dnes je 24.5.2024

Input:

Realizace produktu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.1.4
Realizace produktu

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Realizace produktu v organizaci v systému managementu spolehlivosti je metodicky rozdělena do těchto oblastí:

 1. plánování realizace produktu,

 2. procesy vztahující se k zákazníkovi,

 3. návrh a vývoj,

 4. nakupování a smluvní subdodávky,

 5. výroba a poskytování služeb,

 6. řízení monitorovacích a měřicích zařízení.

Dále popíšeme detailně požadavky, úkoly a jednotlivé činnosti ve výše vyjmenovaných oblastech odpovědnosti vedení organizace v rámci systému managementu spolehlivosti.

 1. Plánování realizace produktu

  Organizace má plánovat a vyvinout proces ovlivňující spolehlivost, který je konzistentní s cíly nebo se specifikací produktu. V každé etapě životního cyklu mají být uplatněny vhodné spolehlivostní činnosti. Tyto činnosti mají být sloučeny s ostatními prvky procesů vývoje a výroby produktu a s ostatními provozními činnostmi organizace, aby se vypracoval soudržný pracovní plán projektu. Rozsah a obsah plánu spolehlivosti se má řídit konkrétními potřebami projektu. Do tohoto obsahu se zahrnují specifická omezení a kritičnost spolehlivostních aplikací aktuálního produktu. Při plánování realizace produktu má organizace v případě potřeby určit:

  • cíle spolehlivosti pro daný produkt,

  • metody a procesy, které se mají použít, aby byly tyto cíle spolehlivosti splněny,

  • nutnost stanovit specifické procesy ovlivňující spolehlivost v důsledku technologických a aplikačních omezení,

  • metody ověřování a validace a příslušná kritéria pro hodnocení spolehlivosti produktu a pro jeho přejímku,

  • nutnost dokumentace a záznamů o spolehlivosti.

  Při plánování realizace produktu ohledně spolehlivosti se používá základní struktura životního cyklu stanovená v procesu managementu spolehlivosti.

  V rámci životního cyklu produktu jsou popsány různé etapy zahrnující celou dobu života produktu. Životní cyklus produktu lze použít k vymezení cílů, výstupů, procesů a jiných časově závislých znaků důležitých pro spolehlivost produktu v každé etapě jeho životního cyklu. Rozčlenění na vymezitelné etapy životního cyklu produktu může usnadnit management produktu v rámci jeho realizace. V každé kritické etapě je možné učinit investiční rozhodnutí a nasadit zdroje a začlenit je do procesu obchodního managementu. Data o spolehlivosti posouzená během každé etapy životního cyklu produktu mohou představovat zásadní informace nutné pro rozhodnutí managementu, která podporují důvody pro pokračování v projektu a umožňují zjistit nutnost zlepšení.

  Životní cyklus produktu pomáhá zaměřit se na časově závislé problémy spolehlivosti v každé etapě života produktu: v etapě koncepce, vývoje, výroby, instalace, provozu a údržby a v etapě vypořádání.

  Stanovení cílů programu spolehlivosti je na zodpovědnosti managementu. V plánu spolehlivosti je nastíněna posloupnost spolehlivostních činností souvisejících s plánem realizace produktu a přizpůsobených tak, aby byly splněny specifické potřeby produktu. Při vytváření plánu spolehlivosti se má uvážit:

  • stanovení specifických spolehlivostních potřeb a očekávání trhu nebo zákazníka,

  • stanovení, jak a v jakém prostředí se bude produkt používat,

  • stanovení základních procesů a stanovení priorit při časovém uplatňování úkolů programu spolehlivosti, aby byly splněny požadavky trhu nebo specifické potřeby zákazníka,

  • zajištění prostřednictvím procesů ověřování a validace, že jsou tržní cíle a potřeby zákazníka plněny,

  • získávání příslušných dat o spolehlivosti pro záznamy o jakosti pro usnadnění neustálého zlepšování.

 2. Procesy vztahující se k zákazníkovi

  Organizace má zajistit, aby byly stanoveny cíle spolehlivosti a aby byla posouzena schopnost organizace tyto cíle splnit. Má proběhnout proces přezkoumání spolehlivosti a má dojít k přezkoumání ve specifických etapách životního cyklu produktu, aby se usnadnilo hodnocení a přejímka produktu. Pro splnění těchto úkolů má organizace určit:

  • ve spolupráci se zákazníkem potřeby a cíle spolehlivosti odrážející tržní nebo obchodní strategii,

  • zákonné požadavky a požadavky předpisů, které upravují používání a aplikace produktu,

  • očekávané podmínky konečného používání a prostředí ovlivňující spolehlivost produktu.

  Záznamy o spolehlivosti mají být udržovány pro validaci a přejímku produktu. Příslušné informace spojené se spolehlivostí produktu mají být včas sděleny zákazníkovi. Pro řešení problémů a neustálé zlepšování má být přezkoumána zpětná vazba spolehlivostních problémů od zákazníka. Zákazníci mají být upozorněni na jakékoliv plánované přerušení týkající se produktu.

