dnes je 13.6.2024

Novinky - Tlaková zařízení

24.3.2023, Zdroj: ÚNMZ

Novinky - Tlaková zařízeníShrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti tlakového zařízení

Nové povinnosti pro revizní technikyGarance

18.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti topičůGarance

15.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení pro topiče musí mít zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod…

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb.Garance

11.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení…

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trhGarance

28.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Komentář k nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trhGarance

1.7.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb., které bylo od 20. 4. 2016…

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trhGarance

9.1.2015, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 5. 2014 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Tato směrnice vstoupila v platnost 17. 7. 2014 (transpoziční lhůta pro začlenění do…

Postupy posuzování shody PTZGarance

11.4.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam kompetentních osobGarance

11.4.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 31. 1. 2012 byly jmenovány dvě autorizované (notifikované osoby) s různým rozsahem autorizace. Další žádosti se očekávají.

Označování nových PTZ a související předpisyGarance

11.4.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Značkou shody lze podle § 10 NV 208 opatřit pouze PTZ a jeho demontovatelné části, které bylo vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky části 4 a kapitoly 6.2 a 6.8 ADR/RID a splňuje technické požadavky těchto ustanovení. Značka shody se připevňuje k PTZ před…

Legislativa k přepravitelným tlakovým zařízenímGarance

11.1.2012, Ing. Hana Floriánová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný horizontální rámec pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh je dán rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (předpis nového…

Vývoj zajišťování bezpečnosti přepravitelných tlakových zařízeníGarance

11.1.2012, Ing. Hana Floriánová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění bezpečnosti pro dopravu přepravitelných tlakových zařízení – PTZ (zkráceně tlakové lahve a cisterny) se postupem doby vyvíjelo.

Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výrobě

25.5.2010, Zdroj: TLAKinfo

Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výroběKontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).

Analýza nebezpečí z důvodu tlaku jako součást dokumentace tlakových zařízení

22.2.2010, Zdroj: TLAKinfo

Analýza nebezpečí z důvodu tlaku jako součást dokumentace tlakových zařízeníAnalýza nebezpečí je jednou z povinností výrobce tlakových zařízení. Výrobce je tedy povinen navrhovat a vyrábět tlaková zařízení se zřetelem k této analýze. Tento požadavek je součástí základních požadavků pro prokázání shody tlakových zařízení s požadavky…

Souběh s další legislativouGarance

22.1.2010, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlakové zařízení, které nese označení CE, vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě nařízení vlády ČR (Směrnic EU) stanovujících jeho…

Směrnice a nařízení vlády pro jednoduché tenké nádoby z oceli a hliníkuGarance

18.7.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízeníGarance

18.7.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úřední věstník L 181, 09/07/1997 S. 0001 – 0055, celexové číslo 31997L0023

Průvodní dokumentace tlakových zařízení uváděných na trhGarance

30.4.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní kapitoly této příručky se zabývaly různými aspekty posuzování shody tlakových zařízení a jejich uvádění na trh a do provozu, jak je definuje Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále pouze NV 26/2003 Sb.),…

Oblast platnostiGarance

30.4.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., v platném znění (dále pouze NV č. 26/2003 Sb.), se obecně vztahuje na všechna tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 …

Kategorizace tlakových zařízeníGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení tlakového zařízení do příslušné kategorie je první a nejdůležitější moment pro určení příslušného postupu posuzování shody (dle evropských směrnic modulu). Tlaková zařízení se zařazují do čtyř kategorií v závislosti na stoupající míře…

Postupy posuzování shody tlakových zařízení - souhrnné znázorněníGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

U sestavy nemusí být označení CE připojeno k jednotlivým prvkům sestavy – stačí pouze jedno k sestavě.

Popis jednotlivých postupů posuzování shodyGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dále je uveden stručný popis postupů dle platného znění přílohy č. 3 NV č. 26/2003 Sb., která je v plném znění uvedena v části  9/2.2  příručky. Jako adresát povinností je v souladu s textem přílohy nařízení uváděn vedle výrobce i zplnomocněný…

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění Nařízení vlády č. 621/2004 Sb.Garance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. (dále jen „zákon“), k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c),…

Určení postupu posuzování shodyGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zjištěné kategorie tlakového zařízení si výrobce vybere dle § 4 NV č. 26/2003 Sb. postup posuzování shody tlakového zařízení, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám a dá se…

Nahrávám...
Nahrávám...