dnes je 20.7.2024

Input:

Seznam nejpoužívanějších harmonizovaných norem

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.3.2 Seznam nejpoužívanějších harmonizovaných norem

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

A  ČSN EN ISO 12100:2011
(EN ISO 12100:2010) 
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné
zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika 
A  ČSN EN 62079:2001
(EN 62079:2001) 
Zhotovování návodů – Strukturování, obsah
a prezentace 
B 1  ČSN EN ISO 13857:2008
(EN ISO 13857:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné
vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 
B 2  ČSN EN 953+A1:2009
(EN 953+A1:2009) 
Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty –
Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 
B 2  ČSN EN 1088+A2:2009
(EN 1088+A2:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení
spojená s ochrannými kryty – Zásady pro
konstrukci a volbu 
B 1  ČSN EN ISO 13732-1:2009
(EN ISO 13732-1:2008) 
Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzo-
vání odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy 
B 1  ČSN EN ISO 13732-3:2009
(EN ISO 13732-3:2008) 
Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzo-
vání odezvy člověka na kontakt s povrchy –
Část 3: Chladné povrchy 
C  ČSN EN 746-1+A1:2010
(EN 746-1+A1:2009) 
Průmyslová tepelná zařízení -Část 1: Všeobecné
bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení. 
C  ČSN EN 746-2:2011
(EN 746-2:2010) 
Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpeč-
nostní požadavky na zařízení ke spalování
a manipulaci s palivy 
C  ČSN EN 746-3+A1:2010
(EN 746-3+A1:2009) 
Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpeč-
nostní požadavky na výrobu a použití řízených
atmosfér 
C  ČSN EN ISO 10218-1:2012
(EN ISO 10218-1:2011) 
Roboty pro výrobní prostředí – Požadavky
na bezpečnost – Část 1: Roboty 
B 1  ČSN EN 349+A1:2009
(EN 349+A1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery
k zamezení stlačení částí lidského těla 
B 2  ČSN EN ISO 4413:2011
(EN ISO 4413:2010) 
Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní
požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti 
B 2  ČSN EN ISO 4414:2011
(EN ISO 4414:2010) 
Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpeč-
nostní požadavky na pneumatické systémy
a jejich součásti 
B 1  ČSN ISO 447:1992
(ISO 447:1984) 
Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů. 
B 2  ČSN EN ISO 7731:2009
(EN ISO 7731:2008) 
Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné
a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály 
B 1  ČSN EN ISO 13849-1:2009
(EN ISO 13849-1/AC:2009) 
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní
části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 
B 1  ČSN EN ISO 13849-2:2009
(EN ISO 13849-1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní
části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování 
B 1  ČSN EN ISO 13850:2009
(EN ISO 13850:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zasta-
vení – Zásady pro konstrukci 
B 1  ČSN EN 378-1+A1:2011
(EN 378-1+A1:2010) 
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč-
nostní a environmentální požadavky – Část 1:
Základní požadavky, definice, klasifikace
a kritéria volby 
B 1  ČSN EN 378-2+A1:2009
(EN 378-2+A1:2009) 
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč
nostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 
B 1  ČSN EN 378-3:2008
(EN 378-3:2008) 
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč-
nostní a environmentální požadavky – Část 3:
Instalační místo a ochrana osob 
B 1  ČSN EN 378-4:2008
(EN 378-4:2008) 
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč-
nostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 
A  ČSN EN 1127-1:2008
(EN 1127-1:2007) 
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti
výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika (bude zrušená)
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1127-1 ed. 2 z ledna 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2014-07-31 
B 1  ČSN EN 60204-1 ed.2:2007
(EN 60204-1:2006) 
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení
strojů; Část 1: Všeobecné požadavky. 
B 1  ČSN EN 60447 ed.2:2005
(EN 60447:2004) 
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání 
B 1  ČSN EN 60073 ed.2:2003
(EN 60073:2002) 
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady
kódování sdělovačů a ovládačů 
B 2  ČSN EN ISO 11553-1:2009
(EN ISO 11553-1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro lase-
rové opracování – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky 
B 2  ČSN EN 60825-1 ed.2:2008
(EN 60825-1:2007) 
Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifi-
kace zařízení, požadavky a pokyny pro používání. 
B 2  ČSN EN 689:1997
(EN 689:1995) 
Ovzduší na pracovišti – Pokyny pro stanovení
inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření 
B 1  ČSN EN 626-1+A1:2009
(EN 626-1+A1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení
zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením. Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení 
B 1  ČSN EN 626-2+A1:2009
(EN 626-2+A1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení
zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2: Metodologie návodu
postupů ověřování 
B 1  ČSN EN 1093-1:2009
(EN 1093-1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise
nebezpečných látek šířených vzduchem –
Část 1: Volba zkušebních metod 
Nahrávám...
Nahrávám...