dnes je 13.6.2024

Digitální věk vážení 2024

3.5.2024, Zdroj: ÚNMZ

Digitální věk vážení 2024Unie výrobců vah České republiky letos organizuje první českou konferenci o hmotnosti, která proběhne ve dnech 5. až 6. června 2024 v Grand hotelu Towers Prague.

Světový den metrologie - 20. května 2024 - Měření pro udržitelnost

1.5.2024, Zdroj: ÚNMZ

Světový den metrologie - 20. května 2024 - Měření pro udržitelnostLetos poprvé se konání Světového dne metrologie opírá o usnesení Generální konference UNESCO, kterým byl 20. květen vyhlášen Světovým dnem metrologie.

Světový den metrologie - Měření pro globální potravinový systém

29.5.2023, Zdroj: ÚNMZ

Světový den metrologie - Měření pro globální potravinový systémSvětový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl…

Vše tkví v drobných detailech

29.3.2023, Zdroj: Vše o průmyslu

Vše tkví v drobných detailechDíky malým úpravám se minimalizuje výskyt zablokování dopravníků.

Měření, analýzy a zlepšování v systému kvalityZáznamGarance

13.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:21

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Risk based thinking - zvažování rizikGarance

21.9.2020, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziko je nedílnou součástí všech aspektů systému managementu kvality. Rizika se vyskytují ve všech systémech managementu, v procesech a funkcích. Zvažování rizik zajišťuje jejich identifikování a řízení v rámci návrhu a fungování systému managementu…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Provádění auditu" (první část)Garance

17.12.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato část Směrnice se týká, stejně jako v předchozí verzi, vlastního provádění auditu. Obsahuje návod pro jeho přípravu a následující realizaci včetně zhotovení zprávy. Kapitola má sedm částí, což stejný počet jako dosud. Rozšíření doznala zejména kap. 6.4,…

Registr monitorování a měřeníGarance

14.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad jak měřením a hodnocením spokojenosti zákazníků zlepšit naše procesyGarance

9.12.2013, Ing. Aleše Kostelky, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Motto: Nechte své zákazníky, aby vám řekli, co je nejdůležitější

Monitorování a měření procesůGarance

14.5.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompetence a hodnocení auditorů - Kap. 7 NORMY ISO 19011:2011Garance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení programu auditů - Kap. 5 Normy ISO 19011:2011Garance

5.11.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádění auditu - Kap. 6 Normy ISO 19011:2011Garance

5.11.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na vlastnosti úspěšného obchodníkaGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodejní personál může mít různou kvalitu i efektivitu práce. Prodejní činnost může probíhat individuálně nebo v týmu. Může probíhat na úrovni konečného spotřebitele nebo na úrovni organizací. Prodejce nemůže pouze improvizovat, ale musí být na obchodní…

Nová verze norem pro auditováníArchiv

9.2.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statistická regulace srovnávánímGarance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stimulace a motivace pracovníků v obchoděGarance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úspěšné existenci firmy je nutné kromě správně formulované strategie vytvořit účinné stimuly pracovního chování. Stimul definujeme jako vnější pobídku k pracovnímu chování. Stimul je iniciátorem pracovní aktivity, aby bylo možné regulovat, co, jak, kolik,…

Analýza procesuGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mapou procesu rozumíme grafické znázornění posloupnosti činností tak, jak reálně probíhají. K tomu se nejlépe hodí vývojové diagramy, známé z programování úloh pro řešení na počítačích. Postup řešení problému se sestaví do algoritmu neboli…

Žurnál kvalityGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostředkem, který integruje nástroje řízení kvality, je žurnál kvality (Quality Journal). Podobně jako u nástrojů popisné statistiky je i zde důležité dodržení formálního postupu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že při analýze procesu nebude vinou…

Rozdělení prostředků a nástrojů pro zlepšování procesůGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem řízení kvality je uspokojení potřeby zákazníka. Řízení na principu regulace reaguje na neshodu až po jejím vzniku. Vyšetření příčin vedoucích k neshodě a jejich odstranění by tuto neshodu mělo zcela eliminovat - zlepšení procesu. Vyšším…

Proces zavádění systému 5 S na pracovištíchGarance

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o systém účelného hospodaření na pracovištích, kdy na pracovištích není nic zbytečného, je zde udržován pořádek a čistota, každé nářadí a materiál mají své místo a zpravidla je můžete najít do 30 vteřin. Ve vyspělejších podnicích se tento…

Příklad měření konkurenceschopnosti produktuGarance

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porovnávat firemní (náš) produkt s konkurencí je důležitou součástí činnosti firmy. Pro tuto činnost můžeme použít různé pojmy: měření konkurenceschopnosti produktu, zjišťování konkurenční výhody, analýza hodnoty pro zákazníka (customer value…

Úlohy vícekriteriálního hodnocení variantGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže jsou všechna kritéria kvantitativní, pak je úloha vícekriteriálního hodnocení variant charakterizována kriteriální maticí:

Možnosti stanovení preferencí mezi kritériiGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je zadavatel schopen nějak stanovit své preference mezi kritérii, může to učinit několika způsoby:

Vlastnosti a členění vícekriteriálních úlohGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve všech dosud probraných úlohách a metodách bylo uvažováno pouze jedno rozhodovací (optimalizační) kritérium (jediná účelová funkce). V mnoha praktických situacích však při rozhodování musíme brát do úvahy více kritérií. Při optimalizaci výrobního…

Úlohy vícekriteriálního programováníGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neshody a opatření s ohledem na novou normu ISO 9001:2008Garance

