dnes je 28.3.2023

Design for Six Sigma (Roadmap)ZáznamGarance

29.8.2022, Ing. Jaroslav Schwarz, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:16

Design for Six Sigma (DFSS) je metoda řízení podnikových procesů související s tradiční Six Sigma. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou finance, automotive, marketing, strojírenství, zpracovatelský průmysl, nakládání s odpady nebo…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Kdy, jak a za jakých podmínek lze provádět „virtuální audit“ a audit „na dálku“Garance

2.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy, jak a za jakých podmínek lze provádět „virtuální audit“ a audit „na dálku“Nedávno jsem do tisku připravovala brožuru na téma, jak auditovat, inspirovanou revizí směrnice ISO 19011. Jednou ze změn v novém vydání ISO 19011 - návodu pro auditování je zohlednění možnosti provádět tzv. „virtuální audit“ a audit „na…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 7 - „Kompetence a hodnocení auditorů"Garance

17.2.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující část Směrnice se týká, jak už název napovídá, odborné způsobilosti auditorů, kteří mají provádět audit první, druhou, nebo třetí stranou. Obsahuje návod pro stanovování vhodných kompetencí a pro hodnocení auditorů (včetně jejich výkonnosti) před…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Provádění činností auditu" (třetí část)Garance

13.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.4 zahrnuje nyní celkem 10 částí, což je o jednu více než dříve, a ve trochu jiném pořadí. Nová část – čl. 6.4.5, se týká tzv. umístění informací potřebných pro audit. Vlastní provádění činností auditu se ovšem vydáním…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Příprava činností auditu" (druhá část)Garance

6.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.3 představuje čtyři fáze, stejně jako dříve:

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 5 - „Řízení programu auditů"Garance

8.4.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti a komentáře k jednotlivým fázím auditu a novým částem směrnice pro auditování systémů managementu najdete v našem dalším pokračování.

Metrologie - Kalibrace měřících soustavGarance

28.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych se zeptal na otázku týkající se kalibrací měřicích soustav, které jsou součástí výrobních zařízení. Pro představu zde uvádím např. závěrečný funkční tester ověřující specifické charakteristiky na výrobku dle specifikace zákazníka - výsledkem testování…

Cíle systému managementuGarance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový čl. 6.1 hovoří o zjišťování rizik a příležitostí, které mají být vstupem pro plánování opatření. Můžeme tato opatření rovnou promítnout do cílů ve smyslu čl. 6.2, nebo je musíme plánovat úplně samostatně? A jak budeme postupovat při auditu v případě…

Dokumentované informaceGarance

1.5.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou podle nové normy ISO 9001:2015 nutné dokumentované informace (tedy dokumenty a záznamy), tak abychom prošli úspěšně certifikací?

7 nových nástrojů managementu jakostiGarance

20.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubor sedmi nových nástrojů jakosti doplňuje soubor sedmi základních nástrojů jakosti. Zatímco sedm základních nástrojů managementu jakosti (MJ) se uplatňuje při řešení problémů operativního charakteru, využití souboru sedmi nových nástrojů MJ spadá do…

Quality Function Deployment (QFD)Garance

20.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde se dozvíte proč se QFD využívá, jaký je postup jejího využití a příklady aplikace v různých situacích.

Statistická regulaceGarance

15.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statistická analýza a regulace výrobního procesuGarance

23.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje a metody managementu kvality ve výroběGarance

2.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na vlastnosti úspěšného obchodníkaGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodejní personál může mít různou kvalitu i efektivitu práce. Prodejní činnost může probíhat individuálně nebo v týmu. Může probíhat na úrovni konečného spotřebitele nebo na úrovni organizací. Prodejce nemůže pouze improvizovat, ale musí být na obchodní…

Statistická regulace srovnávánímGarance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stimulace a motivace pracovníků v obchoděGarance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úspěšné existenci firmy je nutné kromě správně formulované strategie vytvořit účinné stimuly pracovního chování. Stimul definujeme jako vnější pobídku k pracovnímu chování. Stimul je iniciátorem pracovní aktivity, aby bylo možné regulovat, co, jak, kolik,…

