dnes je 26.5.2024

Input:

Výklad pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5
Výklad pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Ing. Zdeněk Šenovský

Následující výklad vychází z příručky pro uplatňování směrnice 2006/42/ES schválené dne 2. června 2010 Výborem pro strojní zařízení.

Výklad je označen podle jednotlivých článků směrnice. Tento výklad je třeba číst spolu s příslušným textem směrnice, která je uvedena v kapitole 6.2.2.

Pokud bylo nutné z důvodu jednoznačnosti výkladu uvést i příslušný text směrnice, je tento text uveden kurzívou.

Uvedený výklad je přímo použitelný i pro výklad odpovídajících částí nařízení vlády č. 176/2008 Sb.zákona č. 22/1997 Sb., kterými je směrnice implementována do práva České republiky.

Úvod

Směrnice 2006/42/ES je revidovanou verzí směrnice o strojních zařízeních, jejíž první verze byla přijata v roce 1989. Nová směrnice o strojních zařízeních je použitelná ode dne 29. prosince 2009. Cíl směrnice je dvojí, a to harmonizace požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se na strojní zařízení na základě vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a současně zajištění volného pohybu strojních zařízení na trhu EU. Revidovaná směrnice o strojních zařízeních nezavedla v porovnání s předchozími verzemi zásadní změny. Objasňuje a konsoliduje ustanovení směrnice s cílem zlepšit její praktické uplatňování.

Cílem příručky je vysvětlit pojmy a požadavky směrnice 2006/42/ES v zájmu zajištění jednotného výkladu a uplatňování v celé EU. Příručka poskytuje rovněž informace o jiných souvisejících právních předpisech EU. Je určena všem stranám podílejícím se na uplatňování směrnice o strojních zařízeních, včetně výrobců, dovozců a distributorů strojních zařízení, oznámených subjektů, normalizačních orgánů, orgánů zabývajících se bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou spotřebitele a pracovníků příslušných vnitrostátních správních orgánů a orgánů dozoru nad trhem. Může být zajímavá rovněž pro právníky a studenty práva EU v oblasti vnitřního trhu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany spotřebitele.

Je třeba zdůraznit, že právně závazná je pouze směrnice o strojních zařízeních a předpisy provádějící její ustanovení do vnitrostátního práva.

Právní základ směrnice o strojních zařízeních

Právní základ směrnice

Právní základ směrnice o strojních zařízeních je stanoven v článku 95 Smlouvy o ES (nyní nahrazen článkem 114 Smlouvy o fungování Evropské unie – SFEU), který EU umožňuje přijmout opatření za účelem harmonizace právních předpisů členských států s cílem zajistit vytvoření a fungování vnitřního trhu. Základem těchto opatření musí být vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí.

Směrnice o strojních zařízeních má tudíž dvojí cíl: umožnit volný pohyb strojních zařízení na vnitřním trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti.

Body odůvodnění směrnic

Body odůvodnění představují hlavní ustanovení směrnice a udávají důvody pro jejich přijetí. Řada bodů odůvodnění vysvětluje změny, které byly v porovnání se směrnicí 98/37/ES provedeny v nové směrnici o strojních zařízeních.

Body odůvodnění jako takové nemají právní sílu a ve vnitrostátních právních předpisech k provedení směrnice se obvykle neobjevují. Pomáhají však směrnici pochopit, zejména objasněním významu určitých ustanovení. Při výkladu znění směrnice mohou soudy vzít body odůvodnění v úvahu s cílem určit záměr zákonodárců.

Historie směrnice

Směrnice 2006/42/ES není zcela novou směrnicí, nýbrž vychází ze směrnice 98/37/ES, která kodifikovala směrnici o strojních zařízeních 89/392/EHS, v platném znění. Kodifikací se rozumí spojení původní směrnice a jejích následných změn v jednom právním textu

Směrnice 2006/42/ES se označuje za přepracované znění směrnice o strojních zařízeních, jelikož změny jsou uvedeny formou nové směrnice.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Členské státy jsou na svém území odpovědné za zajištění bezpečnosti a zdraví osob, zejména pracovníků a spotřebitelů, případně domácích zvířat a majetku, před nebezpečím plynoucím z používání strojních zařízení.

Ochrana zdraví a bezpečnost je základní povinností i výsadou členských států. Jelikož směrnice o strojních zařízeních harmonizuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení na úrovni EU, znamená odpovědnost členských států chránit zdraví a bezpečnost osob s ohledem na rizika spojená se strojním zařízením zajištění náležitého uplatňování požadavků směrnice o strojních zařízeních.

Definice – oblast působnosti

Aby byla zajištěna právní jistota pro uživatele, měla by se pokud možno co nejpřesněji vymezit oblast působnosti této směrnice a pojmy související s jejím uplatňováním. Tento bod odůvodnění vyzdvihuje skutečnost, že nová směrnice o strojních zařízeních jednoznačněji vymezuje oblast působnosti a obsahuje definice hlavních výrazů a pojmů použitých v textu.