22.4.2010, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozích odstavcích této kapitoly jsme se krátce věnovali obecnému popisu neshod vůči požadavkům normy či normativního dokumentu, zejména ve vztahu k managementu procesů kvality návazně na normu ISO 9001:2000 jako základu pro řízení kvality. S…

Příklady indikátorůGarance

22.4.2010, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 15/7.1 obsahuje příklady indikátorů - tedy příklady toho, co měřit. Připomeňme ještě výraz KPI (Key Performance Indikators - klíčové indikátory…

Value Stream Map - mapování toku hodnotyArchiv

29.1.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Další z nástrojů pro analyzování procesů, který je stále více používán i v českém prostředí, se jmenuje Value Stream Map a do češtiny jej volně překládáme jako mapování toku…

Metrologie v systému řízení kvality

25.11.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer - Management procesů

Metrologie v systému řízení kvalityÚloha a přínos metrologie pro procesy realizace produktu je zvláště v některých oborech nezastupitelná. Metrologie je přitom daleko náročnější na technické i legislativní znalosti o provádění správných a průkazných měření než řada jiných procesů v systému…

Kategorizace měřidelGarance

12.10.2009, Ing. Petr Koška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měřidlo: pod pojmem měřidlo (měřicí zařízení) rozumíme ucelený měřicí prostředek, sloužící k měření (k určení hodnoty měřené veličiny). Měřidla lze rozdělit…

Metrologie v systému řízení kvalityGarance

12.10.2009, Ing. Petr Koška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úloha a přínos metrologie pro procesy realizace produktu je zvláště v některých oborech nezastupitelná. Metrologie je přitom daleko náročnější na technické i legislativní znalosti o provádění správných a průkazných měření než řada jiných procesů v…

Přednosti, nevýhody a problémy metody BSC - shrnutíGarance

12.10.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metoda uplatňuje celostní (holistický) a integrující přístup.

Právní předpisy v oblasti metrologieGarance

12.10.2009, Ing. Petr Koška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie. Některé závažné předpisy a jejich ustanovení si…

Systém managementu měřicích zařízení v podnikuGarance

12.10.2009, Ing. Petr Koška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytváření systémů managementu kvality ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2008 v organizacích používajících měřicí zařízení klade zvýšené požadavky na kvalifikaci pracovníků v oblasti metrologie. Metrologické činnosti, správné postupy zkoušení a…

Předmět výzkumu a jeho metodyGarance

12.10.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem kapitoly  15  je hodnocení výkonnosti. Konkurenceschopnost firem s jejich výkonností souvisí. Proto se seznamme s okolnostmi a výsledky výzkumu jedné z českých vysokých škol, která provádí dlouhodobý empirický výzkum…

Výsledky výzkumuGarance

12.10.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce je cenná tím, že zjišťuje, jak to ve skutečnosti je, nikoliv jak se domníváme (nebo jak se domnívají jiné subjekty - média, poradenské firmy, škol apod.), že to je. Nebudeme popisovat poměrně náročné metody výzkumu, odhlédneme i občasných…

Řešení úloh lineárního programování v systému GAMSGarance

17.4.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme-li řešit optimalizační problém v systému GAMS (General Algebraic Modeling System), musíme nejprve příslušný matematický model zapsat ve speciálním modelovacím jazyku. Omezíme se zde pouze na stručný úvod do tohoto jazyka založený na…

ÚvodGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Balanced Scorecard (BSC neboli systém vyvážených ukazatelů) je jednou z metod měření firemní výkonnosti. Metoda slouží rovněž jako součást tvorby a realizace…

Směsové plányGarance

22.1.2009, Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V některých případech se v praxi zajímáme o produkt, který je směsí složek. Chceme najít optimální kombinaci těchto složek, abychom dosáhli požadované vlastnosti sledované veličiny. Znamená to, že se zde spíše zajímáme o podíly jednotlivých složek…

Postup zavádění metody BSCGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba postupu při zavádění BSC závisí na kultuře firmy a jejím rozsahu, míře zpracování strategie, vyspělosti v měření procesů, kvalitě informačního systému a dalších konkrétních…

Výsledky výzkumu využívání BSC v NěmeckuGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzkum prováděla katedra podnikového účetnictví a controllingu jedné z technických univerzit v Německu v roce 2006. Práce zkoumala rozšíření BSC v Německu a dalších zemích, kromě míry rozšíření BSC výzkum poskytl i další informace o provozování BSC…

Popis metody BSCGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jádrem metody BSC je vytvoření systému ukazatelů měřících pokroky při dosahování cílů, které byly předem stanoveny ve strategii. Tyto cíle jsou seskupeny do několika málo základních oblastí (perspektiv). Těmito perspektivami jsou zpravidla:…

Jednotlivé části metody BSCGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

BSC rozčleňuje dění ve firmě na jednotlivé oblasti - perspektivy. Pro každou perspektivu vytýčí firma při tvorbě strategie strategické cíle. Pro ilustraci uveďme příklady možných strategických cílů pro…

Řešení úloh lineárního programování v MS EXCELGarance

22.1.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu stručně popíšeme pouze základní úkony nutné k vyřešení úlohy LP v MS Excel. Detailnější informace a popisy dalších možností řešení optimalizačních úloh v Excelu lze najít v manuálech a specializovaných …

Dualita úloh lineárního programováníGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

S každou úlohou lineárního programování je jistým způsobem úzce spojena jiná úloha, která je rovněž lineární a která je původní úlohou jednoznačně určena. Přitom maximalizační úloze odpovídá úloha minimalizační a naopak. Úlohy lineárního…

Nahrávám...
Nahrávám...