dnes je 19.7.2024

Input:

Členění operační analýzy

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.3.1.3 Členění operační analýzy

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Operační analýzu lze chápat nejen jako proces řešení nějakého problému, ale také jako soubor modelů a metod, které poskytují podklady pro řešení různých typů rozhodovacích problémů. Tento soubor je možno členit podle různých hledisek.

Charakter rozhodovací situace

Jedním z hledisek je charakter rozhodovací situace:

 • podle toho, jak přesné a kompletní informace máme při rozhodování k dispozici, rozlišujeme

  • deterministické modely - odpovídají rozhodování při určitosti a obsahují pouze pevně dané neřiditelné veličiny,

  • stochastické modely - odpovídají rozhodování při riziku a obsahují alespoň jednu náhodnou veličinu, přičemž rozdělení pravděpodobnosti všech náhodných veličin v modelu je známé,

  • fuzzy modely - odpovídají rozhodování při neurčitosti, přičemž neurčitost je modelována pomocí teorie fuzzy množin;

 • podle počtu kritéríí, podle nichž se musíme rozhodovat, rozlišujeme

  • jednokriteriální modely - při rozhodování používáme pouze jediné kritérium,

  • vícekriteriální modely - při rozhodování bereme v úvahu několik kritérií (např. při nákupu nějakého zařízení můžeme chtít takové, které má co nejmenší cenu a současně co největší spolehlivost nebo výkon);

 • podle počtu rozhodovatelů dělíme modely na

  • modely s jedním rozhodovatelem - rozhodovatelem ovšem nemusí být pouze jedna osoba, ale může to být i skupina osob majících stejné cíle (např. vedení podniku),

  • modely s více rozhodovateli - používají se pro modelování konfliktních situací (např. na trhu se v konkurenčním boji střetávají zájmy různých rozhodovatelů) a zabývá se jimi teorie her.

Modely operační analýzy

Modely operační analýzy je možno také členit podle charakteru vztahů na lineární a nelineární, podle časového hlediska na statické a dynamické, podle požadavku na celočíselnost proměnných na celočíselné a neceločíselné, podle způsobu řešení na optimalizační a simulační.

Dalším hlediskem je typ řízeného procesu. V ekonomických systémech se vyskytují např. tyto typy procesů:

 • procesy plánování,

 • procesy rozdělování,

 • procesy

Nahrávám...
Nahrávám...