dnes je 16.7.2024

Input:

Certifikace systémů managementu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.3 Certifikace systémů managementu

Ing. Monika Becková

Důvody pro certifikaci

Motivy organizací v oblasti zavádění požadavků příslušných norem (specifikací) a následné certifikace (systémů managementu) jsou v zásadě trojího typu:

  • potřeba získat certifikát jako důkaz (pro zákazníky, zadavatele zakázky nebo např. jako jeden z kroků v povinné certifikaci typu výrobků) splnění požadavků určité systémové normy,

  • potřeba využít systémovou normu jako nástroj řízení (certifikát je potom „vedlejší produkt“ zavedení požadavků),

  • vize managementu o dalším rozvoji a zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti organizace.

Je dobré si však včas uvědomit, že udělením certifikátu v případě systémových norem proces nekončí, naopak se dá okamžik certifikace chápat jako výchozí bod pro další zlepšování (které je koneckonců i požadavkem systémových norem) a jako takový má samozřejmě dopad na další vývoj v organizaci, bohužel někdy i v negativním slova smyslu. Nejčastějším důvodem je nadměrné „papírování“, někdy s tím souvisí i zvýšení počtu režijních pracovníků a v konečném dopadu i finanční náklady. Jsou zde však i pozitivní hlediska, a to je např. více příležitostí pro nové zakázky, snížení nákladů na „nejakost“, eliminace nákladů na pokuty a sankce (BOZP, EMS) apod.

Důvody pro certifikaci se samozřejmě promítnou do důvodů zavedení příslušných požadavků systémových norem, které musejí předcházet certifikaci. Takových důvodů je celá řada, např.:

  • potřeba zlepšení organizace činností a systematického řízení obecně,

  • záměr vedení na jedné straně snížit rizika a na druhé straně zvýšit účinnost procesů,

  • zvýšit kvalitu produktů,

  • zlepšit spokojenost zákazníků,

  • zvýšit důvěryhodnost a konkurenceschopnost organizace,

  • potřeba certifikace (viz komentář výše).

Certifikace je prostředkem, ale neměla by být zvláště v oblasti systémů managementu cílem, tím by mělo být skutečně zavedení a uplatňování příslušných požadavků. Vlastní certifikace (což je prakticky vzato rozhodnutí o udělení a akt vlastního udělení certifikátu) není také povinným pokračováním implementace příslušných požadavků, organizace může zavést požadavky, aniž by nutně následovala certifikace. Nicméně certifikát udělený akreditovaným certifikačním orgánem (= nezávislou „třetí stranou“) je, jak už bylo uvedeno výše, důkazem (někdy nezbytným) o nezávislém objektivním posouzení.

Certifikační orgány

Certifikační orgány jsou nezávislé společnosti, pro které je používán pojem „třetí strana“. Jsou nezávislé na organizaci, u které provádějí posuzování shody s relevantními požadavky a následnou certifikaci, a v řetězci organizace - subdodavatel - certifikační orgán jsou právě tím „třetím“, kdo posuzuje a podává důkaz formou výstupního dokumentu. Jeho úkolem je posuzovat a certifikovat způsobilost organizace plnit požadavky příslušné normy (a rovněž všech doplňkových dokumentů, které jsou požadovány systémem, jaký si organizace zvolila a hodlá jej uplatňovat), s níž má za úkol certifikace prokázat shodu. V této činnosti se řídí rovněž určitými pravidly, které v případě akreditovaných společností představují závazné metodické pokyny pro akreditaci. V ČR je národním akreditačním orgánem Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), který vydává MPA (metodické pokyny pro akreditaci) jako souhrn požadavků, které musí akreditovaný certifikační orgán dodržovat a jejichž dodržování je také předmětem stálé kontroly ze strany ČIA nad certifikačním orgánem.

V konečném důsledku pak musí být naplněna příslušná ustanovení normy ČSN EN 45012 v případě certifikace/registrace systémů jakosti a SMBOZP, ustanovení ISO/IEC pokynu 66:99 v případě certifikace/registrace systémů environmentálního managementu. Certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem v souladu s podmínkami jeho akreditace a s požadavky příslušných MPA nese mimo jiné akreditační značku nebo odkaz na akreditaci a je zárukou kvalifikovaně a objektivně provedeného procesu posuzování shody a certifikace. Smysl akreditace spočívá tedy právě jednak ve větší důvěryhodnosti certifikátů, jednak má vliv na platnost a uznávání certifikátů i

Nahrávám...
Nahrávám...