dnes je 21.7.2024

Výběr, hodnocení a monitorování dodavatelůZáznamGarance

10.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:42

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Bezpečnost informací podle normy? Nebo TISAX?Garance

4.9.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žijeme v informační společnosti. Informace jsou mnohdy to nejcennější, co máme. V podnikatelském prostředí nám informace umožňují získávat zakázky, předstihnout konkurenci, využít informační náskok ve prospěch svého záměru, svojí vize nebo strategie. Měli…

Směrnice OŽP (vzor)Garance

24.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál integrovaného systému řízeníGarance

20.5.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující příspěvek přináší tzv. Manuál integrovaného systému řízení jako příklad, jak zapracovat požadavky ČSN ISO 45001:2018 do základního dokumentu systému řízení fiktivní organizace zahrnujícího již požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.…

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavkyGarance

5.12.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V listopadu začala platit v české soustavě norem ČSN ISO 45001:2018, která stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem ke skutečnosti, že standard OHSAS 18001 byl v posledních letech stále používanější zejména…

Závazek mlčenlivosti do smlouvyGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstavec: Bezpečnost informací (lze použít i formou dodatku ke stávající smlouvě)

Zpráva z interního audituGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revize normy ISO 14001:2015 - 9. Část - Hodnocení výkonnosti (2. díl)Garance

19.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek obsahuje požadavky původně stanovené ve stávajícím čl. 4.5.5 (Interní audit), nově rozdělený (stejně jako u ISO 9001:2015) do dvou samostatných článků 9.2.1 a…

Revize normy ISO 14001:2015 - 9. Část - Hodnocení výkonnosti (1. díl)Garance

12.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z článků přesunutých z kap. 4.5 původní verze normy (Kontrola), kromě řízení záznamů, které je přesunuto ze čl. 4.5.4 (Řízení záznamů) do nynějšího čl. 7.5.2 (Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací) v rámci části „Podpora”. Dále…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ISO 14001:2015Garance

7.6.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revidovaná ISO 14001 obsahuje 10 kapitol, z nichž některé mají oproti předchozímu vydání relativně více strukturovaný obsah. Vlastní požadavky začínají kapitolou 4 (kontextem), nyní se jim tedy věnuje 7 samostatných kapitol, což je velká změna oproti…

Revize normy ISO 14001:2015 - očekávaný přínosGarance

19.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení systémů řízení

Revize normy ISO 14001:2015 - nová struktura dle Annex SLGarance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako v případě ISO 9001 byly i při tvorbě revize ISO 14001 příslušnou technickou subkomisí (ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems), dodržovány následující zásady:

Revize normy ISO 14001:2015 - úvodGarance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a jejich využití při řízení firmy

Revize normy ISO 14001:2015 - nové požadavky a požadavky, které „zmizely"Garance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové požadavky – porozumění kontextu organizace, přístup na základě zvažování rizik a příležitostí, životní cyklus výrobku a služby:

Návrh zdrojů potřebných pro dosažení cílůGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem je zajistit naplánování dostatečných zdrojů pro realizaci stanovených cílů. Ke stanoveným cílům, jejichž kritéria jsou porovnána s kritérii předchozího období (viz následující tabulku) jsou plánovány zdroje (personální,…

Přezkoumání stavu integrovaného systému řízení v hodnotící částiGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro přezkoumání je nezbytné naplánovat vhodný termín. Optimálním se jeví okamžik, kdy má management organizace k dispozici hospodářské výsledky za sledované období (účetní závěrku), aby bylo možno provést porovnání maximálního množství…

Zpracování a distribuce zprávy o stavu ISŘGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před vlastním přezkoumáním integrovaného systému řízení je zapotřebí analyzovat vstupy a navrhnout doporučení s cílem maximálně zefektivnit průběh vlastního přezkoumání. Je zpracována zpráva o stavu ISŘ, např. podle vzoru v následující…

Shromáždění souhrnných hodnoceníGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutno shromáždit veškeré další podklady (viz část – VSTUPY do procedury). Pro přezkoumání jsou shromážděny i vstupy, které nejsou v průběhu sledovaného období změněny (např.: integrovaná politika…), případně jsou výstupem z plánovaných činností jiných…

Dokončení přezkoumání integrovaného systému řízení v plánovací částiGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení zdrojů potřebných pro dosažení cílůGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přezkoumání ISŘGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přezkoumání integrovaného systému řízení ze strany vrcholového managementu organizací je procesem, který probíhá v souladu s následující procedurou (i v případě, kdy není písemně dokumentována, viz následující…

Návrh cílů, kritérií, cílových hodnot a programů na další obdobíGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na závěr hodnotící etapy přezkoumání (případně v jiném blízkém termínu) jsou jednotlivým manažerům odpovědným za stanovené oblasti předány návrhy cílů a kritérií. U jednotlivých procesů jsou naplánována měřitelná kritéria a jejich jmenovité hodnoty pro další…

Zpracování souhrnného hodnocení vymezené oblasti za přezkoumávané obdobíGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro přezkoumání integrovaného systému řízení je zapotřebí shromáždit v plánovaných intervalech vstupy ze všech oblastí podléhajících integraci. Jednotliví odpovědní manažeři ukončí průběžné sledování stanovených kritérií v procesech (viz následující…

