dnes je 19.7.2024

Input:

Výroba a poskytování služeb - čl. 7.5 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.8.5 Výroba a poskytování služeb - čl. 7.5 normy ISO 9001:2008

Řízení výroby a poskytování služeb

Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a služby v řízených podmínkách. Řízené podmínky podle okolností zahrnují:

 • dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu (výkres, výrobkový list, vzorek),

 • dostupnost potřebných pracovních instrukcí, technologických postupů apod.,

 • používání vhodného zařízení (viz část týkající se infrastruktury),

 • dostupnost a používání monitorovacího a měřicího zařízení (viz část týkající se metrologie),

 • implementaci monitorování a měření,

 • implementaci činností při uvolňování produktu, při jeho dodávání a po jeho dodání.

Obvykle jsou v tomto smyslu vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro plánování procesu výroby, které zajišťují, že procesy probíhají za řízených podmínek. Jde například o následující směrnice:

 • plánování výroby a průběh zakázky,

 • zajištění kvality při procesu svařování,

 • provádění nedestruktivních a destruktivních zkoušek

 • monitorování a měření výrobku,

 • výstupní kontrola,

 • řízení monitorovacích a měřicích zařízení.

Dále si ukážeme postupy řízení realizace pro oblast výroby a pro oblast poskytování služeb.

Příklad
Příklad 1: Část pracovního postupu pro oblast výroby:

Pracovní postup č. xx - Výroba a montáž ocelových konstrukcí  Vydání: 2/2011 
Účinnost: 1. 1. 2011 

Účel

Účelem tohoto pracovního postupu je stanovení způsobu provádění výroby a montáže ocelových konstrukcí.

Definice a pojmy

 • Ocelová konstrukce: dílce a celky z hutního materiálu, plechů, profilů, trubek apod., které jsou spojeny rozebíratelnými (šrouby) nebo nerozebíratelnými (svary) spoji. Ocelové konstrukce se dělí podle přesnosti výroby do skupin A, B, C (viz ČSN 732601) následujícím způsobem:

  • výrobní skupina A: nosné ocelové konstrukce, jejichž výsledný tvar a funkce vyžadují zvýšenou jakost výroby a přesnost ve smontovaném stavu, které je možno dosáhnout jenom při dílenském sestavení,

  • výrobní skupina B: nosné ocelové konstrukce nezařazené do výrobní skupiny A,

  • výrobní skupina C: podružné a doplňkové konstrukce pro ocelové konstrukce výrobních skupin A a B.

Odpovědnost

Odpovědnost za činnosti popsané v tomto pracovním postupu nesou pracovníci realizace v souladu s popisem pracovní funkce, zejména vedoucí výroby a svářečský dozor.

Pracovní postup výroby ocelové konstrukce

 1. Kontrola kompletnosti a technologické úplnosti a vhodnosti dokumentace z hlediska výrobních požadavků na výrobek (výrobní dokumentace).

 2. Případné doplnění výrobní dokumentace.

 3. Příprava pracoviště.

 4. Realizace podle technologického postupu (střihání, řezání pilou, řezání kyslíkem, úprava tvarových řezů, vrtání a děrování)

 5. Kontrola materiálů, atestů přídavných svařovacích a spojovacích materiálů včetně nátěrových hmot.

 6. Otryskání válcovaných profilů, plechů na kvalitu předepsanou dokumentací.

 7. Mezioperační kontrola.

 8. Realizace jednotlivých operací (tváření, příprava položek pro dílenskou montáž, spoje)

 9. Mezioperační kontrola dodržování svářečských postupů.

 10. Kontrola rozměrů a tvarů výpalků, stříhaných dílců, ohybů dílců podle výrobních skupin A, B, C - kusová výroba podle CSN 732601.

 11. Kontrola svarů nedestruktivní defektoskopií.

 12. Kontrola povrchové úpravy.

 13. Po provedení předávacího protokolu se ocelová konstrukce předá odběrateli.

Pracovní postup pro provedení montáže

 1. Kontrola kompletnosti, technologické úplnosti a dostatečnosti dokumentace z hlediska montáže.

 2. Ověření základního, přídavného a spojovacího materiálu.

 3. Ověření kvalifikace svářečů.

 4. Ověření způsobilosti mechanismů a vázacích prostředků k práci včetně jeřábnických průkazů.

 5. Příprava pracoviště, doprava montážních dílů, prostudování dokumentace.

 6. Převzetí materiálů pro montáž a opravy nátěrů.

 7. Přejímka základů od předávající stavební firmy.

 8. Kontrola geometrie konstrukce, stanovených rozměrů a povolených úchylek jednotlivých částí schválenými nivelačními a pásovými měřidly podle postupu montáže.

