dnes je 23.7.2024

Zajištění bezpečnosti VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

21.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:46:28

Seminář je zaměřen na legislativu vyhrazených technických zařízení VTZ a novou právní úpravu platnou od 1.7.2022. V průběhu semináře získáte přehled o současně platné legislativě, navazujících předpisech a přechodu mezi - starou a novou legislativou v oblasti…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Služby pro zajištění BOZPGarance

22.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly v oblasti BOZPZáznamGarance

15.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:19:26

Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář.

Přístupné pro: Quality management profi plus

BOZP při provozování technických zařízeníZáznamGarance

13.5.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:55

Zajištění BOZP při provozování a používání technických zařízení je velmi širokou oblastí BOZP. Tento videoseminář se věnuje požadavkům na bezpečnost vyhrazených technických zařízení nebo na požadavky na provádění kontrol a zkoušek technických…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Kategorizace pracíZáznamGarance

15.7.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:19

Jedním ze základních zdrojů požadavků na zajištění BOZP je analýza rizikových faktorů "Kategorizace prací". Novela vyhlášky, jež stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií, pozměnila některé…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Školení BOZP zaměstnancůZáznamGarance

6.5.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:18

Každý zaměstnanec má projít školením bezpečnosti práce. Videoseminář se věnuje obsahu těchto školení, zaměřuje se na osoby, které mohou školení provádět, představí způsoby provedení školení a možnosti přezkoušení…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Management rizik v BOZPZáznamGarance

25.3.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:11

Systémové pojetí BOZP od každého zaměstnavatele vyžaduje, aby na svých pracovištích řídil rizika vyplývající z výkonu jednotlivých pracovních činností. Jedná se o zákonnou povinnost každého…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevoGarance

30.6.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

Vyhrazená tlaková zařízeníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená tlaková zařízení (dále TZ) přinášejí při svém provozu zvýšené riziko vzniku úrazů, havárií a materiálních škod. Vzhledem tomu se jejich výroba, zkoušení, provoz a opravy řídí zvláštními předpisy (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují…

Nevyhrazená technická zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená plynová zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená plynová zařízení a povinnosti s nimi spojené uvádí podrobně vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhrazená zdvihací zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vyhrazená zdvihací zařízení platí vyhláška č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhrazená elektrická technická zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená elektrická technická zařízení v působnosti SÚIP jsou určena vyhláškou č. 73/2010 Sb. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky, na organizace a technická zařízení, které nejsou v působnosti dozoru podle § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968…

Vyhrazená tlaková zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice vyhrazených tlakových zařízení a povinnosti v souvislosti s jejich provozem obsahuje vyhláška č. 18/1979 Sb., z níž dále uvádíme výňatky.

Odborná způsobilost v elektrotechniceGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace osob pro činnosti na el. zařízení a povinnosti organizací v souvislostí s touto kvalifikací řeší vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti…

Identifikace a prevence rizikArchiv

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení rizikovosti je řada logických kroků usnadňujících zjistit systematickým způsobem rizika vznikající u zařízení, objektů nebo činností. Po stanovení rizikovosti následuje, pokud to je nezbytné, snížení rizikovosti. Pokud je tento postup…

Nevyhrazená zdvihací zařízeníArchiv

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále platná vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., v platném znění, určuje, která zdvihací zařízení jsou zařízeními vyhrazenými, zároveň stanovuje, že vyhrazenými zařízeními podle této vyhlášky…

Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedený návrh vnitřního předpisu může zaměstnavatel orientačně využít při přijímání vlastního vnitřního předpisu pro případ zdolávání mimořádných událostí. Je však třeba upozornit, že v každé firmě bude takový předpis jiný s ohledem na velikost, členění,…

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

30.7.2010, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celý rozvoj elektřiny je od počátku doprovázen i úrazy elektrickým proudem. Elektřina je výborný sluha, ale zlý pán. Velikou nevýhodou elektrického proudu je, že je lidskými smysly nezjistitelný až do okamžiku, než s ním přijdeme do bezprostředního…

Analýza nebezpečí a z nich plynoucích rizikGarance

11.5.2010, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro porozumění obsahu kapitoly je nutné vymezit obsah základních pojmů nebezpečí, nebezpečnost, riziko, expozice, hodnocení (zdravotního) rizika, řízení, komunikace a vnímání (percepce)…

Vyhrazená zdvihací zařízeníArchiv

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdvihací zařízení jsou konstruována pro zdvihání a přepravu břemen a osob. Provázejí nás na každém kroku – jsou umístěna ve výrobních prostorách (jeřáby, zakladače, nákladní výtahy), v kulturních a administrativních zařízeních (výtahy, jeviště,…

Prevence rizikGarance

28.7.2008, Ing. Vojtěch Mráz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence rizik je definována v zák. č. 262/2006 Sb. § 102 odst. 2. Rozumějí se jí všechna opatření vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo…

Identifikace rizik v pracovním prostředíGarance

29.2.2008, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí vytváření pracovních podmínek je eliminace rizik v pracovním prostředí Souvisí to s povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci se zřetelem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, se…

Přezkoumání vedenímGarance

13.2.2007, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola a nápravná opatřeníGarance

22.11.2006, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizace musí vytvořit a udržovat postupy pro pravidelné monitorování a měření. Tyto postupy musí zajistit:

Podniková filozofieGarance

22.11.2006, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem podnikové filozofie je dokument, který jasně uvádí cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň obsahuje závazek, ze kterého je jasný směr zlepšování výkonnosti ochrany zdraví při práci. Záměrem je ukázat směr a smysl, nastavit v…

Nahrávám...
Nahrávám...