dnes je 27.2.2024

Výběr, hodnocení a monitorování dodavatelůZáznamGarance

10.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:42

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Bezpečnost informací podle normy? Nebo TISAX?Garance

4.9.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žijeme v informační společnosti. Informace jsou mnohdy to nejcennější, co máme. V podnikatelském prostředí nám informace umožňují získávat zakázky, předstihnout konkurenci, využít informační náskok ve prospěch svého záměru, svojí vize nebo strategie. Měli…

Směrnice OŽP (vzor)Garance

24.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál integrovaného systému řízeníGarance

20.5.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující příspěvek přináší tzv. Manuál integrovaného systému řízení jako příklad, jak zapracovat požadavky ČSN ISO 45001:2018 do základního dokumentu systému řízení fiktivní organizace zahrnujícího již požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.…

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavkyGarance

5.12.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V listopadu začala platit v české soustavě norem ČSN ISO 45001:2018, která stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem ke skutečnosti, že standard OHSAS 18001 byl v posledních letech stále používanější zejména…

Zpráva z interního audituGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazek mlčenlivosti do smlouvyGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstavec: Bezpečnost informací (lze použít i formou dodatku ke stávající smlouvě)

Revize normy ISO 14001:2015 - 9. Část - Hodnocení výkonnosti (2. díl)Garance

19.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek obsahuje požadavky původně stanovené ve stávajícím čl. 4.5.5 (Interní audit), nově rozdělený (stejně jako u ISO 9001:2015) do dvou samostatných článků 9.2.1 a…

Revize normy ISO 14001:2015 - 9. Část - Hodnocení výkonnosti (1. díl)Garance

12.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z článků přesunutých z kap. 4.5 původní verze normy (Kontrola), kromě řízení záznamů, které je přesunuto ze čl. 4.5.4 (Řízení záznamů) do nynějšího čl. 7.5.2 (Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací) v rámci části „Podpora”. Dále…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ISO 14001:2015Garance

7.6.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revidovaná ISO 14001 obsahuje 10 kapitol, z nichž některé mají oproti předchozímu vydání relativně více strukturovaný obsah. Vlastní požadavky začínají kapitolou 4 (kontextem), nyní se jim tedy věnuje 7 samostatných kapitol, což je velká změna oproti…

Revize normy ISO 14001:2015 - očekávaný přínosGarance

19.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení systémů řízení

Revize normy ISO 14001:2015 - nové požadavky a požadavky, které „zmizely"Garance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové požadavky – porozumění kontextu organizace, přístup na základě zvažování rizik a příležitostí, životní cyklus výrobku a služby:

Revize normy ISO 14001:2015 - úvodGarance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a jejich využití při řízení firmy

Revize normy ISO 14001:2015 - nová struktura dle Annex SLGarance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako v případě ISO 9001 byly i při tvorbě revize ISO 14001 příslušnou technickou subkomisí (ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems), dodržovány následující zásady:

Přezkoumání ISŘGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přezkoumání integrovaného systému řízení ze strany vrcholového managementu organizací je procesem, který probíhá v souladu s následující procedurou (i v případě, kdy není písemně dokumentována, viz následující…

Distribuce zprávy z přezkoumání integrovaného systému řízeníGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle rozdělovníku je realizována distribuce. Jednou z možností je předávat zprávu jednotlivým funkcím v listinné podobě, které si ji založí do pořadače. Jinou používanou formou je založení originálu zprávy na sekretariátě ředitele a distribuce její softwarové…

Schválení kritérií, cílových hodnot a programůGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Teprve po ujištění se, že navržená kritéria a cílové hodnoty máme reálně podloženy naplánovanými zdroji, může dojít k jejich schválení. Stanovené cíle, kritéria a cílové hodnoty se stanou základem pro střednědobé (roční) plánování a budou tak spolu…

Shromáždění souhrnných hodnoceníGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutno shromáždit veškeré další podklady (viz část – VSTUPY do procedury). Pro přezkoumání jsou shromážděny i vstupy, které nejsou v průběhu sledovaného období změněny (např.: integrovaná politika…), případně jsou výstupem z plánovaných činností jiných…

Zpracování a distribuce zprávy o stavu ISŘGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před vlastním přezkoumáním integrovaného systému řízení je zapotřebí analyzovat vstupy a navrhnout doporučení s cílem maximálně zefektivnit průběh vlastního přezkoumání. Je zpracována zpráva o stavu ISŘ, např. podle vzoru v následující…

Přezkoumání stavu integrovaného systému řízení v hodnotící částiGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro přezkoumání je nezbytné naplánovat vhodný termín. Optimálním se jeví okamžik, kdy má management organizace k dispozici hospodářské výsledky za sledované období (účetní závěrku), aby bylo možno provést porovnání maximálního množství…

Zpracování souhrnného hodnocení vymezené oblasti za přezkoumávané obdobíGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro přezkoumání integrovaného systému řízení je zapotřebí shromáždit v plánovaných intervalech vstupy ze všech oblastí podléhajících integraci. Jednotliví odpovědní manažeři ukončí průběžné sledování stanovených kritérií v procesech (viz následující…

