dnes je 19.7.2024

Input:

Procesy analýzy spolehlivosti

13.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.1 Procesy analýzy spolehlivosti

Procesy a techniky analýzy spolehlivosti popsané v této kapitole vycházejí z normy ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn a jsou používány pro předpověď, přezkoumávání a zlepšování bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti objektu. Tyto analýzy jsou prováděny během etapy koncepce a vymezení, etapy návrhu a vývoje a etapy provozu a údržby na různých systémových úrovních a na různých stupních podrobnosti za účelem hodnocení, stanovení a zlepšení ukazatelů spolehlivosti objektu. Tyto analýzy mohou být také používány pro srovnávání výsledků analýzy se specifikovanými požadavky.

Kromě toho jsou tyto analýzy používány při plánování logistiky a údržby k odhadu četnosti údržby a nahrazování součástí. Tyto odhady často určují hlavní prvky nákladů životního cyklu a mají být pečlivě uplatňovány v nákladech životního cyklu a ve srovnávacích studiích. Aby mohla analýza dávat smysluplné výsledky, mají se při ní zvažovat všechny možné příspěvky ke spolehlivosti systému: hlediska hardwaru, softwaru, jakož i hlediska lidského činitele a organizační hlediska.

Vymezení systému

Vymezí se požadavky na analyzovaný systém, jeho provozní režimy a funkční vztahy k jeho prostředí, včetně rozhraní nebo procesů. Obecně je vymezení systému vstupem z procesu systémového inženýrství.

Stanovení požadavků/cílů spolehlivosti

Vypracuje se seznam všech požadavků na bezporuchovost a pohotovost systému nebo cílů, charakteristik a význačných rysů systému spolu s podmínkami prostředí a provozu, jakož i požadavků na údržbu. Vymezí se porucha systému a určí se kritéria poruch a podmínky založené na funkční specifikaci systému, očekávané době trvání provozu a na provozním prostředí (profilu a době trvání úkolu).

Rozvržení požadavků na spolehlivost

Je-li to nutné, rozvrhnou (alokují) se v časné etapě návrhu požadavky na spolehlivost systému nebo cíle spolehlivosti na různé podsystémy.

Analýza spolehlivosti

Analyzuje se systém, obvykle na základě technik analýzy spolehlivosti a závažných dat o výkonnosti.

 1. Kvalitativní analýza

  • Analyzuje se funkční struktura systému.

  • Stanoví se druhy poruchových stavů, mechanismy poruch, příčiny a následky poruch systému a součástí.

  • Stanoví se mechanismy degradace, které mohou způsobit poruchy.

  • Analyzují se cesty poruch/poruchových stavů.

  • Analyzuje se udržovatelnost s ohledem na dobu, metodu izolace problému a metodu oprav.

  • Určí se přiměřenost diagnostiky poskytované k detekci poruchových stavů.

Nahrávám...
Nahrávám...