dnes je 20.7.2024

Input:

Vztah logistiky a řízení

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3 Vztah logistiky a řízení

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Z hlediska systémového přístupu k pojetí logistiky se integrují všechny aktivity, směřující k plynulému a bezporuchovému chodu výroby s cílem trvale uspokojovat zákazníky a dosahovat prosperity podniku.

Logistika jako vyšší složka řízení vyžaduje z hlediska svého rozvoje splnění celé řady podmínek, které jsou v řadě oblastí shodné s podmínkami nezbytnými i pro rozvoj řízení výroby. Jde zejména o tyto podmínky:

 • informační předpoklady,

 • personální předpoklady,

 • ekonomické předpoklady,

 • organizační předpoklady.

Informační předpoklady

Je nezbytné mít k dispozici aktuální informace o moderních systémech řízení výroby na základě logistických zásad aplikovaných v úspěšných podnicích v zahraničí, v ČR a často i ve vlastním podniku. Jde o myšlenku trvalé komparace a neustálého zdokonalování. Vlastní podnikový informační systém by měl pokrývat následující funkce:

 • zmenšovat neurčitost v manažerské práci, zejména v rozhodování,

 • dobrou informovaností získávat časový efekt v podnikání,

 • podněcovat tvorbu originálních řešení (informacemi o praktikách jiných firem),

 • snižovat riziko podnikání (včasným přísunem informací z podnikatelské sféry),

 • přispívat ke zvyšování ekonomických přínosů podnikatelské činnosti plynoucích z pružnosti a konkurenceschopnosti výroby, díky dokonalému informačnímu systému,

 • zkvalitňovat a zrychlovat logistické procesy od vzniku požadavků na trhu až po jejich uspokojení.

Personální předpoklady

Pouhé informace, třebaže jsou aktuální a pokrývají všechny informační potřeby, nám nebudou k ničemu, pokud nebudeme mít kvalitní manažery, kteří přetvoří tyto informace na živou manažerskou a podnikatelskou činnost. Z hlediska rozvoje řízení výroby a logistiky je zapotřebí umět získat potřebné manažery a zároveň trvale dbát o zvyšování jejich znalostí a dovedností. Z tohoto pohledu mezi personální předpoklady patří:

 • uplatňování specifických nároků na manažery,

 • vyhledávání vhodných manažerů,

 • pravidelné testování schopností a dovedností manažerů,

 • výběr nejschopnějších pracovníků pro obsazování manažerských funkcí v logistice,

 • příprava manažerů na jejich náročnou a odpovědnou práci,

 • vytváření správných mezilidských vztahů,

 • nalezení správných stimulačních faktorů pro zvyšování aktivit manažerů,

 • vytvoření správného pracovního prostředí a klimatu na pracovištích a

 • využívání metod rekvalifikace k získání zkušených manažerů pro oblast logistiky.

Ekonomické předpoklady

Ekonomické podmínky rozvoje řízení výroby a logistiky navazují na personální předpoklady, protože ekonomickými nástroji se aktivita manažerů stimuluje. Ekonomické předpoklady lze rozdělit do dvou skupin:

 • vytváření povzbudivého pracovního prostředí, které motivuje kolektivy pracovníků k vyšším výkonům,

 • různé možnosti a formy osobní stimulace. Jako silný stimulační faktor působí soukromé vlastnické vztahy k firmě, kterou manažeři řídí.

Organizační předpoklady

Organizační podmínky mají za úkol skloubit všechny předpoklady rozvoje řízení výroby a logistiky a uvést do souladu veškeré manažerské činnosti tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledného efektu v dané oblasti podnikání.

Posláním tzv. klasické útvarové organizace je ulehčit tvorbu podnikatelských prognóz - strategie podnikání, zkvalitnit marketingové analýzy potřeb trhu, urychlovat inovační rozvoj výroby, tj. přenos vědecko-technických poznatků.

Ze značné početnosti a

Nahrávám...
Nahrávám...