Rozdělení prostředků a nástrojů pro zlepšování procesůGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem řízení kvality je uspokojení potřeby zákazníka. Řízení na principu regulace reaguje na neshodu až po jejím vzniku. Vyšetření příčin vedoucích k neshodě a jejich odstranění by tuto neshodu mělo zcela eliminovat - zlepšení procesu. Vyšším…

Analýza procesuGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mapou procesu rozumíme grafické znázornění posloupnosti činností tak, jak reálně probíhají. K tomu se nejlépe hodí vývojové diagramy, známé z programování úloh pro řešení na počítačích. Postup řešení problému se sestaví do algoritmu neboli…

Žurnál kvalityGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostředkem, který integruje nástroje řízení kvality, je žurnál kvality (Quality Journal). Podobně jako u nástrojů popisné statistiky je i zde důležité dodržení formálního postupu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že při analýze procesu nebude vinou…

Proces zavádění systému 5 S na pracovištíchGarance

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o systém účelného hospodaření na pracovištích, kdy na pracovištích není nic zbytečného, je zde udržován pořádek a čistota, každé nářadí a materiál mají své místo a zpravidla je můžete najít do 30 vteřin. Ve vyspělejších podnicích se tento…

Úlohy vícekriteriálního programováníGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úlohy vícekriteriálního hodnocení variantGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže jsou všechna kritéria kvantitativní, pak je úloha vícekriteriálního hodnocení variant charakterizována kriteriální maticí:

Vlastnosti a členění vícekriteriálních úlohGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve všech dosud probraných úlohách a metodách bylo uvažováno pouze jedno rozhodovací (optimalizační) kritérium (jediná účelová funkce). V mnoha praktických situacích však při rozhodování musíme brát do úvahy více kritérií. Při optimalizaci výrobního…

Možnosti stanovení preferencí mezi kritériiGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je zadavatel schopen nějak stanovit své preference mezi kritérii, může to učinit několika způsoby:

Value Stream Map - mapování toku hodnotyArchiv

29.1.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Další z nástrojů pro analyzování procesů, který je stále více používán i v českém prostředí, se jmenuje Value Stream Map a do češtiny jej volně překládáme jako mapování toku…

Řešení úloh lineárního programování v systému GAMSGarance

17.4.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme-li řešit optimalizační problém v systému GAMS (General Algebraic Modeling System), musíme nejprve příslušný matematický model zapsat ve speciálním modelovacím jazyku. Omezíme se zde pouze na stručný úvod do tohoto jazyka založený na…

Řešení úloh lineárního programování v MS EXCELGarance

22.1.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu stručně popíšeme pouze základní úkony nutné k vyřešení úlohy LP v MS Excel. Detailnější informace a popisy dalších možností řešení optimalizačních úloh v Excelu lze najít v manuálech a specializovaných …

Směsové plányGarance

22.1.2009, Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V některých případech se v praxi zajímáme o produkt, který je směsí složek. Chceme najít optimální kombinaci těchto složek, abychom dosáhli požadované vlastnosti sledované veličiny. Znamená to, že se zde spíše zajímáme o podíly jednotlivých složek…

Nástroje zlepšování procesůGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces je účelné propojení činností a zdrojů, které zajišťuje transformaci vstupů na plánované výstupy. Každý proces je ovlivňován řadou činitelů - faktorů, které způsobují, že výsledky opakovaných činností nejsou totožné, ale v různé míře se…

Typické úlohy lineárního programováníGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úlohy lineárního programování (LP) se vyznačují tím, že účelová funkce i všechny omezující podmínky jsou lineární. Lineární programování patří k nejstarším a nejpropracovanějším částem operačního výzkumu. K jeho významu přispívá i to, že v řadě…

