dnes je 19.7.2024

Input:

Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.1 Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

PhDr. Radomír Ševčík

Postavení správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mají podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon):

 • Ministerstvo vnitra ČR (dále jen ministerstvo) - postavení ministerstva jako správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vyplývá z kompetenčního zákona,

 • Národní archiv - postavení Národního archivu jako správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vyplývá ze zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,

 • státní oblastní archivy - postavení státních oblastních archivů jako správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vyplývá ze zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,

 • příslušná ministerstva a další ústřední správní úřady, Česká národní banka a zpravodajské služby České republiky, pokud si zřídily specializovaný nebo bezpečnostní archiv; obdobné postavení mají Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky. Uvedené subjekty mají postavení správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby z titulu zřízení specializovaného nebo bezpečnostního archivu. Působnost správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vykonávají pouze u sebe a ve svých resortech, nikoliv navenek.

Působnost správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

Úplný výčet působností správních úřadů na úseku archivnictví a spisové služby a jednotlivých druhů archivů je uveden v § 44, § 46, § 49, § 50, 52, § 53 - 55, § 79 - 80 archivního zákona. V následujícím přehledu je uveden převážně výčet působností ministerstva a archivů, jakožto správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, které se nějakým způsobem dotýkají jednotlivých kapitol této publikace, věnující pozornost výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců podle archivního zákona (vztah ministerstva k jednotlivým druhům archivů, vztah ministerstva a jednotlivých druhů archivů k fyzickým a právnickým osobám, k veřejnoprávním a soukromoprávním původcům atd.).

Ministerstvo

 • řídí výkon státní správy v oblasti archivnictví,

 • zpracovává koncepci rozvoje archivnictví,

 • přezkoumává rozhodnutí Národního archivu a státních oblastních archivů vydaná těmito archivy ve správním řízení,

 • rozhoduje o akreditaci archivů,

 • zajišťuje ochranu a evidenci Národního archivního dědictví, rozhoduje o přehodnocení významu archiválií a jejich vyřazení z Národního archivního dědictví,

 • rozhoduje o žádostech vlastníků archiválií o poskytování jednorázových státních příspěvků a náhrad nezbytných nákladů na péči o archiválie,

 • vede evidenci správních archivů,

 • rozhoduje o dalších věcech na úseku archivnictví a výkonu spisové služby stanovených archivním zákonem, pokud nejsou svěřeny Národnímu archivu nebo státním oblastním archivům.

Národní archiv

 • kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s celostátní působností, u jejich správních archivů, u jimi zřízených státních příspěvkových organizací a u právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností, s výjimkou těch, které si zřídily specializované nebo bezpečnostní archivy,

 • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u původců, u kterých kontroluje výkon spisové služby,

 • provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných a obdobných orgánů politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností a vybraných fyzických osob,

 • provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České republice darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to požádají,

 • rozhoduje o námitkách proti protokolu (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 4 archivního zákona) podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení a o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu Archivu hlavního města Prahy,

 • rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo pořizování výpisů, opisů nebo kopií archiválií uložených v Národním archivu nebo Archivu hlavního města Prahy,

 • ukládá sankce podle archivního zákona za správní delikty fyzickým a právnickým osobám, u nichž kontroluje výkon spisové služby a u nichž provádí výběr archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení, včetně těch, které si zřídily specializované archivy, a hlavnímu městu Praze a organizačním složkám, příspěvkovým organizacím a jiným právnickým osobám jimi založeným nebo zřízeným,

 • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie a ověřuje je,

 • umožňuje za podmínek stanovených archivním zákonem nahlížet do uložených archiválií,

 • vede příslušnou evidenci archiválií podle archivního zákona,

 • vykonává další pravomoci stanovené archivním zákonem nebo dalším zákonem,

 • přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy,

 • poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné, informační a poradenské služby.

Státní oblastní archiv

 • kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s působností na území kraje, okresu nebo obcí, u jejich správních archivů a jimi zřízených státních příspěvkových organizací, s výjimkou těch, které si zřídily specializované

Nahrávám...
Nahrávám...