dnes je 21.1.2019
Input:

Zpráva z interního auditu

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.129
Zpráva z interního auditu

Ing. Monika Becková

ZPRÁVA Z INTERNÍHO AUDITU č.:
Auditované místo /útvar:
Rozsah auditu: ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 a související požadavky právních předpisů (závazných povinností)
Cíl auditu: Ověření plnění požadavků výše uvedených norem a souvisejících požadavků právních předpisů (závazných povinností), příprava na audit certifikačního orgánu, nalezení slabých míst a příležitostí ke zlepšování
Datum auditu:
Vedoucí auditor/auditor:
Zodpovědná osoba / vedoucí auditovaného místa:
Změny v certifikovaném Systému Managementu za období:
1.1.2018 až 1.6.2018
Kap. Požadavek normy ISO 9001/ISO 14001 Důkaz Pozn.
4 Kontext organizace
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Společnost zná kontext, ve kterém realizuje činnosti / procesy, byl prezentován na úvodním jednání vedením společnosti.Je vytvořen registr aspektů. OK
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran Společnost zná zainteresované strany a jejich požadavky, byly prezentovány na úvodním jednání vedením společnosti.Je vytvořen registr zainteresovaných stran. Významnými zainteresovanými stranami jsou zákazníci a dodavatelé. Hlavními požadavky zákazníků jsou dodávky zboží a služeb dle požadovaného provedení, dohodnutému termínu, kvalitě a v odpovídající ceně. Hlavní požadavky na dodavatele jsou předmětné plnění termínových, kvalitativních a cenovýchpožadavků. OK
4.3 Určení rozsahu systému managementu Rozsah je specifikován v příručce integrovaného systému managementu.Popis procesů, jejich posloupnost a vzájemné vazby, přidělení k rolím a kritéria monitorování a měření jsou uvedena v příloze příručky ISM - Mapa procesů. OK
4.4 Systém managementu Systém managementu je specifikován v příručce ISM. OK
5 Vedení
5.1 Vedení a závazek Vedení je definováno organizační strukturou. OK
5.2 Politika systému managementu Politika ISM, přezkoumána vedením, aktuální. OK
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace Viz organizační schéma. OK
6 Plánování
6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí Zpracována analýza rizik s využitím zjednodušené procesní analýzy FMEA (registr aspektů a rizik).Zpracován REA a registr právních a jiných požadavků (závazných povinností). OK
6.2 Cíle a plánování k jejich dosažení Zpracovány cíle a programy ISM na rok 2018. OK
6.3 Plánování změn (pouze SMK) Prostřednictvím porad, na základě jednání se zákazníky nebo vlastních potřeb. V případě potřeby spolupráce s externími poradci (aktuálně např. oblast GDPR). OK
7 Podpora
7.1 Zdroje Zdroje jsou poskytovány vedením na dostatečné úrovni, jedná se zejména o lidi, infrastrukturu, technologie, informační a komunikační technologie.Veden plán údržby strojů a zařízení, revize prováděny, výroba je odpovědná za vedení provozních záznamů (deníků) pro stroje a zařízení. Používaná měřidla pracovní nestanovená jsou vedena v seznamu, je zpracován harmonogram ověření a kalibrací nestanovených měřidel.Je zpracována kategorizace práce, dokumentace BOZP; pracovní prostředí je udržováno na dostatečné úrovni. Spolupráce s externím bezpečnostním technikem. OK
7.2 Kompetence Kompetence stanoveny formou popisů pracovních pozic (org. řád) a doloženy v personálních složkách. Osobní složky uloženy a zabezpečeny (uzamčeny v kartotéce). Namátkově prověřena os. složka pracovníka: Výcvik je zajištěn pro plnění všech úkolů firmy. Je vypracován plán školení. Doložen záznam o seznámení pracovníků s ISM. OK
7.3 Povědomí Na vysoké úrovni, prověřeno pohovory s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.Zaměstnanci jsou si vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení stanovených cílů. Pokud pro společnost pracují osoby, které nejsou zaměstnanci společnosti, dodavatelé prací (právnické i fyzické osoby), jsou těmto dodavatelům předány požadavky společnosti.Zaplacen přístup do ČSN online. OK
7.4 Komunikace Zavedený systém komunikace dobře funguje, včetně externí komunikace. Základ tvoří revidovaná příručka ISM. Používán informační systém. Řízení dokumentovaných informací převážně elektronicky.Externí komunikace – např. hlášení do IRZ, ISPOP (ovzduší, odpady).Interní komunikace – porady, nástěnky, IS, osobní komunikace. OK
7.5 Dokumentované informace Řízeno správcem dokumentace. Přehled řízené dokumentace je uveden v Matici dokumentovaných informací. Dokumentace umístěna v el. podobě na sdíleném úložišti na serveru, v provozech, kde je potřeba, umístěny papírové verze (např. provozní předpisy). OK
8 Provoz – část SMK
8.1 Operativní plánování a řízení provozu Na základě smluv / objednávek se zákazníky (právnické i fyzické osoby). Vedena evidence zakázek. OK
8.2 Požadavky na produkty a služby Dle smluvních ujednání (objednávek) zákazníků. OK
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz