dnes je 1.4.2020

Input:

Vzory a příklady potřebné k auditování - Zpráva z auditu ISO 9001 a ISO 14001

16.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.13
Vzory a příklady potřebné k auditování – Zpráva z auditu ISO 9001 a ISO 14001

Ing. Monika Becková

ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 A ISO 14001
Auditované místo /útvar:
Rozsah auditu: ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a související požadavky právních předpisů (závazných povinností)
Cíl auditu: Ověření plnění požadavků výše uvedených norem a souvisejících požadavků právních předpisů (závazných povinností), příprava na audit certifikačního orgánu, nalezení slabých míst a příležitostí ke zlepšování
Datum auditu: XXX
Vedoucí auditor/auditor: XXX
Zodpovědná osoba / vedoucí auditovaného místa: XXX
Datum auditu: XXX

Údaje ke zjištěním z předchozího auditu:

NESHODY: Stav:
ZN 1 Dosud bylo podáváno „nulové” hlášení o obalech, což neodpovídá skutečnosti (společnost uvádí obaly na trh, když dováží do ČR od zahraničního dodavatele zabalené výrobky; a uvádí i do oběhu jako součást zabalených výrobků pro jiného konečného uživatele přepravní obal (např. plastové bedny, kovové bedny), smršťovací folie, krabice). Nejsou tak zcela plněny požadavky dle z. č. 477/2001 Sb., v pl. zn. Beze změny, neshoda zůstává neodstraněná (pozn: řešením by mohlo být v současné době využití IS SAP).

Údaje ke zjištěním z aktuálního auditu:

Kap. normy Požadavek Důkaz Stav:
4 Kontext organizace
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Společnost zná kontext, ve kterém realizuje činnosti / procesy, byl prezentován na úvodním jednání manažerem kvality a vedoucí ekologie a odpadového hospodářství. Viz Příručka IMS ze dne 1.1.2018. 100 %
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran Společnost zná zainteresované strany a jejich požadavky, byly prezentovány na úvodním jednání manažerem kvality a vedoucí ekologie a odpadového hospodářství. Významnými zainteresovanými stranami jsou zákazníci a dodavatelé. Hlavními požadavky zákazníků jsou dodávky zboží a služeb dle požadovaného provedení, dohodnutého termínu, kvality a v odpovídající ceně. Hlavní požadavky na dodavatele jsou předmětné plnění termínových, kvalitativních a cenových požadavků. Viz Příručka IMS ze dne 1.1.2018. 100 %
4.3 Určení rozsahu systému managementu Rozsah je specifikován v příručce IMS z 1.1.2018. Rozsah je beze změny od předchozího auditu. 100 %
4.4 Systém managementu Systém managementu je specifikován v příručce IMS ze dne 1.1.2018. Externí procesy v rámci IMS:
  • Úklid, ostraha

  • OZO v BOZP a PO

  • Interní audit

  • Povrchové úpravy

100 %
5 Vedení
5.1 Vedení a závazek Vrcholové vedení tvoří ředitel společnosti. Beze změny od předchozího auditu. 100 %
5.2 Politika systému managementu Revize ze dne 25.1.2019, aktuální, vyvěšena v provozu na nástěnkách, součást pravidelných školení všech zaměstnanců. 100 %
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace Viz Organizační řád společnosti, příloha č. 1 – organizační schéma. Za oblast IMS odpovídá zejména manažer kvality a ekolog. Beze změny od předchozího auditu. 100 %
6 Plánování
6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí Zpracována analýza rizik v rámci IMS.Zpracován REA, registr právních a jiných požadavků (závazných povinností). Dále zpracován dokument Strategická analýza (na principu SWOT). Viz doporučení D1. 90 %
6.2 Cíle a plánování k jejich dosažení Zpracovány cíle a programy na rok 2019. Vyhodnocení cílů z předchozího období je součástí přezkoumání EMS vedením. 100 %
6.3 Plánování změn (pouze SMK) Používáno projektové řízení, projednáno na poradě, se zápisem, aktuálně se řeší změna dodavatele lakování. 100 %
7 Podpora
7.1 Zdroje Zdroje jsou poskytovány vedením na dostatečné úrovni, jedná se zejména o lidi, infrastrukturu, technologie, informační a komunikační technologie. Aktuálně pracuje 346 zaměstnanců ve 3směnném provozu, využívány agentury práce.Veden plán údržby strojů a zařízení, revize prováděny. 100 %
7.2 Kompetence Kompetence stanoveny formou Popisů pracovních pozic a doloženy v personálních složkách. Součástí vstupních školení zaměstnanců je problematika IMS, dále doloženy zápisy a osnovy periodických školení – školí quality manager.Za proces personalistiky odpovídá HR manažer. Osobní složky uloženy a zabezpečeny u externího dodavatele (v areálu firmy). Beze změny od předchozího auditu. 100 %
7.3 Povědomí Na vysoké úrovni, prověřeno pohovory s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. Např. na galvanovně doloženy záznamy ze školení zaměstnanců, , stř. 332, školil XXX, osnova XXX. 100 %
7.4 Komunikace Externí – hlášení do IRZ (4.3.2019 – odpady Ni, Zn, Cu), ISPOP (4.3.2019 – voda, 4.3.2019 – ovzduší, 23.1.2019 – odpady).Interní – porady, nástěnky, IS, osobní komunikace.Viz doporučení D2. 90 %
Nejnavštěvovanější semináře