dnes je 13.6.2024

Input:

Článek 2 směrnice 2006/42/ES - Definice

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.2.3
Článek 2 směrnice 2006/42/ES – Definice

Ing. Zdeněk Šenovský

Definice "uvedení na trh“

Uvedení na trh

Výraz "strojní zařízení“ v definici "uvedení na trh“ je použit v širším smyslu, tj. definice se vztahuje na uvedení na trh kteréhokoliv z výrobků uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až f) a rovněž neúplných strojních zařízení.

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na strojní zařízení nebo neúplná strojní zařízení uvedená na trh EU. Nevztahuje se na výrobky vyrobené v EU za účelem uvedení na trh nebo do provozu ve třetích zemích, ačkoliv některé tyto země mohou mít vnitrostátní předpisy, které vycházejí ze směrnice o strojních zařízeních, nebo mohou na svém trhu akceptovat strojní zařízení, jež vyhovují této směrnici.

Nové a použité strojní zařízení

Strojní zařízení se považuje za uvedené na trh, je-li poprvé zpřístupněno na trhu EU. Směrnice o strojních zařízeních se proto vztahuje na veškerá nová strojní zařízení uvedená na trh nebo do provozu v EU, bez ohledu na to, zda jsou tato strojní zařízení vyrobena v EU či mimo ni.

Směrnice o strojních zařízeních se obecně nevztahuje na uvedení použitého nebo starého strojního zařízení na trh. V některých členských státech podléhá uvedení použitého nebo starého strojního zařízení zvláštním vnitrostátním předpisům. Uvedení do provozu a používání starého strojního zařízení pro profesionální použití jinak podléhá vnitrostátním předpisům o používání pracovního zařízení, které provádějí ustanovení směrnice 2009/104/ES.

Z tohoto obecného pravidla existuje jedna výjimka. Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje na použité nebo staré strojní zařízení, jež bylo poprvé zpřístupněno za účelem jeho distribuce nebo používání mimo EU, je-li následně poprvé uvedeno na trh nebo do provozu v EU. Strojní zařízení uvedené poprvé na trh v zemích, které posléze přistoupily k Evropské unii, se považuje za strojní zařízení uvedené na trh v EU. Osoba, jež odpovídá za první uvedení takovéhoto použitého strojního zařízení na trh nebo do provozu v EU, ať je to výrobce strojního zařízení, dovozce, distributor nebo samotný uživatel, musí splnit všechny povinnosti stanovené v článku 5 směrnice.

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje rovněž na strojní zařízení založená na použitém strojním zařízení, které bylo přeměněno nebo přestavěno tak podstatně, že je lze považovat za nové strojní zařízení. Vzniká otázka, kdy se přeměna strojního zařízení považuje za konstrukci nového strojního zařízení, na něž se vztahuje směrnice o strojních zařízeních. K zodpovězení této otázky v každém konkrétním případě není možné uvést přesná kritéria. V případě pochybností se proto doporučuje, aby osoba, která uvádí takovéto přestavěné strojní zařízení na trh nebo do provozu, vše konzultovala s příslušnými vnitrostátními orgány.

Stadium, ve kterém se použije směrnice o strojních zařízeních

Definice "uvedení na trh“ spolu s definicí "uvedení do provozu“ v čl. 2 písm. k) určuje stadium, ve kterém musí strojní zařízení splňovat příslušná ustanovení směrnice. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musejí splnit veškeré povinnosti týkající se shody strojních zařízení při uvedení na trh nebo do provozu.

Uvedení na trh se vztahuje na každou jednotlivou položku strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení, nikoli na model nebo typ. Příslušná ustanovení směrnice 2006/42/ES se proto použijí na všechny položky strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení, jež jsou uváděny na trh ode dne 29. prosince 2009.

Směrnice o strojních zařízeních se nevztahuje na strojní zařízení před jejich uvedením na trh nebo do provozu. Strojní zařízení převedené výrobcem na zplnomocněného zástupce v EU za účelem splnění všech povinností stanovených v článku 5 či jejich části, se nepovažuje za uvedení na trh, dokud není toto strojní zařízení zpřístupněno za účelem jeho distribuce nebo používání.

Může být nezbytné, aby výrobce strojní zařízení nebo jeho části provozoval či otestoval během konstrukce, montáže, instalace nebo seřizování, před jeho uvedením na trh nebo do provozu. V tomto případě musí při provádění těchto operací přijmout nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti obsluhy a ostatních ohrožených osob (v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a o používání pracovního zařízení, které provádějí ustanovení směrnice 89/391/EHS a směrnice 2009/104/ES). Dotyčné strojní zařízení však nemusí splňovat ustanovení směrnice o strojních zařízeních, dokud není uvedeno na trh nebo do provozu.

