dnes je 23.7.2024

Input:

Řízení konfigurace

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.4 Řízení konfigurace

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Řízení konfigurace je postup používaný dodavatelem a manažerem projektu odběratele k řízení přípravy, odůvodnění, vyhodnocení, koordinování, nakládání a zavedení navrhovaných technických změn (odchylek a výjimek) ve vztahu k ovlivněným položkám konfigurace a jejich dokumentaci. Prvotním cílem je vybudovat a udržovat ve firmě systémový nástroj pro řízení změn, který reguluje náklady životního cyklu produktu a zároveň připouští optimální úroveň návrhu a vývoje položek konfigurace. Tento nástroj by měl umožnit efektivní zpracování a zavádění změn v konfiguraci položek tak, aby byla zachována jejich provozní pohotovost, odporovatelnost a požadovaná vzájemná zaměnitelnost. Zajišťuje také, aby požadavky na změny stanovené nějakým kontrolním mechanismem na úrovni odběratele byly úplné, přesné a časově přiměřené.

Jednotlivé činnosti při řízení konfigurace může provádět dodavatel, ale jsou též činnosti týkající se odběratele, a to v případě, kdy potřeba změny vychází od něj, nebo v případě, kdy byla navržená změna schválena a podle ní opravená dokumentace byla předána odběrateli.

Potřeba provést změnu může nastat z mnoha důvodů, např. opatření proti nové hrozbě, použití nové technologie, reakce na výsledek zkoušky nebo testu, náprava problému atd.

V průběhu životního cyklu položky konfigurace může docházet k několika typům změn:

  • (technická) změna položky konfigurace,

  • odchylka položky konfigurace,

  • výjimka pro položky konfigurace.

Pod pojmem technická změna se rozumí definovaná změna konfigurace položky a její dokumentace v dané etapě životního cyklu (po oficiálním stanovení její základní úrovně konfigurace).

Pod pojmem odchylka se rozumí specifické písemné schválení, které před zahájením výroby položky konfigurace povoluje, že pro určený počet kusů nebo po určenou dobu je možno odchýlit se od daného provedení nebo výkresové dokumentace. Odchylka se liší od technické změny v tom, že schválená technická změna vyžaduje odpovídající změnu dokumentace, která definuje ovlivněnou položku, zatímco odchylka změnu příslušné specifikace nebo výkresu nevyžaduje.

Pod pojmem výjimka se rozumí písemné schválení přijetí položky konfigurace, u níž bylo během výroby nebo kontroly konstatováno odchýlení od specifikovaných požadavků, ale není natolik závažné, aby neumožnilo použití v zamýšlené podobě nebo po přepracování schváleným způsobem.

Schematicky je řízení konfigurace dodavatelem naznačeno

Nahrávám...
Nahrávám...