dnes je 21.7.2024

Input:

Revize OHSAS 18001:2007

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Revize OHSAS 18001:2007

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Již delší dobu se mezi odbornou veřejností objevují informace o připravované revizi specifikace OHSAS 18001:1999, kterou znají představitelé managementu mnohých firem jako jeden ze systémových nástrojů pro řízení oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a podle níž lze (stejně tak jako v případě ISO 9001 či ISO 14001 a dalších) požádat o certifikaci nezávislou stranou - certifikačním orgánem. Je využíván řadou firem jako jeden z modulů tzv. integrovaného systému řízení; je známý též pod zkratkou SMBOZP (systém managementu BOZP; podrobnosti viz kap. Systém managementu s ohledem na BOZP této příručky). Nyní je tedy tato příprava ve finále. Její průběh byl zhruba následující:

Vývoj

Vývoj

V roce 2005 začala pracovní skupina OHSAS proces revize OHSAS 18001:1999. Počáteční pracovní návrh revidované specifikace OHSAS 18001 byl v lednu 2006 dán k veřejné diskuzi. Následující revize přijala na 500 komentářů do pracovního návrhu 1 v rámci setkání pracovní skupiny OHSAS v Madridu v říjnu 2006. Prostřednictvím odborných skupin podílejících se na této revizi byl zveřejněn 30. 11. 2006 k diskuzi a připomínkám pracovní návrh 2 (WD neboli Working Draft). Pracovní skupina OHSAS se poté setkala v březnu 2007 v Číně v Šanghaji, kde byly přijaty další komentáře k pracovnímu návrhu 2. Následně po zapracování připomínek vychází 31. 7. 2007 BS OHSAS 18001:2007: „Occupational health and safety management systems. Requirements“ (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky), jejímž vydavatelem je BSI a která nahrazuje OHSAS 18001:1999. (BSI-OHSAS 18001 nebyla vydána jako britská norma a ani vydání, resp. překlad, v ČR neměl status české technické normy, přestože na návrhu norem v této souvislosti se řadu let pracovalo. Byla vydána v roce 2004 Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., jako tzv. specifikace.) Práce na doprovodném dokumentu, OHSAS 18002:2002, v ČR zveřejněném rovněž v roce 2004 prostřednictvím ČIA pod názvem „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro zavádění OHSAS 18001“, byla naplánovaná na začátek července 2007.

Vzhledem k tomu, že specifikace OHSAS 18001:1999 byla v ČR vydána, jak už bylo řečeno, v roce 2004, přičemž BSI vydal tuto specifikaci 15. května 1999, což tedy znamená takřka pětileté zpoždění, nelze očekávat vydání revize OHSAS 18001:2007 pravděpodobně dříve než v průběhu roku 2008. Porovnáme-li tuto situaci např. s vydáním revize ČSN EN ISO 14001:2005, která zaznamenala roční skluz oproti ISO 14001:2004, certifikační orgány budou certifikovat v ČR podle této revize zřejmě nejdříve na podzim příštího roku. Organizace, které jsou již certifikované podle OHSAS 18001:1999, budou mít k dispozici opět přechodné období, nicméně je nutno poznamenat, že podle BSI končí 1. 7. 2009.

Následující odstavce si v žádném případě nekladou za cíl kompletně zmapovat rozsah změn, jde spíše o vytvoření určité představy, co tato revize přináší a jaké jsou její hlavní výhody, a zejména přinést informaci, na co se budeme muset připravit.

Chystané změny

Jaké jsou tedy chystané změny?

A) Specifikace OHSAS nyní dostává status normy

OHSAS 18001:2007 vychází jako standard, ne specifikace nebo dokument jako v předchozím vydání, záměrem OHSAS Project Group 2006 je podpořit zvýšení možnosti převzetí OHSAS 18001 na bázi národních standardů pro SMBOZP.

B) Zvýšení kompatibility zejména s požadavky ISO 14001

V první řadě jde tvůrcům o další podporu integrovaným systémům managementu, kdy struktura i požadavky více odpovídají požadavkům norem ISO 9001:2000 (Systémy managementu jakosti - Požadavky) a ISO 14001:2004 (Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití), jsou použity odkazy na definice revidované normy ISO 9000:2005 (Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník). Tato nová verze je více v souladu s požadavky těchto systémových norem, zohledňuje tentýž směr a změny jako poslední revize ISO 14001:2004. Tento fakt by měl podpořit integraci systémů managementu a v důsledku toho přinést i zvýšení zájmu ze strany podniků o uplatňování principů systému managementu podle OHSAS.

Pro srovnání může sloužit následující tabulka prvků ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 a OHSAS 18001:2007:

Tab.: Porovnání prvků OHSAS 18001:1999, OHSAS 18001:2007 a ČSN EN ISO 14001:2005:

OHSAS 18001:1999
„Systémy managementu BOZP - Specifikace“ 
OHSAS 18001:2007
„Systémy managementu BOZP. Požadavky“ 
ČSN EN ISO 14001
„Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití“ 
4.1 Všeobecné požadavky  4.1 Všeobecné požadavky  4.1 Všeobecné požadavky 
4.2 Politika BOZP  4.2 Politika BOZP  4.2 Environmentální politika 
4.3 Plánování  4.3 Plánování  4.3 Plánování 
4.3.1 Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik  4.3.1 Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a výběr opatření  4.3.1 Environmentální aspekty 
4.3.2 Právní a jiné požadavky  4.3.2 Právní a jiné požadavky  4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 
4.3.3 Cíle  4.3.3 Cíle a program(-y)  4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(-y) 
4.3.4 Program(-y) managementu BOZP     
4.4 Zavedení a provoz  4.4 Zavedení a provoz  4.4 Zavedení a provoz 
4.4.1 Struktura a odpovědnost  4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc  4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 
4.4.2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost  4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí  4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 
4.4.3 Konzultace a komunikace  4.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace  4.4.3 Komunikování 
4.4.4 Dokumentace  4.4.4 Dokumentace  4.4.4 Dokumentace 
4.4.5 Řízení dokumentů a údajů  4.4.5 Řízení dokumentů  4.4.5 Řízení dokumentů 
4.4.6 Řízení provozu  4.4.6 Řízení provozu  4.4.6 Řízení provozu 
4.4.7 Havarijní připravenost a reakce  4.4.7 Havarijní připravenost a reakce  4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 
4.5 Kontrola a nápravná opatření  4.5 Kontrola  4.5 Kontrola 
4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti  4.5.1 Monitorování a měření  4.5.1 Monitorování a měření 
--  4.5.2 Hodnocení souladu  4.5.2 Hodnocení souladu 
4.5.2 Nehody, nežádoucí události, neshody a nápravná a preventivní opatření  4.5.3 Zjišťování nežádoucích událostí, neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření  4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 
Nahrávám...
Nahrávám...