 9. Kontrola provedení šroubových spojů.

 10. Výstupní kontrola.

 11. Úklid odpadu a montážního pracoviště.

 12. Předání díla a předávacího protokolu.

***

Příklad
Příklad 2: Část pracovního postupu pro oblast služeb:

Pracovní postup č. xx - Nákup a prodej obalů  Vydání: 2/2011 
Účinnost: 1. 1. 2011 

Převzetí a přezkoumání požadavků

Od zákazníka, který učinil poptávku nebo objednávku, jsou vyžádány informace o jeho kompletních požadavcích, popř. dokumentace relevantní pro poptávku. Informace jsou přezkoumány z hlediska:

 • požadavků zákazníka včetně těch, které neuvedl, ale je možno je předpokládat,

 • požadavků relevantních právních předpisů případně technických norem,

 • možností realizace,

 • jakýchkoli doplňujících požadavků stanovených organizací.

Stálý zákazník - v případě opakované objednávky produktů z nabídkového katalogu zodpovídá za převzetí a přezkoumání požadavků zákazníka a konečné rozhodnutí o možném přijetí zakázky obchodní oddělení, které také v tom případě jedná se zákazníkem přímo. V takovém případě není nutná písemná objednávka a požadavek zákazníka se pouze zaregistruje do objednávkové knihy, údaje založí do složky zákazníka a dále se realizuje. V případě objednávky minimálního množství není podmínkou její písemné potvrzení, pokud si to zákazník výslovně nepřeje. V ostatních případech je objednávka potvrzena, případně uzavřena obchodní smlouva.

Nový zákazník - za převzetí a přezkoumání požadavků nových zákazníků a konečné rozhodnutí o možném přijetí zakázky zodpovídá obchodní zástupce, který případné otázky řeší s obchodním oddělením. O závěrech přezkoumání pořídí záznam - dokumentaci k poptávce. V případě kladného závěru o možnosti přijmout zakázku, a jde-li současně o poptávku produktu z nabídkového katalogu, předá obchodní zástupce zpracovanou objednávku obchodnímu oddělení. O celkovém přehledu poptávek a cenových nabídek podává obchodní zástupce pravidelně, nejméně však 1x za měsíc, zprávu obchodnímu oddělení.

Nabídkový katalog

V případě objednávky zákazníka na dodávku produktu již zařazeného do nabídkového katalogu je tato předána obchodním zástupcem přímo obchodnímu oddělení, který ji dále realizuje. Není-li požadavek možno realizovat formou nabídkového katalogu, tzn. jde o nový druh služby, předá obchodní zástupce informace o požadavcích k vytvoření návrhu nového produktu obchodnímu oddělení. Zpracování návrhu včetně cenové nabídky nového produktu se pak dále řídí pracovním postupem Návrh nového produktu.

Vypracování nabídky

Na základě kladného výsledku přezkoumání je předána zákazníkovi cenová nabídka formou platného ceníku nebo podrobné nabídky.

Uzavření smluvního vztahu a zařazení zakázky do plánu

V případě přijetí nabídky zákazníkem je tato skutečnost zaevidována, je potvrzena objednávka, v případě potřeby uzavřena smlouva a tím se případ stává zakázkou. Je-li uzavírána obchodní smlouva, provádí konečné posouzení smluvních podmínek ředitel společnosti. V případě potvrzení objednávky provádí konečné schválení obchodní oddělení formou jejího písemného potvrzení.

Dokumenty a záznamy, které se k zakázce váží, jsou zakládány ve složce zákazníka. Jako identifikační znak slouží obchodní název zákazníka, pod kterým se nadále registrují příslušné záznamy tak, aby bylo možné je vždy v případě potřeby rychle a snadno vyhledat.

Zpracování kontrolního plánu

Plán kontrol vychází především z požadavků zákazníka a ze složitosti případu. Základem je standardní plán kontrol, který sestává z následujících činností:

 • kontrola obchodního zástupce (provádí obchod),

 • přejímka dodávaných produktů (jednotlivé odpovědnosti uvedeny v SŘ 02 - „Nákup, hodnocení a výběr dodavatele“),

 • kontrola při vyskladnění (provádí sklad),

 • kontrola během servisní činnosti (provádí servis).

V případě, že není nutný specifický rozsah kontrolních činností během realizace, nezpracovává se individuálně plán kontrol k jednotlivým zakázkám.

Realizace zakázky

Vlastní zakázka je realizována pracovníky a prostředky určenými při zařazení zakázky do plánu. Při realizaci jsou dodržovány předepsané postupy (stanovené zákazníkem nebo při vypracování nabídky) a všechny relevantní postupy popsané v řídicí dokumentaci firmy.

