dnes je 3.10.2022

Nové povinnosti pro revizní technikyGarance

18.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti topičůGarance

15.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení pro topiče musí mít zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod…

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb.Garance

11.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení…

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trhGarance

28.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Komentář k nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trhGarance

1.7.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb., které bylo od 20. 4. 2016…

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trhGarance

9.1.2015, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 5. 2014 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Tato směrnice vstoupila v platnost 17. 7. 2014 (transpoziční lhůta pro začlenění do…

Seznam kompetentních osobGarance

11.4.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 31. 1. 2012 byly jmenovány dvě autorizované (notifikované osoby) s různým rozsahem autorizace. Další žádosti se očekávají.

Postupy posuzování shody PTZGarance

11.4.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označování nových PTZ a související předpisyGarance

11.4.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Značkou shody lze podle § 10 NV 208 opatřit pouze PTZ a jeho demontovatelné části, které bylo vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky části 4 a kapitoly 6.2 a 6.8 ADR/RID a splňuje technické požadavky těchto ustanovení. Značka shody se připevňuje k PTZ před…

Legislativa k přepravitelným tlakovým zařízenímGarance

11.1.2012, Ing. Hana Floriánová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný horizontální rámec pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh je dán rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (předpis nového…

Vývoj zajišťování bezpečnosti přepravitelných tlakových zařízeníGarance

11.1.2012, Ing. Hana Floriánová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění bezpečnosti pro dopravu přepravitelných tlakových zařízení – PTZ (zkráceně tlakové lahve a cisterny) se postupem doby vyvíjelo.

Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výrobě

25.5.2010, Zdroj: TLAKinfo

Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výroběKontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).

Analýza nebezpečí z důvodu tlaku jako součást dokumentace tlakových zařízení

22.2.2010, Zdroj: TLAKinfo

Analýza nebezpečí z důvodu tlaku jako součást dokumentace tlakových zařízeníAnalýza nebezpečí je jednou z povinností výrobce tlakových zařízení. Výrobce je tedy povinen navrhovat a vyrábět tlaková zařízení se zřetelem k této analýze. Tento požadavek je součástí základních požadavků pro prokázání shody tlakových zařízení s požadavky…

Souběh s další legislativouGarance

22.1.2010, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlakové zařízení, které nese označení CE, vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě nařízení vlády ČR (Směrnic EU) stanovujících jeho…

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízeníGarance

18.7.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úřední věstník L 181, 09/07/1997 S. 0001 – 0055, celexové číslo 31997L0023

Směrnice a nařízení vlády pro jednoduché tenké nádoby z oceli a hliníkuGarance

18.7.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob.

Oblast platnostiGarance

30.4.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., v platném znění (dále pouze NV č. 26/2003 Sb.), se obecně vztahuje na všechna tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 …

Průvodní dokumentace tlakových zařízení uváděných na trhGarance

30.4.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní kapitoly této příručky se zabývaly různými aspekty posuzování shody tlakových zařízení a jejich uvádění na trh a do provozu, jak je definuje Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (dále pouze NV 26/2003 Sb.),…

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění Nařízení vlády č. 621/2004 Sb.Garance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. (dále jen „zákon“), k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c),…

Popis jednotlivých postupů posuzování shodyGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dále je uveden stručný popis postupů dle platného znění přílohy č. 3 NV č. 26/2003 Sb., která je v plném znění uvedena v části  9/2.2  příručky. Jako adresát povinností je v souladu s textem přílohy nařízení uváděn vedle výrobce i zplnomocněný…

Kategorizace tlakových zařízeníGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení tlakového zařízení do příslušné kategorie je první a nejdůležitější moment pro určení příslušného postupu posuzování shody (dle evropských směrnic modulu). Tlaková zařízení se zařazují do čtyř kategorií v závislosti na stoupající míře…

Určení postupu posuzování shodyGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zjištěné kategorie tlakového zařízení si výrobce vybere dle § 4 NV č. 26/2003 Sb. postup posuzování shody tlakového zařízení, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám a dá se…

Postupy posuzování shody tlakových zařízení - souhrnné znázorněníGarance

11.4.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

U sestavy nemusí být označení CE připojeno k jednotlivým prvkům sestavy – stačí pouze jedno k sestavě.

Nahrávám...
Nahrávám...