Úvod do operační analýzyGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační analýza je matematická disciplína, která poskytuje nástroje pro podporu rozhodování. Podrobněji můžeme operační analýzu charakterizovat dvěma…

Analýza citlivostiGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Až dosud jsme předpokládali, že v úloze lineárního programování jsou všechny prvky matice A i vektorů b a c známé konstanty a že je pevně dán i počet proměnných a omezení. To ovšem ne vždy odpovídá skutečnosti. Často se zpočátku zabýváme…

Dualita úloh lineárního programováníGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

S každou úlohou lineárního programování je jistým způsobem úzce spojena jiná úloha, která je rovněž lineární a která je původní úlohou jednoznačně určena. Přitom maximalizační úloze odpovídá úloha minimalizační a naopak. Úlohy lineárního…

Úvodní úvahyGarance

7.7.2008, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních manažerských dovedností je rozlišit mezi dělat správné věci a dělat věci správně. Otázkou proč vybíráme správné věci, otázkou jak vybíráme „dělat věci…

Grafické řešení úloh lineárního programováníGarance

11.1.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Graficky lze řešit úlohu LP, která obsahuje pouze dvě rozhodovací proměnné. Takové úlohy se v praxi vyskytují jen výjimečně. Význam grafického řešení však nespočívá v jeho praktické použitelnosti, ale v tom, že pomocí něj můžeme geometricky…

Další metody řešení úloh lineárního programováníGarance

11.1.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro řešení úloh LP existuje kromě popsané verze simplexové metody ještě řada dalších metod. Jsou to jednak další verze simplexové metody, jednak metody pro řešení speciálních a rozsáhlých úloh a také metody s polynomiální výpočetní…

Dvoufázová simplexová metodaGarance

11.1.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabývejme se nyní případem, kdy úloha LP není v kanonickém tvaru. Pak musíme vytvořit pomocnou úlohu následujícím způsobem. Do původní úlohy zavedeme nezáporné pomocné (umělé) proměnné tak, abychom získali kanonický tvar, a původní účelovou funkci…

Standardní tvar úlohy lineárního programováníGarance

11.1.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakoukoli úlohu LP lze převést do tzv. standardního tvaru, v němž se účelová funkce maximalizuje, všechny proměnné jsou nezáporné a ostatní omezující podmínky mají tvar rovnic. Nezápornost všech proměnných a rovnicový tvar ostatních omezujících…

Jednofázová simplexová metodaGarance

11.1.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Velmi snadné získání výchozího bazického řešení umožňuje kanonický tvar úlohy LP. Řekneme, že úloha

Vlastnosti úlohy lineárního programování a jejího řešeníGarance

15.10.2007, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přípustné řešení úlohy LP je takový vektor x, který vyhovuje všem omezujícím podmínkám. Optimální řešení je takové přípustné řešení, v němž účelová funkce nabývá svého optima (maxima v případě maximalizační úlohy, minima v případě minimalizační…

Softwarová podpora pro řešení úloh operační analýzyGarance

28.6.2007, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické problémy operačního výzkumu jsou neřešitelné bez pomoci počítačů a pro řešení těchto problémů byla vyvinuta řada softwarových nástrojů. Nástroje pro tvorbu a řešení optimalizačních modelů mohou být jednak specializované, jednak mohou být…

Příklady modelů pro optimslizaci plánu výrobyGarance

28.6.2007, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokládejme, že podnik je schopen vyrábět n typů výrobků, přičemž k výrobě využívá m druhů zdrojů. Je třeba pro dané období stanovit výrobní program (tj. určit, které typy výrobků a v jakém množství se mají vyrábět) tak, aby nebyly překročeny…

Členění operační analýzyGarance

28.6.2007, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační analýzu lze chápat nejen jako proces řešení nějakého problému, ale také jako soubor modelů a metod, které poskytují podklady pro řešení různých typů rozhodovacích problémů. Tento soubor je možno členit podle různých…

Nahrávám...
Nahrávám...