systém vyroben,

  • náklady na vývoj, výrobu, ověřování a validaci systému se specifikovanou úrovní bezporuchovosti.

Jestliže se během vývoje projektu zjistí, že základní předpoklady neplatí, je možné, že bude nutné požadavky na bezporuchovost znovu uvážit a změnit. Jestliže se má specifikace změnit, má se to učinit pouze se souhlasem všech zúčastněných stran.

Kvantitativní požadavky se mají jasně specifikovat v takovém tvaru, aby s nimi bylo možné srovnávat následně dosažené výsledky.

Zkušební plán

Pokud se má důkaz o shodě s kvantitativními požadavky poskytnout zkoušením, je nutné specifikovat požadovanou konfidenční úroveň nebo stanovit skutečný zkušební plán, který se použije. Jestliže je specifikován zkušební plán, má být ve specifikaci uvedena doba trvání zkoušky a mají se uvést kritéria přijetí/zamítnutí.

Existuje celá řada různých typů prokazovací zkoušky bezporuchovosti, a jestliže jsou všechny ostatní aspekty stejné, mají se přednostně použít zkušební plány postupných zkoušek před zkušebními plány zkoušek ukončených časem/poruchou, protože jsou efektivnější. Jestliže je o specifikovaném ukazateli bezporuchovosti známo, že se mění s časem, nebo jestliže to je pravděpodobné, má se tato závislost specifikovat například uvedením

Nahrávám...
Nahrávám...