dnes je 23.7.2024

Input:

Rozdělení prostředků a nástrojů pro zlepšování procesů

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6.1 Rozdělení prostředků a nástrojů pro zlepšování procesů

Cílem řízení kvality je uspokojení potřeby zákazníka. Řízení na principu regulace reaguje na neshodu až po jejím vzniku. Vyšetření příčin vedoucích k neshodě a jejich odstranění by tuto neshodu mělo zcela eliminovat - zlepšení procesu. Vyšším stupněm zlepšování procesu je zaznamenávání námětů na předcházení neshodám, aniž by vůbec vznikly. Kritériem účelnosti a efektivnosti zlepšování procesů je hlavní cíl - spokojený zákazník. Vzhledem k různorodosti faktorů, které ovlivňují kvalitu výstupu procesu, je vhodné využívat širší paletu prostředků a nástrojů pro zlepšování, aby mohl být vždy použit takový, který je adekvátní pro řešený problém. V současné době má manažer k dispozici množství aplikovaných disciplín, jež může využít pro zlepšování procesů:

 • systémová analýza a syntéza;

 • operační analýza;

 • psychologie a sociologie;

 • aplikovaná statistika aj.

V každém procesu se v nějaké míře účastní následující faktory:

 • materiály;

 • stroje;

 • metody;

 • lidé;

 • prostředí.

Každý z uvedených faktorů vykazuje určité fluktuace, není dokonale konstantní, vyznačuje se měnlivostí, je náhodný. Proto je náhodný i výstup z procesu. Z toho důvodu je základním prostředkem pro řízení a zlepšování procesů aplikovaná statistika. Pro označení statistického přístupu k řízení (náhodných) procesů se používá zkratka SPC, což značí Statistical Process Control - statistické řízení procesů.

Postup řešení problémů

Postup řešení problémů by měl obsahovat následující logické kroky, aby nedocházelo k chybám, jež nemají původ v řízeném procesu, ale jsou vnášeny nesystematickým řešením:

 1. 2. analýza procesu - účelem je odhalit místo, kde problém vznikl, a zajistit, aby hledání příčin problému mělo smysl;
 2. 3. sběr dat z procesu, který má poskytnout podklady, umožňující pochopit mechanismus vzniku příčiny problému;
 3. 4. analýza dat - uplatnění statistických metod, které nabízejí výsledky se známou spolehlivostí, což je důležité pro interpretaci a návrh účinných opatření;
 4. 5. interpretace výsledků - návrh opatření, jejich ověřování a standardizace změn.

Nástroje managementu

Časem se ustálil osvědčený soubor jednoduchých nástrojů managementu, které lze používat na všech úrovních hierarchie řízení. Tyto nástroje zahrnují:

 • vývojový diagram;

 • záznamy a záznamníky;

 • histogramy;

 • analýzu příčin a následků (Ishikawův diagram);

 • Paretovu analýzu;

 • regulační diagramy;

 • regresní a korelační analýzu.

Pořadí, v němž jsou jednotlivé nástroje uvedeny, nemá žádný význam; při řešení různých situací se používají vhodné kombinace tak, aby byl dosažen očekávaný výsledek.

Integrovaným nástrojem, který díky formalizované osnově vytváří předpoklady pro spolehlivé řešení problémů, je tzv. žurnál kvality nebo později zavedený postup G8D. Spočívá v záznamu výchozí (problémové) situace, zaznamenávání postupných kroků analýzy problému, návrhu řešení, jeho ověření a opatření pro zlepšení procesu.

Pro předvídání možných chyb, analýzu jejich možných účinků a hlavně odhalení příčin těchto chyb, proti nimž jsou přijímána opatření (preventivní zlepšování) byla vypracována metoda FMEA. Je to zkratka vytvořená z iniciál názvu metody Failure Mode and Effect Analysis.

Management podniku musí uvážit, které prostředky a nástroje jsou pro podnik důležité, a vypracovat

Nahrávám...
Nahrávám...