dnes je 23.2.2019
Input:

Systém péče o provozovaná strojní zařízení

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.6
Systém péče o provozovaná strojní zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Odpovědnost za provoz strojních zařízení

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., pro bezpečný provoz a používání zařízení ukládá provozovateli následující povinnosti:

1) § 2 písm. e) a f) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., vést o zařízení průvodní dokumentaci a provozní dokumentaci;

2) § 2 písm. g) a § 4 odst. 2) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., mít zpracován místní provozní bezpečnostní předpis;

3) § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., používat zařízení k účelům, pro které bylo vyrobeno;

4) § 4 odst. 2. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., provádět následné kontroly 1× za 12 měsíců, nestanoví-li místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP) nebo výrobce jinak.

Provozovatel tak musí podle pokynů výrobce či dodavatele zařízení stanovit ve svém MPBP co, kým a jak často bude kontrolovat. Pokud si určí pro kontroly elektrického strojního zařízení svého odborně způsobilého zaměstnance s kvalifikací minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., potom své povinnosti splnil a orgán inspekce práce nemůže mít problém.

§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá provozovateli odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány i se zřetelem i k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Základní povinností provozovatele i osob zodpovědných za provoz VTZ je to, aby dané zařízení bylo provozováno bezpečně.

Pokud je součástí strojního zařízení VTZ, pak musí být pro stroj určena osoba zodpovědná.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Osoba zodpovědná, která je řádně jmenována, se stává před úřady státní správy provozovatelem svěřených zařízení, a tudíž za ně nese plnou PROVOZNÍ zodpovědnost. Není však možné, aby nesla odpovědnost TRESTNÍ, protože tu nelze přenést jakýmkoliv způsobem a vždy zůstane na straně majitele vyhrazeného technického zařízení.

Obsluhy strojních zařízení

Činnost

Obsluhy provádí prohlídky strojních zařízení na svých jednotlivých pracovištích zrakem, sluchem a hmatem před zahájením směny a v průběhu celého pracovního cyklu.

Tato činnost je prováděna při dodržování předepsaných bezpečnostních vzdáleností od částí, které jsou pod napětím, v pohybu, nezajištěné apod.

Prohlížejí u strojů např. uzavření rozvaděčů, kompletnost a funkčnost osvětlení či jiných zařízení, stav spínacích prvků, koncových spínačů, funkčnost světelných závor apod., kontrolují chod strojů, jejich teplotu, poškození, přehřátí, zápach, zahoření apod.

Povinnosti obsluhy

a) provádět prohlídky přidělených strojních zařízení a svého pracoviště,

b) hlásit zjištěné závady přímému nadřízenému.

Odborná způsobilost obsluh

Obsluhy strojních zařízení se zaškolují prakticky podle návodu výrobce nebo dle MPBP.

Dále každý pracovník obsluhy strojního zařízení musí být minimálně pracovníkem seznámeným dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovníci seznámení (§ 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., bez elektrotechnické kvalifikace) jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s EZ a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. Seznámení a upozornění provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými, tzn. školení pracovníka seznámeného provádí pouze školitel BOZP.

Důležité upozornění v oblasti školení obsluh pro práci na elektrických strojních zařízeních je, že dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 MUSÍ být proškoleni všichni zaměstnanci bez elektrotechnické kvalifikace dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jsou to všichni zaměstnanci, kteří mohou přijít do styku s elektrickým zařízením (obecně tedy všichni lidé ve výrobě).

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., bez elektrotechnické kvalifikace) jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci poučení vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. Školení pracovníka poučeného tedy provádí elektrikář.

Stupně činností na strojních zařízeních

Skupiny strojů

Stroje jsou rozděleny do tří kategorií podle způsobu používání:

Kategorie A – na zařízení se pracuje denně nebo často.

Kategorie B – na zařízení se pracuje občas, tj. několikrát za měsíc až několikrát za týden.

Kategorie C – nevyužívaná strojní zařízení.

1) Prohlídky

Účelem prohlídky je zejména vizuálně ověřit, že stroje nejsou viditelně nebo jinak poškozeny a to tak, že by byla narušena jejich bezpečnost a vlastní provozuschopnost. Je důležité zachovávat strojní zařízení čisté. Pozornost věnujte zejména elektrickým zařízením strojů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Četnost: Denně před zahájením a v průběhu pracovní doby.

Zajišťuje: Pracovníci obsluhy, kteří o prohlídkách pořizují záznamy do provozního deníku strojního zařízení.

2) Kontroly

Kontroly dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., se týkají bezpečnostních prvků stroje.

Účelem kontroly je ověřit u strojních zařízení:

• zda jsou provozována v souladu s požadavky příslušných norem, předpisů, návodů výrobce apod.,

• zda při vlastním provozu neohrožují bezpečnost pracovníků a nenarušují spolehlivost a provoz jiných zařízení,

• zda při vlastním provozu nevznikly závady, nedošlo k poškození, uvolnění součástí, těsnosti, neporušení uzávěrů, nesprávnosti funkce apod.,

• zda se dle rozpisu provádí čištění, dotažení spojů apod., výměna kontrolek, filtrů, oleje a jiných strojních částí, které mají vliv na funkčnost a spolehlivost zařízení,

• zda je zajištěna bezpečnost elektrických zařízení (stop tlačítka, závory...).

Četnost kontrol:

Kategorie A – 1× za 12 měsíců dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nebo dle termínů v MPBP.

Kategorie B – 1× za 12 měsíců dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Kategorie C – tyto stroje jsou odpojeny od elektrické sítě a neprovádějí se na nich pravidelné každoroční kontroly, ale kontroly pouze před použitím, které provádí kvalifikovaný údržbář, jenž stroj uvedl do provozu.

Kontroly lze provádět v rámci pravidelné údržby a spojit tak dvě činnosti do jedné.

Zajišťuje: Údržbáři s příslušnou kvalifikací (minimálně § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.), kteří o kontrole musí provést zápis s rozsahem provedených kontrol. Tento zápis se poté podepsaný uloží k provozní dokumentaci stroje.

Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou:

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení,

c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným způsobem,

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene,

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem dodaným výrobcem nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným zaměstnavatelem,

f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny,

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení bleskem,

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz