dnes je 16.7.2024

Input:

Systém energetického managementu podle ISO 50001

2.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.156 Systém energetického managementu podle ISO 50001

Ing. Pavla Blackmore

Systém energetického managementu podle ISO 50001

Organizace na celém světě v současné době čelí velkým výzvám, pokud jde o řízení energetické náročnosti, počínaje zvyšující se potřebou využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování nákladů na energii, snižování emisí uhlíku a ochrany životního prostředí, až po snižování spotřeby energie, zajištění transparentnosti a snížení spotřeby energie, zvýšení produktivity a zlepšování souladu s energetickou legislativou.

Tyto globální naléhavé potřeby vedou organizace k zavádění jak individuálních opatření na úsporu energie, tak i k úsporám energie a také k systematičtějšímu přístupu ke zlepšení celkové energetické situace podniku, výkonnosti a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Mezinárodní norma ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií byla vyvinuta s cílem pomoci podnikům v jejich úsilí o řízení jejich energetického záležitostí systematickým a harmonizovanějším způsobem. Navržením a zavedením spolehlivých systémů energetického managementu a účinného řízení energie založeného na procesech struktury, budou organizace projevovat péči o neustálé zlepšování svých energetických aktivit, záměrů a projektů.

Ačkoli, dosažení certifikace ISO 50001 bude mít na organizaci postupný vliv, bude se tento efekt a také vliv na finanční výkonnost v dlouhodobějším horizontu dále vyvíjet. Již existující struktury řízení a silná kultura systematického přístupu v řízení procesů vytvořená díky implementaci modelu kvality ISO 9001, systému řízení a modelu ISO 14001 systému environmentálního managementu umožňují integraci energetického managementu do stávajících modelů organizací.

Rovněž harmonizované normy pro implementaci v rámci celé organizace spolu s logickou a konzistentní metodikou pro identifikaci a zavádění zlepšení podporuje udržitelnost společnosti a zvyšuje její konkurenceschopnost.

Máte pocit, že spotřeba energie ve vaší firmě nebo organizaci je příliš vysoká? Chcete tyto náklady bezpodmínečně snížit? Nebo vaše konkurence úspěšně inzeruje svůj dokonalý energetický management a bohužel tím přesvědčuje vaše zákazníky? Možná byste také rádi přispěli k ochraně životního prostředí a snížili emise CO2? Ve všech těchto ohledech vám může pomoci zavedení profesionálního systému energetického managementu. V následujícím textu se dozvíte, co přesně se skrývá za systémem energetického managementu a jaké má výhody.

Co je to systém energetického managementu? Definice

Systém energetického managementu (EnMS) je systém řízení výkonnosti, který umožňuje zaměstnancům, manažerům a organizacím plánovat, rozhodovat a přijímat účinná opatření k lepšímu řízení využívání energie, spotřeby a nákladů. Pomáhá organizaci stanovit cíle a úkoly v oblasti energetiky a monitorovat, měřit a analyzovat energetickou výkonnost.

Celkově EnMS stanovuje obecný rámec a specifické požadavky a podmínky pro organizace, aby mohly efektivně řídit energii. Je to podporuje organizace v lepším využívání jejich stávajících aktiv spotřebovávajících energii a také posiluje správné chování v oblasti hospodaření s energií. Usnadňuje komunikaci o hospodaření s energetickými zdroji a identifikuje potřeby pro zavedení nových energeticky účinných technologií. Systém energetického managementu také upozorňuje organizace na významné odchylky od základních a cílových hodnot spotřeby energie.

Zájem organizací o získání certifikace ISO 50001 pro jejich energetický systému managementu se celosvětově nesmírně zvýšil od vydání normy v roce 2011, přičemž nejdominantnější trendová linie je v Evropě.

Praxe ukazuje, že zavedení systému energetického managementu přináší zákazníkům, zaměstnancům, vrcholovému managementu a všem zainteresovaným stranám větší důvěru, že organizaci záleží na energetice, že je odhodlána zlepšovat svou energetickou náročnost a, skutečně šetří energii. Také již existující řídicí struktury vyvinuté prostřednictvím implementace různých modelů řízení výkonnosti podle ISO podporují organizacím tuto integraci energetického managementu.

Systém energetického managementu – přehled výhod

Energetický management je důležitou součástí různých strategií Evropské unie a vlád v oblasti energetické účinnosti. Jeho prostřednictvím se cenné know-how dostává přímo k podnikům. Protože s pomocí opatření v něm uvedených můžete identifikovat svůj potenciál úspor energie, výrazně snížit spotřebu energie a zvýšit energetickou účinnost. Někdy až enormní úspory nákladů, které jsou výsledkem systematického hospodaření s energií, mohou zvýšit vaši konkurenceschopnost.

Mnoho společností se v současnosti za tímto účelem spoléhá na mezinárodně uznávanou normu ISO 50001:2018. S pomocí specifikací, které norma poskytuje, můžete systematicky sledovat a zlepšovat všechna opatření ve vaší organizaci, která vedou k efektivnějšímu využívání energie.

Organizace mimo EU udávají hlavní přínosy v těchto oblastech:

 • - zvýšení bezpečnosti dodávek energie,
 • - zahájení procesů ke snižování expozice energetickým rizikům v různých oblastech,
 • - neustálé zlepšování provozní efektivity a postupů údržby,
 • - snížení emisí skleníkových plynů a uhlíkové stopy,
 • - další úspory nákladů v průběhu let.