Zahrnutí stavebních výtahů

Příslušné závazné předpisy členských států pro stavební výtahy určené ke zvedání osob nebo osob a nákladů, které jsou obvykle ve skutečnosti doplňované závaznými technickými specifikacemi nebo nezávaznými normami, nemusí nutně vést k rozdílným úrovním ochrany zdraví a bezpečnosti, přesto však vzhledem ke své odlišnosti vytvářejí překážky obchodu v rámci Společenství. Navíc se značně liší vnitrostátní systémy posuzování shody a certifikace pro tyto stroje. Proto je žádoucí nevyloučit stavební výtahy určené ke zvedání osob nebo osob a nákladů z oblasti působnosti této směrnice.

Stavebními výtahy, jež byly dříve vyloučeny z oblasti působnosti směrnice 98/37/ES o strojních zařízeních i směrnice 95/16/ES o výtazích, jsou zdvihací zařízení, jež mají být dočasně instalována pro přepravu osob nebo osob a materiálů do různých podlaží budovy během výstavby nebo opravy. Takovéto stavební výtahy již nejsou z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučeny. Do přílohy I byly připojeny určité nové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se strojního zařízení obsluhujícího pevná nástupiště s cílem zabývat se zvláštními riziky spojenými s tímto druhem strojního zařízení.

Co se týká postupu posuzování shody vztahujícího se na stavební výtahy, je nutno rovněž podotknout, že stavební výtahy, u nichž existuje nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry, jsou zahrnuty mezi zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, která jsou uvedena v bodě 17 přílohy IV.

Zahrnutí přenosných upevňovacích zařízení s náboji a jiných rázových strojů

Zbraně, včetně střelných zbraní, jsou z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních vyloučeny. Toto vyloučení je nutno chápat na základě oblasti působnosti právních předpisů EU o kontrole zbraní, které se nevztahují na zařízení určené pouze pro průmyslové nebo technické účely.

Upevňovací zařízení s náboji a jiné rázové stroje s náboji určené pro průmyslové nebo technické účely, jež byly z původní směrnice o strojních zařízeních vyloučeny změnou směrnice 91/368/EHS, jsou tudíž do oblasti působnosti nové směrnice o strojních zařízeních znovu zahrnuty. Mimo to byly do přílohy I připojeny určité základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se zvláštních rizik spojených s přenosnými upevňovacími zařízeními a jinými rázovými stroji.

Zařízení pro zvedání osob stroji určenými k zvedání nákladů

Tato směrnice se nevztahuje na zvedání osob stroji, které nejsou určeny ke zvedání osob. Tím však není dotčeno právo členských států přijmout, v souladu se Smlouvou, s ohledem na tyto stroje vnitrostátní opatření za účelem provedení směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Výjimečné použití strojního zařízení určeného k zvedání nákladů za účelem zvedání osob může podléhat vnitrostátním předpisům k provedení směrnice 2009/104/ES. Zařízení uvedená na trh pro takovéto výjimečné použití stroji určenými k zvedání nákladů nespadají do oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních. Uvedení tohoto zařízení na trh může proto podléhat vnitrostátním předpisům.

Zařízení pro takovéto výjimečné použití je nutno odlišit od vyměnitelných přídavných zařízení, která mají být připojena k zdvihacímu strojnímu zařízení za účelem přidání nové funkce týkající se zvedání osob. Na tato vyměnitelná přídavná zařízení se směrnice o strojních zařízeních vztahuje.

Zemědělské a lesnické stroje

Zemědělské a lesnické traktory jsou vyloučeny z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních s ohledem na rizika, na něž se vztahuje směrnice 2003/37/ES.

V případě zemědělských a lesnických traktorů by se ustanovení této směrnice o rizicích, na něž se v současnosti nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, neměla dále uplatňovat, až se na tato rizika bude vztahovat směrnice 2003/37/ES.

Dozor nad trhem

Výraz "dozor nad trhem“ označuje činnost orgánů členských států spočívající v ověřování shody výrobků, na něž se vztahuje směrnice, po jejich uvedení na trh nebo do provozu a přijímání nezbytných opatření pro nevyhovující výrobky. V nové směrnici o strojních zařízeních je řada ustanovení, která představují silnější právní základ pro dozor nad trhem a vynucování a zajišťují rovněž nezbytnou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v této oblasti.

Dozor nad trhem je základním nástrojem, jelikož zajišťuje řádné a jednotné uplatňování směrnic. Proto je vhodné vytvořit právní rámec, ve kterém může dozor nad trhem plynule probíhat.

Členské státy jsou odpovědné za zajištění účinného vynucování této směrnice na svém území a za co největší možné zvyšování bezpečnosti dotyčného strojního zařízení v souladu s jejími ustanoveními. Členské státy by měly za účelem řádného a jednotného uplatňování této směrnice zajistit kapacitu

Nahrávám...
Nahrávám...