dnes je 22.6.2024

Input:

344/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

č. 344/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 11. července 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Ve znění tiskové opravy (název - datum) uveřejněné v částce 126, z roku 2002.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2, § 9a odst. 2 až 4, § 16, § 19 až 21 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se slovo „Grafickou” zrušuje a slovo „podobu” se nahrazuje slovem „Podobu”.
2. V § 4 v textu v závorce pod nadpisem se číslice „5, 6” a slovo „a” zrušují.
3. V § 4 písm. b) se slova „jejichž typ byl schválen” nahrazují slovy „příslušného schváleného typu”.
4. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2)  Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny „CM” přidělenými Institutu, nebo písmeny „K” nebo „CZK” přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním číslem, písmenným označením nebo přídavnou značkou ověřujícího pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad”). U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.”.
5. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje tato věta: „Pokud z technických důvodů hrozí snížená čitelnost úřední značky uvedené v odstavci 2, upraví ji Úřad do jiné podoby.”.
6. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují tyto věty: „U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.”.
7. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f)  bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.”.
8. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d)  nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace; v případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel a
e)  prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených osvědčení nebo
Nahrávám...
Nahrávám...