dnes je 14.4.2024

Input:

Zákon č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

13.4.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.12
Zákon č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 34/2011 Sb.

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:

 1. V § 2 písm. b) se slova "okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva“ nahrazují slovy "první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie“.

 2. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova ", popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“.

 3. V § 2 písm. e) se slova "ten, kdo“ nahrazují slovy "osoba usazená v členském státě Evropské unie, která“ a slova "nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje“ se zrušují.

 4. V § 2 písm. g) se slova "; dodáním výrobku na trh je každé další jeho předání nebo převod po jeho uvedení na trh (dále jen "distribuce“)“ zrušují.

 5. V § 2 se tečka na konci písmene i) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

  "j) hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce.“.

 6. V § 7 odst. 7 písm. b) se za slovo "změny“ vkládá slovo ", pozastavení“.

 7. V § 11 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami "V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.“.

 8. V § 11 odst. 4 větě první se slova "a podmínky uvedené v rozhodnutí o autorizaci“ zrušují.

 9. V § 11 odstavec 5 zní:

  "(5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo na jeho základě, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, zanikne-li potřeba existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad rozhodne o

  1. pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci,

  2. změně rozhodnutí o autorizaci, nebo

  3. zrušení rozhodnutí o autorizaci.“.

 10. V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

  "(6) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 5 písm. a) stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li autorizovaná osoba nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy za dostačující, zruší rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci. Jestliže autorizovaná osoba ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, rozhodne Úřad o změně či zrušení rozhodnutí o autorizaci.

  (7) V případě zrušení rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předat Úřadu veškeré dokumenty, týkající se posuzování shody prováděné touto osobou. V případě změny nebo pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci takového rozhodnutí předat dokumenty podle věty první Úřadu, pokud o to Úřad požádá.“.

  Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

 11. V § 11 odstavec 9 zní:

  "(9) Autorizované osoby se stávají notifikovanými osobami oznámením podle § 7 odst. 7 písm. b) nebo v případech stanovených nařízením vlády uplynutím stanovené lhůty od oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy Evropské unie v této lhůtě nevznesly námitky proti tomuto oznámení, a mohou vykonávat činnost notifikované osoby ode dne doručení sdělení Úřadu, že byly notifikovány.“.

 12. V § 11a odst. 2 písmeno c) zní:

  "c) v případech a v rozsahu stanoveném nařízením vlády

  1. vydat certifikát nebo jiný dokument, jestliže bylo provedením příslušného postupu posouzení shody prokázáno, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b); platnost tohoto certifikátu nebo jiného dokumentu mohou autorizované osoby omezit, popřípadě pozastavit,

  2. vyzvat výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, pokud autorizovaná osoba v průběhu posouzení shody nebo následně zjistí, že výrobky nesplňují technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b),

  3. poskytovat kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících dokladů a informace o vydání, odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů nebo jiných dokumentů Úřadu, příslušnému orgánu dozoru, notifikovaným nebo dalším osobám, jejichž činnosti se uvedené dokumenty týkají,

  4. informovat Úřad o všech žádostech orgánů dozoru týkajících se činností posuzování shody,

  5. informovat Úřad na vyžádání o jimi provedených činnostech posuzování shody a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.“.

 13. V § 11a se doplňuje odstavec 4, který zní:

  "(4) Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...