Schválení zdrojů potřebných pro dosažení cílůGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh cílů, kritérií, cílových hodnot a programů na další obdobíGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na závěr hodnotící etapy přezkoumání (případně v jiném blízkém termínu) jsou jednotlivým manažerům odpovědným za stanovené oblasti předány návrhy cílů a kritérií. U jednotlivých procesů jsou naplánována měřitelná kritéria a jejich jmenovité hodnoty pro další…

Návrh zdrojů potřebných pro dosažení cílůGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem je zajistit naplánování dostatečných zdrojů pro realizaci stanovených cílů. Ke stanoveným cílům, jejichž kritéria jsou porovnána s kritérii předchozího období (viz následující tabulku) jsou plánovány zdroje (personální,…

Dokončení přezkoumání integrovaného systému řízení v plánovací částiGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sebehodnocení v systémech managementuGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Standardním a zatím dominujícím přístupem k posuzování reálného stavu systémů managementu, včetně systémů managementu kvality, jsou tzv. interní audity. Jejich realizaci vyžadují prakticky všechny kriteriální normy, jako např. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO…

Sebehodnocení v systémových normáchGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prakticky žádná ze systémových norem, které slouží jako kritérium k posuzování třetí stranou formou certifikačních auditů (tzn. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001 apod.), neobsahuje požadavek na realizaci sebehodnocení. Nesporně i to přispívá k tomu, že…

Úvod do problematiky sebehodnoceníGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním desetiletí je v celém světě velmi zřetelný trend aplikovat k internímu posuzování různých organizací kromě interních auditů i tzv. sebehodnocení (self-assessment). Z počátečních, značně různorodých snah o sebehodnocení (patrných zejména v prostředí…

Základní postup při sebehodnocení organizacíGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se nyní na to, jak by se u jakéhokoliv sebehodnocení mělo postupovat. Vycházejme z předpokladu, že v českých organizacích bude navozena atmosféra příznivá k přijetí myšlenky na aplikaci sebehodnocení a že budou překonány všechny bariéry, které byly…

ISO/IEC 27013 a použití standardů k řízení bezpečnosti informací a k řízení IT služeb v integrovaném systému managementuArchiv

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní organizace ISO vydala poměrně nedávno nový standard z celé řady norem upravujících systémy managementu bezpečnosti informací, kterým je ISO/IEC 27013:2012: Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice pro integrované zavádění normy…

Kritické faktory úspěšnosti sebehodnoceníGarance

9.8.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze zkušeností s realizací některých projektů sebehodnocení v českých organizacích, jakož i z předchozího textu je možné odvodit některé základní předpoklady a kritické faktory úspěšnosti sebehodnocení. Dovolíme si upozornit alespoň na některé…

Roste zájem o monitorování zaměstnanců, podniky chtějí vyšší efektivitu práce

14.10.2010, Zdroj: Marketingové noviny

Roste zájem o monitorování zaměstnanců, podniky chtějí vyšší efektivitu práceFirmy stále častěji využívají monitorovací softwary a sledují činnost zaměstnanců na počítačích. Kontrola pracovní aktivity má podnikům přinést vyšší efektivitu práce a úsporu finančních prostředků. Zaměstnavatelé však musejí sledování počítačů svým podřízeným…

Systémy pro řízení výroby pomáhají chránit firmy před krizí

6.10.2010, Zdroj: businessworld

Systémy pro řízení výroby pomáhají chránit firmy před krizíTuzemské průmyslové firmy se snaží vyrovnat s poklesem poptávky zaváděním nových informačních technologií. Vyplývá to z analýzy české IT společnosti S&T CZ, která zaznamenala 40procentní meziroční nárůst prodejů informačních systémů pro řízení výroby,…

Management procesů v rámci integrovaných systémů managementuGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále více firem implementuje k systému managementu kvality dle požadavků ISO 9001:2008 (mohli bychom tento systém nazvat základním) ještě další systém, jako je např. systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004, a/nebo systém…

Většina tuzemských firem nemá řádný krizový plán

3.5.2010, Zdroj: businessworld

Většina tuzemských firem nemá řádný krizový plánŽivelné pohromy anebo jen prasklá vodovodní trubka, která zatopí výpočetní techniku, mohou firmy dlouhodobě paralyzovat a v extrémních případech i finančně zruinovat.

Systém integrovaného managementu

5.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer - Management procesů

Systém integrovaného managementuV současné době existuje mnoho organizací, které mají úspěšně implementován systém managementu kvality (QMS), mnohé organizace implementovaly i další, zpravidla systém environmentálního managementu (EMS), případně systém managementu bezpečnosti a ochrany…

Strukturování nákladů v integrovaných systémech řízení

17.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že v žádné normě integrovaného systému řízení nejsou náklady ani finanční úvahy výrazně akcentovány, uvádíme pro lepší informovanost strukturu nákladů a finančního plánování, kterou používá automobilový standard, jenž definuje požadavky na…

Sociální oblast společenské odpovědnosti organizací

10.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenskou odpovědnost organizací lze v oblasti sociální rozdělit na dva hlavní proudy – interní a externí.

Strukturování nákladů v integrovaných systémech řízení

6.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se chceme zabývat strukturou nákladů v integrovaném systému řízenorganizací, je vhodné připomenout si, jak o sledování nákladů, případně finančním plánování a monitoringu hovoří základní normy integrovaného systému managementu tj. ČSN EN ISO 9001:2002,…

Nahrávám...
Nahrávám...