 3. Návrh a vývoj

  Organizace má plánovat a řídit činnosti návrhu a vývoje ovlivňující spolehlivost produktu. Vstupy a výstupy návrhu mají být přezkoumávány a hodnoceny a záznamy mají být udržovány. Změny či modifikace návrhu mají být řízeny. Spolehlivostní problémy, které mají dopad na výrobu, na servisní operace, zajištěnost údržby a vypořádání (likvidaci) produktu nebo na případné jeho opakované použití, mají být identifikovány, dokumentovány a co nejdříve vyřešeny. Pokud je to možné a vhodné, má být iniciováno posuzování rizika projektu a analýza nákladů životního cyklu, aby bylo zajištěno, že je spolehlivost optimalizována vzhledem k daným omezením vyplývajícím z nákladů životního cyklu.

  V etapě návrhu a vývoje je velmi důležité přizpůsobení jako proces volby těch úkolů z množiny v úvahu přicházejících úkolů, které jsou důležité ke splnění specifického cíle projektu. Pro efektivní uplatnění má být program spolehlivosti přizpůsoben tak, aby splnil potřeby specifické aplikace. Cílem přizpůsobení je optimalizovat rozvržení zdrojů pro spolehlivost. Při procesu přizpůsobení se mají zvolit specifické úkoly programu spolehlivosti příslušné pro danou etapu životního cyklu produktu nebo projektu – viz tabulku.

  Tabulka souvislosti etap životního cyklu s použitelnými prvky a úkoly programu spolehlivosti. Vysvětlivky: C&D – koncepce a stanovení požadavků; D&D – návrh a vývoj; MFG – výroba; INS – instalace; O&M – provoz a údržba; DIS – vypořádání:

                                                                                                                                                                                                                               
  Prvky a úkoly programu spolehlivosti Etapy životního cyklu
  C&D D&D MFG INS O&M DIS
  Prvek 1: Management
  Úkol 1: Plán spolehlivosti xxx xxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 2: Specifikace spolehlivostixxx xxx xxx
  Úkol 3: Řízení procesůxxx xxx xxx xxx
  Úkol 4: Řízení návrhuxxx xxx xxx
  Úkol 5: Monitorování a přezkoumáníxxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 6: Management dodavatelského řetězcexxx xxx xxx xxx
  Úkol 7: Zavedení produktuxxx xxx
  Prvek 2: Disciplíny spolehlivosti
  Úkol 8: Inženýrství bezporuchovosti xxx xxx xxx
  Úkol 9: Inženýrství udržovatelnosti xxx xxx xxx
  Úkol 10: Inženýrství zajištěnosti údržbyxxx xxx xxx xxx
  Úkol 11: Normalizacexxx xxx xxx xxx
  Úkol 12: Lidské faktory xxx xxx xxx xxx xxx xxx
  Prvek 3: Analýza, hodnocení a posuzování
  Úkol 13: Analýza prostředí při použití xxx xxx xxx
  Úkol 14: Modelování a simulace bezporuchovosti xxx xxx xxx
  Úkol 15: Hodnocení a řízení dílůxxx xxx
  Úkol 16: Analýza návrhu a hodnocení produktuxxx xxx
  Úkol 17: Vliv příčiny na následek a analýza rizikaxxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 18: Předpověď xxx xxx xxx
  Úkol 19: Analýza optimalizace nákladů a přínosů xxx xxx xxx
  Úkol 20: Analýza nákladů životního cyklu xxx xxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 21: Růst bezporuchovostixxx xxx
  Prvek 4: Ověřování a validace
  Úkol 22: Strategie ověřování a validacexxx xxx xxx
  Úkol 23: Prokazování spolehlivostixxx xxx
  Úkol 24: Třídění pro zlepšení bezporuchovostixxx
  Prvek 5: Báze znalostí
  Úkol 25: Založení báze znalostíxxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 26: Analýza datxxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 27: Sběr a rozšiřování datxxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 28: Záznamy o spolehlivostixxx xxx xxx xxx xxx
  Prvek 6: Zlepšování
  Úkol 29: Preventivní opatření a opatření k nápravěxxx xxx xxx xxx
  Úkol 30: Vylepšení a modifikacexxx xxx
  Úkol 31: Rozvoj a zdokonalování odborné způsobilosti xxx xxx xxx xxx xxx
  Úkol 32: Zlepšování systému managementu xxx xxx xxx xxx xxx

  Pro etapu návrhu a vývoje je dále důležité řídit procesy přizpůsobení výše nabízených prvků programu spolehlivosti v tabulce pro konkrétní systémy (produkty), přičemž k procesům přizpůsobení patří:

  • zjištění prostředí projektu, které odráží politiku a strukturu organizace,

  • analýza jednotlivých článků smlouvy, znaků a cílů, které možná bude obtížné realizovat a dodat,

  • způsobilost a zdroje nutné a skutečně dostupné pro uplatnění projektu,

  • stanovení specifické etapy či specifických etap životního cyklu použitelných v projektu,

  • stanovení znaků týkajících se produktu, jako jsou význačné rysy a funkce produktu, historie spolehlivosti obdobných produktů, zamýšlený konec užívání produktu a předpokládané prostředí při použití,

  • volba použitelných prvků programu spolehlivosti (viz tabulku) a úkolů příslušných pro specifické identifikované etapy životního cyklu,

  • zjištění procesů životního cyklu systému, které

Nahrávám...
Nahrávám...