Distribuce zprávy z přezkoumání integrovaného systému řízeníGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle rozdělovníku je realizována distribuce. Jednou z možností je předávat zprávu jednotlivým funkcím v listinné podobě, které si ji založí do pořadače. Jinou používanou formou je založení originálu zprávy na sekretariátě ředitele a distribuce její softwarové…

Schválení kritérií, cílových hodnot a programůGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Teprve po ujištění se, že navržená kritéria a cílové hodnoty máme reálně podloženy naplánovanými zdroji, může dojít k jejich schválení. Stanovené cíle, kritéria a cílové hodnoty se stanou základem pro střednědobé (roční) plánování a budou tak spolu…

Sebehodnocení v systémových normáchGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prakticky žádná ze systémových norem, které slouží jako kritérium k posuzování třetí stranou formou certifikačních auditů (tzn. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001 apod.), neobsahuje požadavek na realizaci sebehodnocení. Nesporně i to přispívá k tomu, že…

Sebehodnocení v systémech managementuGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Standardním a zatím dominujícím přístupem k posuzování reálného stavu systémů managementu, včetně systémů managementu kvality, jsou tzv. interní audity. Jejich realizaci vyžadují prakticky všechny kriteriální normy, jako např. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO…

ISO/IEC 27013 a použití standardů k řízení bezpečnosti informací a k řízení IT služeb v integrovaném systému managementuArchiv

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní organizace ISO vydala poměrně nedávno nový standard z celé řady norem upravujících systémy managementu bezpečnosti informací, kterým je ISO/IEC 27013:2012: Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice pro integrované zavádění normy…

Základní postup při sebehodnocení organizacíGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se nyní na to, jak by se u jakéhokoliv sebehodnocení mělo postupovat. Vycházejme z předpokladu, že v českých organizacích bude navozena atmosféra příznivá k přijetí myšlenky na aplikaci sebehodnocení a že budou překonány všechny bariéry, které byly…

Úvod do problematiky sebehodnoceníGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním desetiletí je v celém světě velmi zřetelný trend aplikovat k internímu posuzování různých organizací kromě interních auditů i tzv. sebehodnocení (self-assessment). Z počátečních, značně různorodých snah o sebehodnocení (patrných zejména v prostředí…

Kritické faktory úspěšnosti sebehodnoceníGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze zkušeností s realizací některých projektů sebehodnocení v českých organizacích, jakož i z předchozího textu je možné odvodit některé základní předpoklady a kritické faktory úspěšnosti sebehodnocení. Dovolíme si upozornit alespoň na některé…

Roste zájem o monitorování zaměstnanců, podniky chtějí vyšší efektivitu práce

14.10.2010, Zdroj: Marketingové noviny

Roste zájem o monitorování zaměstnanců, podniky chtějí vyšší efektivitu práceFirmy stále častěji využívají monitorovací softwary a sledují činnost zaměstnanců na počítačích. Kontrola pracovní aktivity má podnikům přinést vyšší efektivitu práce a úsporu finančních prostředků. Zaměstnavatelé však musejí sledování počítačů svým podřízeným…

Systémy pro řízení výroby pomáhají chránit firmy před krizí

6.10.2010, Zdroj: businessworld

Systémy pro řízení výroby pomáhají chránit firmy před krizíTuzemské průmyslové firmy se snaží vyrovnat s poklesem poptávky zaváděním nových informačních technologií. Vyplývá to z analýzy české IT společnosti S&T CZ, která zaznamenala 40procentní meziroční nárůst prodejů informačních systémů pro řízení výroby,…

Management procesů v rámci integrovaných systémů managementuGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále více firem implementuje k systému managementu kvality dle požadavků ISO 9001:2008 (mohli bychom tento systém nazvat základním) ještě další systém, jako je např. systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004, a/nebo systém…

Většina tuzemských firem nemá řádný krizový plán

3.5.2010, Zdroj: businessworld

Většina tuzemských firem nemá řádný krizový plánŽivelné pohromy anebo jen prasklá vodovodní trubka, která zatopí výpočetní techniku, mohou firmy dlouhodobě paralyzovat a v extrémních případech i finančně zruinovat.

Systém integrovaného managementu

5.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer - Management procesů

Systém integrovaného managementuV současné době existuje mnoho organizací, které mají úspěšně implementován systém managementu kvality (QMS), mnohé organizace implementovaly i další, zpravidla systém environmentálního managementu (EMS), případně systém managementu bezpečnosti a ochrany…

Strukturování nákladů v integrovaných systémech řízení

17.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že v žádné normě integrovaného systému řízení nejsou náklady ani finanční úvahy výrazně akcentovány, uvádíme pro lepší informovanost strukturu nákladů a finančního plánování, kterou používá automobilový standard, jenž definuje požadavky na…

Sociální oblast společenské odpovědnosti organizací

10.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenskou odpovědnost organizací lze v oblasti sociální rozdělit na dva hlavní proudy – interní a externí.

Strukturování nákladů v integrovaných systémech řízení

6.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se chceme zabývat strukturou nákladů v integrovaném systému řízenorganizací, je vhodné připomenout si, jak o sledování nákladů, případně finančním plánování a monitoringu hovoří základní normy integrovaného systému managementu tj. ČSN EN ISO 9001:2002,…

Nahrávám...
Nahrávám...