Právní a smluvní formy uvedení na trh

Uvedení na trh je vymezeno jako zpřístupnění strojního zařízení za účelem jeho distribuce nebo používání. Zpřístupnění strojního zařízení znamená, že je strojní zařízení převedeno z výrobce na jinou osobu, například distributora nebo uživatele. Neexistuje však žádné omezení, pokud jde o právní nebo smluvní formu tohoto převodu.

V mnoha případech zahrnuje uvedení na trh převod vlastnictví strojního zařízení z výrobce na distributora nebo uživatele oproti platbě (například prodej nebo koupě na splátky).

Strojní zařízení se považuje za uvedené na trh rovněž v případě, je-li zpřístupněno bezplatně za účelem jeho distribuce nebo používání (např. jako dar nebo půjčka).

Uvádění souborů strojních zařízení na trh

Soubory strojních zařízení, které jsou sestaveny v prostorách uživatele osobou jinou než uživatel, se považují za soubory uvedené na trh v době, kdy byla dokončena montáž a soubor byl předán uživateli k používání.

Uvedení neúplného strojního zařízení na trh

Má se za to, že je neúplné strojní zařízení uvedeno na trh v okamžiku, kdy je zpřístupněno výrobci úplného strojního zařízení nebo souboru strojních zařízení, do nějž má být zabudováno.

Definice "výrobce“

Výrobce

Povinnosti stanovené ve směrnici o strojních zařízeních, které se týkají shody strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení, se vztahují na výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce. Tyto povinnosti jsou shrnuty v článku 5. Definice "výrobce“ spolu s následující definicí "zplnomocněného zástupce“ určují, kdo musí tyto povinnosti splnit.

Výraz "strojní zařízení“ v definici "výrobce“ je použit v širším smyslu, tj. definice se vztahuje na výrobce kteréhokoli z výrobků uvedených v čl. 1 písm. a) až f). Definice se vztahuje rovněž na výrobce neúplného strojního zařízení.

Kdo je výrobcem?

Výrobcem může být fyzická nebo právnická osoba, tj. jednotlivec nebo právní subjekt, například podnik nebo sdružení. Proces navrhování a konstrukce strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení může zahrnovat několik jednotlivců nebo podniků, jeden z nich však musí jako výrobce převzít odpovědnost za shodu strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení se směrnicí.

Jelikož se základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost obsažené ve směrnici týkají především návrhu a konstrukce strojního nařízení, osobou, která může nejlépe splnit tyto požadavky, je jednoznačně osoba, jež strojní zařízení skutečně navrhuje a konstruuje nebo alespoň proces navrhování a konstrukce kontroluje. V některých případech může výrobce navrhnout a zkonstruovat strojní zařízení sám. V jiných případech mohou celý proces navrhování a konstrukce či jeho část provést jiné osoby (dodavatelé nebo subdodavatelé). Osoba, která přebírá právní odpovědnost za shodu strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení za účelem jeho uvedení na trh pod vlastním jménem nebo značkou, však musí zajistit dostatečnou kontrolu nad prací svých dodavatelů a subdodavatelů a mít dostatečné informace, aby bylo zajištěno, že může splnit veškeré povinnosti podle směrnice stanovené v článku 5.

Výrobce souboru strojních zařízení

Osoba, jež sestavuje soubor strojních zařízení, se považuje za výrobce tohoto souboru. Jednotlivé prvky, které tvoří soubor strojních zařízení, jsou obvykle dodávány různými výrobci, odpovědnost za shodu celého souboru však musí převzít jedna osoba. Tuto odpovědnost může převzít výrobce jedné či více základních jednotek, dodavatel nebo uživatel. Pokud uživatel sestavuje soubor strojních zařízení pro vlastní použití, považuje se za výrobce souboru.

Osoba vyrábějící strojní zařízení pro vlastní použití

Osoba, která vyrábí strojní zařízení pro vlastní použití, se považuje za výrobce a musí splnit všechny povinnosti stanovené v článku 5. V tomto případě není strojní zařízení uvedeno na trh, jelikož není výrobcem zpřístupněno jiné osobě, nýbrž je používáno samotným výrobcem. Toto strojní zařízení však musí být před uvedením do provozu v souladu se směrnicí o strojních zařízeních. Totéž platí pro uživatele, jenž sestavuje soubor strojních zařízení pro vlastní použití.

Ostatní osoby, které lze považovat za výrobce

Ustanovení uvedené v druhé větě definice "výrobce“ se má zabývat situací, jež vzniká v případě dovozu určitého strojního zařízení do EU. Pokud se výrobce strojního zařízení, který je usazen ve třetí zemi, rozhodne uvést své výrobky na trh v EU, může splnit své povinnosti podle směrnice o strojních zařízeních sám, nebo může pověřit zplnomocněného zástupce, aby veškeré tyto povinnosti či jejich část splnil jeho jménem. Rozhodnutí o dovozu strojního zařízení do EU může na druhou stranu přijmout dovozce, distributor nebo uživatel. V některých případech může strojní zařízení objednat zprostředkovatel, například vývozní společnost. V jiných

Nahrávám...
Nahrávám...