dnes je 16.7.2024

Input:

Trvalý skartační souhlas

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.3 Trvalý skartační souhlas

PhDr. Radomír Ševčík

Příslušný archiv může na základě žádosti původce vydat trvalý skartační souhlas na jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení (§ 15 odst. 3 archivního zákona). Trvalý skartační souhlas příslušný archiv dle uvedeného paragrafu udělit může, ale i nemusí. Podmínky, za kterých bude trvalý skartační souhlas udělen, si stanovuje každý jednotlivý archiv samostatně. Jednou z podmínek může být např. vydání vlastního spisového a skartačního řádu spolu se skartačním plánem. Trvalý skartační souhlas se vydává vždy na základě žádosti původce. Žádost obsahuje:

 • identifikaci původce - název, adresu, identifikační číslo,

 • adresu archivu,

 • č. j., zn., jméno referenta vyřizujícího záležitost,

 • datum,

 • vlastní žádost, která obsahuje:

  • odvolání se na paragrafové znění zákona č. 499/2004 Sb., umožňující vydání trvalého skartačního souhlasu,

  • určení či výčet druhů dokumentů, na které se trvalý skartační souhlas bude vztahovat,

  • způsob vedení evidence o skartovaných dokumentech,

  • stanovení lhůty (četnosti) pro provádění výběru archiválií,

  • adresu archivu, kam bude v pravidelných intervalech zasílána žádost o provedení výběru archiválií,

  • jméno zaměstnance, na kterého bude trvalý skartační souhlas vydán a který jej bude užívat,

 • příloha (pokud jsou rozepsány jednotlivé druhy dokumentů, na které má být trvalý skartační souhlas vydán),

 • razítko,

 • podpis oprávněné osoby.

Příslušný archiv na základě žádosti původce o vydání trvalého skartačního souhlasu po zvážení všech okolností rozhodne o jeho vydání, či nevydání. V případě kladného vyjádření vydá příslušný archiv rozhodnutí o vydání trvalého skartačního souhlasu. Rozhodnutí obsahuje:

 • identifikaci archivu, který vydává rozhodnutí,

 • název, adresu původce,

 • č. j.,

 • datum,

 • odvolání se na podanou žádost,

 • rozhodnutí o vydání trvalého

Nahrávám...
Nahrávám...