dnes je 16.7.2024

Input:

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

22.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.3 Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

Pokuta

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě může být udělena pokuta tehdy, pokud při výkonu své podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní:

  1. neuchovává dokumenty nebo neumožní oprávněné osobě provést výběr archiválií - pokuta do výše 5 000 Kč,

  2. řádně nepečuje o archiválii, neudržuje ji v dobrém stavu, nechrání ji před poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením, nebo ji užívá způsobem, který neodpovídá jejímu stavu - pokuta do výše 100 000 Kč,

  3. neoznámí neprodleně a předem Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření smlouvy o úschově archiválie - pokuta do výše 5 000 Kč,

  4. nenabídne archiválie přednostně ke koupi České republice - pokuta do výše 5 000 Kč,

  5. vyveze bez povolení Ministerstva vnitra ČR nebo v rozporu s ním archiválie z území České republiky - pokuta do výše 5 000 Kč,

  6. nedoveze archiválii zpět do České republiky ve stanovené lhůtě a nepoškozenou - pokuta do výše 50 000 Kč,

  7. zničí dokumenty bez souhlasu příslušného archivu - pokuta do výše 250 000 Kč,

  8. jako správce archiválií neposkytne Ministerstvu vnitra ČR nebo Národnímu archivu a nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu údaje nezbytné pro vedení základní a druhotné evidence archiválií - pokuta do výše 50 000 Kč,

  9. nevykonává spisovou službu, ačkoli jí to archivní zákon ukládá, popřípadě nezajistí odbornou správu dokumentů vzešlých z její činnosti nebo z činnosti právních

Nahrávám...
Nahrávám...