dnes je 25.9.2020

Input:

Společenská odpovědnost firem

9.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.40
Společenská odpovědnost firem

Ing. Monika Becková

Pojem společenská odpovědnost je v podnikatelském prostředí českých firem již dostatečně známý, nicméně v praxi dosud příliš často nevyužívaný. Připomeňme, že se jedná o dobrovolné propojení sociálních, ekonomických i ekologických hledisek do podnikání organizace včetně vztahů s investory, obchodními partnery a dalšími zainteresovanými stranami s cílem splnit nejen očekávání zákazníků, ale i ostatních stran při zabezpečení dlouhodobé prosperity. Smyslem společenské odpovědnosti firem je přispívat k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti (jedná se o odpovědnost firem za dopady jejich rozhodnutí na společnost).

Normy upravující oblast společenské odpovědnosti

Již v minulosti upravovala oblast společenské odpovědnosti firem celá řada nejrůznějších standardů a norem, a to jak mezinárodních, tak národních norem a normativních dokumentů. Jedná se např. o mezinárodní standard SA 8000 – „Social Accountability 8000”, vydaný organizací SAI (Social Accountability International), nebo normu ISO 26000, která vyšla v české verzi jako ČSN ISO 26000:2011 – „Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti”, ale i další. V ČR se dosud např. využíval také „Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti”, který byl vytvořen v rámci projektu Rady kvality ČR, na který v letošním říjnu navázala nová česká technická norma ČSN 01 0391.

SA 8000:2008 – privátní standard určený k certifikaci

Tento standard je souborem požadavků, jejichž podstatou je rozvoj, udržování a prosazování zásad a postupů v oblastech společenské odpovědnosti, které má podnik možnost usměrňovat nebo ovlivňovat. Jedná se sice o standard v současné době již mezinárodně známý, nicméně jeho nevýhodou je, že je to ve své podstatě soukromé schéma.

Podstatou společenské odpovědnosti jsou ve smyslu tohoto standardu tři základní faktory:

 • zákazník a jeho oprávněný zájem týkající se zejména kvality a bezpečnosti výrobku či služby, kterou nakupuje,

 • zaměstnanec a jeho potřeba a očekávání týkající se zabezpečení přijatelných podmínek pro něj a jeho práci ze strany organizace jako zaměstnavatele,

 • ostatní zainteresované strany (okolí, veřejnost) a jejich oprávněná očekávání zabezpečení ochrany lidských práv, péči o životní prostředí a rozvoj regionu

Zatímco podle standardu SA 8000 je možné systém managementu společenské odpovědnosti posuzovat a následně certifikovat (byť je tento proces poměrně finančně nákladný s ohledem na fakt, že držitelem ochranné známky je v tomto případě SAI, a získání akreditace pro posuzování hody a certifikaci certifikačními orgány je velice obtížné), naproti tomu norma ISO 26000, kterou zmíníme dále, sice upravuje tento systém managementu na mezinárodní úrovni, k certifikaci však určená není.

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní akreditační fórum (IAF) dokonce vydaly společné prohlášení, ve kterém informují, že tato norma je návodem, neobsahuje žádné konkrétní požadavky, a tudíž není určena (ba dokonce nesmí být určena) k posuzování shody a certifikaci. Na uvedené prohlášení v ČR reagoval před časem Český institut pro akreditaci, o.p.s., jako národní akreditační orgán, sdělením o vydávaných certifikátech stvrzujících shodu organizace mimo jiné s ISO 26000 a označil vydávání takových osvědčení či certifikátů za neprofesionální a zavádějící.

ČSN ISO 26000:2011 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti – návod pro implementaci

Tato mezinárodní norma je návodem pro vytvoření předpokladů společenské odpovědnosti, integraci společensky odpovědného chování do již existujících strategií, systémů, postupů a procesů. Klade rovněž důraz na dosahované výsledky a zvyšování výkonnosti. Jak již bylo řečeno, není určena pro účely certifikace, tvorby předpisů nebo pro použití v oblasti smluvních vztahů, nestanovuje požadavky ani model standardního systému řízení tak, jak jej známe z jiných systémových norem (ISO 9001 apod.). Poskytuje návod, jak se má organizace chovat tzv. „společensky odpovědně”, a to pro všechny typy organizací, bez ohledu na jejich status, velikost nebo umístění. Jde o směrnici určenou pro zavádění systému managementu společenské odpovědnosti.

Definice společenské odpovědnosti: odpovědnost a etika

Společenská odpovědnost je zde definována jako odpovědnost organizace za dopady jejích rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostředí a etické chování, které přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a blahu společnosti; bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran; je v souladu s aplikovatelnou legislativou a mezinárodními standardy chování a je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejích vztazích.

Norma ISO 26000 upravuje následující oblasti:

 • pojmy, termíny a definice týkající se sociální odpovědnosti

 • pozadí, trendy a charakteristiky sociální odpovědnosti

 • zásady a postupy týkající se sociální odpovědnosti

 • klíčová témata a otázky sociální odpovědnosti

 • způsoby integrace, provádění a prosazování společensky odpovědného chování v celé organizaci, a to prostřednictvím jejích politik a postupů ve všech oblastech, na který má organizace vliv

 • proces identifikace a zapojení se zainteresovaných stran

 • závazky ke komunikování a výkonnosti komunikace ve vztahu ke společenské odpovědnosti

 • přispívání k udržitelnému rozvoji

Jednou ze základních povinností všech organizací a zásadní součástí jejich společenské odpovědnosti má být samozřejmě soulad s právními předpisy (který známe mimo jiné i např. z oblasti systémů environmentálního managementu nebo systémů managementu BOZP). Norma podává návod na doplnění dalších nástrojů a iniciativ zaměřených na sociální odpovědnost. Při uplatňování zásad a postupů definovaných v ISO 26000 je žádoucí, aby organizace vzaly v úvahu veškeré společenské, environmentální, právní, kulturní, politické a organizační rozdíly