Energetické plánování

Při přijímání mezinárodní normy ISO 50001 se energetický management zabývá systematickou koordinací pořizování, přeměny, distribuce a řízení spotřeby energie, a to jak v oblasti hospodaření s energií, tak v oblasti využívání energie za účelem dosažení energetických cílů a ukazatelů výkonnosti.

Energetické plánování lze tedy provádět na různých úrovních organizace, a to v závislosti na velikosti a struktuře podniku. Může být vypracováno pro celou organizaci, pro obchodní jednotku, zařízení nebo dokonce jednotlivý proces či funkční skupinu.

Zvyšující se ceny ropy a dalších přírodních zdrojů, stejně jako zvyšující se veřejné o otázkách životního prostředí přiměly organizace, aby přehodnotily své energetickou politiku a lidi, aby věnovali větší pozornost energetické náročnosti svých zařízení.

Hlavním účelem přijetí energetického managementu je umožnit organizaci zlepšit její energetickou náročnost, což zahrnuje: energetickou účinnost, spotřebu energie a využití energie.

Energetická účinnost se týká energetické bezpečnosti a péče o budoucnost. Jejím cílem je snížit množství energie potřebné k poskytování výrobků a služeb, využívat méně energie a zvýšit její spotřebu. energie k poskytnutí stejné energetické služby.

V rámci akceptace normy ISO 50001 se spotřeba energie vztahuje k počtu kilowatthodin pravidelně měřených z každého zdroje energie.

Spotřeba energie se měří ve vztahu ke každému zdroji energie: fosilní paliva (uhlí, ropa, a plyn), jaderná energie, obnovitelné zdroje energie (vodní energie, větrná energie, sluneční energie, geotermální, biomasa a biopaliva, mořská a hydrokinetická energie (MHK).

S přihlédnutím k výše představenému rámci energetického managementu je možné vytvořit efektivní proces energetického plánování vyžaduje zvážení následujících kroků:

 1. Zkoumání a testování stávajícího systému energetického managementu, pochopit základy energetického managementu
 2. Definování energetické politiky a vytvořit energetický tým
 3. Analyzovat spotřebu energie, provést hodnocení energetické náročnosti
 4. Vytvořit energetický přehled, zjistit faktory, příčiny, aspekty a proměnné, odhadovat očekávanou spotřebu energie;
 5. Identifikovat oblasti pro potenciální zlepšení energetické náročnosti;
 6. Identifikace všech osob a jejich činností, které ovlivňují celkovou spotřebu energie;
 7. Stanovit ukazatele energetické náročnosti (EnPI), energetické cíle a cílové hodnoty
 8. Zajišťování souladu s právními požadavky na energii;
 9. Stanovení odpovědnosti za hospodaření s energií;
 10. Vypracování základní energetické bilance;
 11. Vypracování energetických akčních plánů.

Organizace tedy musí prokázat, že splňuje platné požadavky na právními předpisy a další požadavky na předpisy týkajícími se využívání, spotřeby a účinnosti energie, ke kterým se zavázala.

Organizace musí zaznamenávat a vést energetický přehled se zdokumentovanou metodikou a kritérii.

Energetický přezkum je proces, jehož cílem je určit energetickou náročnosti organizace na základě existujících údajů, skutečného měření a/nebo předpovědí, který vede k identifikaci příležitostí ke zlepšení energetické náročnosti.

Takže jaké výhody přináší zavedení profesionálního systému energetického managementu?

Zavedením systému energetického managementu, zkráceně EnMS, učiníte z úspor energie jeden z nejdůležitějších cílů udržitelnosti. Zavedením systému energetického managementu totiž můžete přesně analyzovat svou spotřebu energie, iniciovat cílená opatření k její optimalizaci a průběžně je rozvíjet. Při správném použití můžete tímto způsobem snížit spotřebu energie – a tím i náklady a emise CO₂.

K tomu je nutné shromažďovat a zaznamenávat (obvykle automaticky) veškeré informace o provozních údajích, spotřebě a nákladech, jako jsou účty za elektřinu, plyn nebo dálkové vytápění. Tato energetická analýza vám poskytne podklady pro konkrétní cíle úspor energie z hlediska spotřeby a snížení nákladů. Můžete si například stanovit cíl ušetřit v příštích letech deset procent elektrické energie.

Protože každá společnost má jiné požadavky, závisí návrh systému energetického managementu v praxi na konkrétních podmínkách.

Jak na to?

Existují různá opatření, která tvoří profesionální systém energetického managementu. Některé možnosti naleznete zde:

Plánování: zahrnuje například analýzu spotřeby energie, úpravu provozní doby nebo dokonce identifikaci strojů s vysokou spotřebou.

Organizační opatření: Může být nutné provést změny ve vašem pracovním postupu. Čas od času je také třeba, aby vaši zaměstnanci byli při využívání energie úspornější – školení a neustálá motivace k úsporám energie zde mohou dělat zázraky. Vaše společnost však může ušetřit mnoho energie také údržbou a pravidelným servisem strojů.

Řízení zátěže: Efektivní řízení zátěže optimálně reguluje spotřebu energie a zabraňuje tak nákladným špičkám v zátěži. To

Nahrávám...
Nahrávám...