Vlastní realizace sestává z následujících činností:

 • výběr dodavatele a objednávka komodit,

 • výběr a objednávka dodavatele služeb,

 • přejímka dodávaných produktů,

 • dodávka komodit zákazníkovi (sklad, případně přímo dodavatel v případě dodávky velkého množství obalů a současně takového požadavku zákazníka),

 • instalace strojů a zařízení u zákazníka a následná servisní činnost (servis),

 • účetní a evidenční ukončení zakázky.

Záznamy týkající se realizace

 • Záznamy týkající se dodavatelů ve vztahu k jednotlivým zakázkám včetně záznamů o přejímce jsou ukládány ve složce dodavatele v obchodním oddělení.

 • Kromě toho je vedena databáze produktů přijatých na sklad a vyskladněných včetně stavu zásob.

 • Záznamy týkající se instalace strojů a zařízení u zákazníka a následné servisní činnosti jsou ukládány v Servisní knize

Kompletní seznam záznamů včetně míst uložení je uveden v dokumentu „Seznam záznamů“.

Kontrolní činnost / neshoda

Kontrolní činnost je prováděna odpovědným pracovníkem podle plánu kontrol, případně ředitelem společnosti. Činnost je dokumentována v záznamech k zakázce. V případě zjištění neshody je postupováno v souladu se SŘ 04 - „Řízení neshodného produktu“ a SŘ 05 - „Nápravná a preventivní opatření“.

Předání zakázky

Po dodání produktu, odsouhlasení kvality a podpisu dodacího listu zákazníkem, tj. po dokončení plnění specifikovaného předmětem smlouvy, případně potvrzenou nebo zaregistrovanou objednávkou, je zakázka ukončena, dokumenty související se zakázkou jsou v souladu s řídicí dokumentací uloženy a je provedena fakturace.

Související dokumentace

 • zákon o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/97 Sb., v pl. zn.),

 • zákon o obecné bezpečnosti výrobku zákon č. 102/01 Sb., v pl. zn.),

 • platná řídicí dokumentace organizace,

 • nabídkový katalog produktů (internet),

 • nabídkový ceník,

 • všeobecné obchodní podmínky v pl. zn.,

 • záruční a servisní podmínky v pl. zn.,

 • pI 01 - Instrukce pro vyplňování servisních listů,

 • pI 02 - Instrukce pro příjem, výdej a servis strojů,

 • servisní kniha,

 • servisní list.

***

Další možností je schéma postupu řízení výroby formou postupového diagramu, jak zjednodušeně ukazuje následující obrázek.

Schéma postupu výroby nášivek textilního zboží:

Validace procesů výroby

Organizace musí validovat takové procesy výroby a poskytování služeb, v jejichž případě nelze následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup, a v důsledku toho se nedostatky projeví až poté, co se produkt používá nebo byla poskytnuta služba.

Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat:

 • stanovení kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů,

 • schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců,

 • použití specifických metod a postupů (vlastně jde v tomto případě o technologické postupy),

 • požadavky na záznamy,

 • opakované validace.

Příklad 1 popisu požadavku:

Společnost zabezpečuje validaci všech výrobních procesů v případě, že nelze následným monitorováním a měřením ověřovat výsledek těchto procesů. Standardně je validace uplatněna v rámci schvalování postupů svařování. Podrobnosti uvádí směrnice SQ xx - Zajištění kvality při svařování. Výsledky validace se zaznamenávají a uchovávají.

Příklad 2: Případ, kdy se validace procesů výroby neprovádí, požadavek je vyloučen:

Společnost poskytuje produkty, pro jejichž realizaci jsou vypracované dokumentované postupy, stanovena odborná způsobilost pracovníků, určena potřebná zařízení, stanoveny potřebné záznamy a určen jednoznačný postup přezkoumávání a schvalování výsledků včetně monitorování a měření. V případě těchto standardních služeb se validace neprovádí s ohledem na to, že všechny výstupy z procesů realizace lze monitorovat a/nebo měřit.

Identifikace a sledovatelnost

Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat.

Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit a zaznamenat jednoznačnou identifikaci produktu, vytvářet a udržovat záznamy.

Příklad 1 popisu požadavku:

Společnost zabezpečuje identifikaci všech produktů během realizace výroby. Identifikace je realizována popisem, visačkami a záznamy v průvodní dokumentaci. V plánu kvality je identifikován stav výrobku s ohledem na požadavky monitorování a měření, které jsou prováděny v souladu s tímto plánem kvality. V případě, že smlouva nebo předpis vyžaduje sledovatelnost, je v souladu s plánem kvality zaznamenávána jednoznačná identifikace produktu.

Příklad 2: platí pro procesy realizace služby:

Společnost má stanoven postup pro jednoznačnou identifikaci zakázkových podkladů a všech vydávaných dokumentů tak, aby byla zajištěna úplná

Nahrávám...
Nahrávám...