dnes je 25.6.2019
Input:

Zpráva z interního auditu

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.129
Zpráva z interního auditu

Ing. Monika Becková

ZPRÁVA Z INTERNÍHO AUDITU č.:
Auditované místo /útvar:
Rozsah auditu: ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 a související požadavky právních předpisů (závazných povinností)
Cíl auditu: Ověření plnění požadavků výše uvedených norem a souvisejících požadavků právních předpisů (závazných povinností), příprava na audit certifikačního orgánu, nalezení slabých míst a příležitostí ke zlepšování
Datum auditu:
Vedoucí auditor/auditor:
Zodpovědná osoba / vedoucí auditovaného místa:
Změny v certifikovaném Systému Managementu za období:
1.1.2018 až 1.6.2018
Kap. Požadavek normy ISO 9001/ISO 14001 Důkaz Pozn.
4 Kontext organizace
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Společnost zná kontext, ve kterém realizuje činnosti / procesy, byl prezentován na úvodním jednání vedením společnosti.Je vytvořen registr aspektů. OK
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran Společnost zná zainteresované strany a jejich požadavky, byly prezentovány na úvodním jednání vedením společnosti.Je vytvořen registr zainteresovaných stran. Významnými zainteresovanými stranami jsou zákazníci a dodavatelé. Hlavními požadavky zákazníků jsou dodávky zboží a služeb dle požadovaného provedení, dohodnutému termínu, kvalitě a v odpovídající ceně. Hlavní požadavky na dodavatele jsou předmětné plnění termínových, kvalitativních a cenovýchpožadavků. OK
4.3 Určení rozsahu systému managementu Rozsah je specifikován v příručce integrovaného systému managementu.Popis procesů, jejich posloupnost a vzájemné vazby, přidělení k rolím a kritéria monitorování a měření jsou uvedena v příloze příručky ISM - Mapa procesů. OK
4.4 Systém managementu Systém managementu je specifikován v příručce ISM. OK
5 Vedení
5.1 Vedení a závazek Vedení je definováno organizační strukturou. OK
5.2 Politika systému managementu Politika ISM, přezkoumána vedením, aktuální. OK
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace Viz organizační schéma. OK
6 Plánování
6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí Zpracována analýza rizik s využitím zjednodušené procesní analýzy FMEA (registr aspektů a rizik).Zpracován REA a registr právních a jiných požadavků (závazných povinností). OK
6.2 Cíle a plánování k jejich dosažení Zpracovány cíle a programy ISM na rok 2018. OK
6.3 Plánování změn (pouze SMK) Prostřednictvím porad, na základě jednání se zákazníky nebo vlastních potřeb. V případě potřeby spolupráce s externími poradci (aktuálně např. oblast GDPR). OK
7 Podpora
7.1 Zdroje Zdroje jsou poskytovány vedením na dostatečné úrovni, jedná se zejména o lidi, infrastrukturu, technologie, informační a komunikační technologie.Veden plán údržby strojů a zařízení, revize prováděny, výroba je odpovědná za vedení provozních záznamů (deníků) pro stroje a zařízení. Používaná měřidla pracovní nestanovená jsou vedena v seznamu, je zpracován harmonogram ověření a kalibrací nestanovených měřidel.Je zpracována kategorizace práce, dokumentace BOZP; pracovní prostředí je udržováno na dostatečné úrovni. Spolupráce s externím bezpečnostním technikem. OK
7.2 Kompetence Kompetence stanoveny formou popisů pracovních pozic (org. řád) a doloženy v personálních složkách. Osobní složky uloženy a zabezpečeny (uzamčeny v kartotéce). Namátkově prověřena os. složka pracovníka: Výcvik je zajištěn pro plnění všech úkolů firmy. Je vypracován plán školení. Doložen záznam o seznámení pracovníků s ISM. OK
7.3 Povědomí Na vysoké úrovni, prověřeno pohovory s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.Zaměstnanci jsou si vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení stanovených cílů. Pokud pro společnost pracují osoby, které nejsou zaměstnanci společnosti, dodavatelé prací (právnické i fyzické osoby), jsou těmto dodavatelům předány požadavky společnosti.Zaplacen přístup do ČSN online. OK
7.4 Komunikace Zavedený systém komunikace dobře funguje, včetně externí komunikace. Základ tvoří revidovaná příručka ISM. Používán informační systém. Řízení dokumentovaných informací převážně elektronicky.Externí komunikace – např. hlášení do IRZ, ISPOP (ovzduší, odpady).Interní komunikace – porady, nástěnky, IS, osobní komunikace. OK
7.5 Dokumentované informace Řízeno správcem dokumentace. Přehled řízené dokumentace je uveden v Matici dokumentovaných informací. Dokumentace umístěna v el. podobě na sdíleném úložišti na serveru, v provozech, kde je potřeba, umístěny papírové verze (např. provozní předpisy). OK
8 Provoz – část SMK
8.1 Operativní plánování a řízení provozu Na základě smluv / objednávek se zákazníky (právnické i fyzické osoby). Vedena evidence zakázek. OK
8.2 Požadavky na produkty a služby Dle smluvních ujednání (objednávek) zákazníků. OK