dnes je 19.7.2024

Input:

Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců - ČSN ISO 28000:2010

22.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18 Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců - ČSN ISO 28000:2010

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

V červnu tohoto roku vyšla v ČR nová norma týkající se systému managementu, tentokrát vztahující se k dodavatelským řetězcům, kterou je CSN ISO 28000:2010. Jedná se o první vydání mezinárodní normy ISO 28000 z roku 2007 v ČR.

Struktura a obsah normy je následující:

 • předmět,

 • citované normativní dokumenty (nejsou žádné),

 • termíny a definice,

 • prvky systému managementu, ke kterým patří:

  • všeobecné požadavky,

  • politika managementu bezpečnosti,

  • posuzování bezpečnostních rizik a plánování,

  • zavedení a provoz,

  • kontrola a nápravná opatření,

  • přezkoumání systému managementu a neustálé zlepšování.

V příloze je pak tabulka znázorňující vztah mezi ISO 9001, ISO 28000 a ISO 14001.

Z výše uvedené struktury je zřejmé, že se norma blíží spíše svým obsahem a uspořádáním požadavků normě ISO 14001 (a ještě více možná požadavkům normy OHSAS 18001:2007 nebo ISO/IEC 27001), ale lze ji využít i v rámci systému integrovaného managementu např. spolu se systémem managementu kvality dle ISO 9001:2008.

Co je dodavatelský řetězec a pro koho je norma určena?

Definice a určení normy

Dodavatelský řetězec ve smyslu této normy zahrnuje všechny propojené články procesu dodávání počínaje shromažďováním surovin a konče dodávkou produktu spotřebiteli (koncovému uživateli). Může tedy zahrnovat např. následující skupiny:

 • výrobce,

 • distributory,

 • dovozce,

 • logistická centra,

 • skladové prostory,

 • přepravce,

 • velkoobchody i maloobchody.

Norma je použitelná pro všechny tyto organizace jakékoli velikosti, malé i mezinárodní holdingy, ve výrobě i ve službách, jako je doprava, skladování a jiné části dodavatelského řetězce.

Co znamená bezpečnost dodavatelského řetězce?

Bezpečnost dodavatelského řetězce

Bezpečnost zde znamená odolnost proti takovým událostem, které mohou poškodit dodavatelský řetězec nebo ty, kdo jej využívají, ať už úmyslně, nebo neúmyslně.

Neustálé zlepšování pak tato norma specifikuje jako zvyšování úrovně bezpečnosti.

Podstata systému

Tak jako v oblasti environmentálního managementu (EMS) je podstatou identifikovat aspekty a dopady na životní prostředí, podstatou systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je identifikovat a analyzovat rizika možného poškození zdraví a konečně např. podstatou systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) je identifikovat hrozby, zranitelnosti vůči těmto hrozbám, stanovovat míru rizika a odpovídající plán opatření, v tomto systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce je pak podstatou:

 1. identifikovat bezpečnostní hrozby,

 2. posoudit hrozby a rizika,

 3. vyhodnocovat hrozby a rizika,

 4. na základě hodnocení stanovit priority a opatření,

 5. zavést a monitorovat stanovená opatření.

Posuzování bezpečnostních rizik je třeba provádět na základě schválené metodiky, která by měla vycházet z pravděpodobnosti události a možného následku, a výsledný registr rizik je třeba udržovat v aktuální podobě.

Příklady

Konkrétní příklady

Příklady bezpečnostních hrozeb v rámci dodavatelského řetězce:

 • fyzická selhání (např. selhání funkčnosti zařízení, úmyslná fyzická poškození),

 • provozní selhání (např. selhání lidského faktoru),

 • přírodní události (např. povodeň, záplavy),

 • externí hrozby (např. selhání outsourcovaných neboli externě zajištěných činností),

 • hrozby z oblasti zainteresovaných stran (např. stát - nesplnění požadavků právních a jiných předpisů).

Výsledek analýzy rizik slouží jako vstup pro stanovování cílů, programů, řízení zdrojů, řízení provozu.

Stejně jako v případech námi uvedených příkladů (EMS, BOZP) je třeba identifikovat zákonné požadavky např. formou registru právních a jiných požadavků a návazně stanovovat cíle a programy managementu bezpečnosti.

Zákonné požadavky

Příklady zákonných požadavků spojených s bezpečností organizace v rámci dodavatelského

Nahrávám...
Nahrávám...