dnes je 16.7.2024

Input:

ČSN EN ISO 4413:2011 - Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.17 ČSN EN ISO 4413:2011 – Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN ISO 4413:2011

Hydraulika – Všeobecná pravidla

a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich

součásti

Požadavky
Podle ČSN EN ISO 4413:2011 (Třídící znak 83 3371) 
Požadavky
splněny? 
  ano  ne  irel. 
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti používané u strojního zařízení, jak je definováno v 3.1 normy ISO 12100:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, která jsou spojena s hydraulickými systémy a specifikuje zásady, které mají být aplikovány, aby byla tato nebezpečí vyloučena, jsou-li systémy používány podle svého určení.
POZNÁMKA 1 Viz kapitola 4 a příloha A.
POZNÁMKA 2 Emise hluku závisí zvláště na instalaci hydraulických součástí nebo systémů do strojního zařízení.
Významným nebezpečím hlukem se tato mezinárodní norma nezabývá vyčerpávajícím způsobem.
Tato mezinárodní norma platí pro konstrukci, výrobu a modifikaci systémů a jejich součástí a bere také v úvahu následující hlediska:
a) montáž;
b) instalaci;
c) nastavování;
d) nepřetržitý provoz systému;
e) snadnou a ekonomickou údržbu a čištění;
f) spolehlivý provoz ve všech předpokládaných použitích;
g) energetickou účinnost;
h) prostředí.  
     
3 Termíny a definice
Pro účely tohoto normativního dokumentu platí termíny a definice uvedené v ISO 5598 a ISO 12100 a dále platí následující.
3.1 panel funkcí (function plate)
plocha, která obsahuje informace popisující buď provozní stav ručně ovládaného zařízení (např. ZAP/VYP, dopředu/zpět, vlevo/vpravo, nahoru/dolů) nebo stav funkce vykonávané systémem (např. upínání, zdvihání, posuv) 
     
4 Seznam významných nebezpečí
Tabulka A.1 ukazuje seznamy významných nebezpečí spojených s používáním hydraulické energie u stroje. 
     
5 Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky       
5.1 Všeobecně       
5.1.1 Konstrukce hydraulických systémů strojního zařízení musí brát v úvahu všechny předpokládané činnosti a používání systémů. Posouzení rizika, např. podle ISO 14121-1, musí být provedeno tak, aby byla určena předvídatelná rizika spojená se systémy při jejich předpokládaném používání. Rozumně předvídatelné nesprávné použití nesmí způsobovat nebezpečí. Identifikovaná rizika musí být eliminována konstrukcí a tam, kde to není prakticky možné, musí být do konstrukce začleněna bezpečnostní ochranná zařízení (první priorita) nebo výstrahy (druhá priorita) proti takovým rizikům, podle hierarchie stanovené v ISO 12100.
POZNÁMKA Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na součásti fluidních silových systémů, z nichž některé budou záviset na nebezpečích, která jsou spojena se strojem ve kterém bude systém instalován. Proto konečná specifikace a výroba hydraulického systému má být založena na posouzení rizika a dohodě mezi zákazníkem a dodavatelem  
     
5.1.2 Ovládací systémy musí být navrženy podle posouzení rizika.
Tento požadavek je splněn tehdy, je-li použita ISO 13849-1. 
     
5.1.3 Musí být vzata v úvahu prevence poškození stroje, systému a prostředí.       
5.2 Základní požadavky na konstrukci a specifikaci hydraulických systémů       
5.2.1 Volba součástí a potrubí       
5.2.1.1 Všechny součásti a potrubí v systému musí být voleny nebo specifikovány tak, aby zajistily bezpečné používání a musí být provozovány v jejich jmenovitých mezích, je-li systém používán předpokládaným způsobem. Součásti a potrubí musí být voleny nebo specifikovány tak, aby bylo zajištěno, že mohou spolehlivě pracovat při každém předpokládaném používání systému. Zvláštní pozornost musí být věnována spolehlivosti součástí a potrubí, které mohou v případě jejich poruchy nebo chybné funkce způsobit nebezpečí.       
5.2.1.2 Součásti a potrubí musí být voleny, používány a instalovány podle instrukcí a doporučení dodavatele, pokud zkoušky a zkušenosti nepotvrdí jiné součásti, aplikace nebo instalace. Návod k používání mobilních strojních zařízení může vyloučit činnost v určitých situacích.       
5.2.1.3 Doporučuje se, aby kdekoliv je to prakticky možné, byly součásti a potrubí vyrobeny v souladu se známými mezinárodními normami.       
5.2.2 Nepředpokládané tlaky       
5.2.2.1 Všechny příslušné části systému musí být konstruovány nebo
jinak chráněny tak, aby odolaly předvídatelným tlakům překračujícím 
     
maximální pracovní tlak systému nebo jmenovitý tlak jakékoliv části systému, jestliže nadměrný tlak může způsobit nebezpečí.
Každý systém nebo část systému, která může být odpojena a utěsněna tak, že zachycená tekutina může způsobovat zvýšení nebo pokles tlaku (např. vlivem změny v zatížení nebo teploty kapaliny), musí zahrnovat prostředky pro omezení tlaku tehdy, jestliže změna může způsobit nebezpečí. 
     
5.2.2.2 K ochraně proti nadměrnému tlaku jsou přednostně používány jeden nebo více odlehčovacích ventilů, omezujících tlak ve všech příslušných částech systému. K omezení provozního tlaku hlavního systému mohou být použity i jiné prostředky, jako jsou ovládače vyrovnávacího zařízení tlaku čerpadla, za předpokladu, že tyto prostředky zajišťují bezpečnost za všech provozních podmínek.        
5.2.2.4 Ztráta tlaku nebo pokles tlaku nesmí vystavit osoby nebezpečím, a nemá poškodit strojní zařízení       
5.2.2.5 Pokud vysoká vnější zatížení mají zpětný účinek na pohony, musí být použity prostředky k zamezení nepřijatelného tlaku.       
5.2.3 Mechanické pohyby
U stacionárních průmyslových strojních zařízení nesmí mechanické pohyby, zamýšlené nebo neúmyslné (např. účinky vyplývající ze zrychlení, zpomalení nebo zdvihání/držení hmot), vyvolat nebezpečné situace pro osoby. 
     
5.2.4 Hluk
V konstrukci hydraulických systémů musí být vzat v úvahu očekávaný hluk a vytváření hluku musí být minimalizováno v jeho zdroji. V závislosti na použití musí být použita opatření k minimalizaci rizik, která jsou způsobena hlukem. Musí být uvažován hluk šířený vzduchem, přenášený pevnou hmotou a kapalinou.
POZNÁMKA Pro snižování hluku konstrukcí strojního zařízení a systémů viz ISO/TR 11688-1. 
     
5.2.5 Netěsnost
Výskyt netěsnosti (vnitřní nebo vnější) nesmí být příčinou nebezpečí. 
     
5.2.6 Teplota       
5.2.6.1 Provozní teplota
Celý rozsah provozních teplot nebo kterékoliv součásti nesmí překročit stanovené meze, při kterých mohou být systém a součásti bezpečně používány. 
     
5.2.6.2 Teplota povrchu
Hydraulické systémy musí být konstruovány tak, aby poskytovaly ochranu osob před teplotami povrchu převyšujícími stanovené dotykové hodnoty bud umístěním nebo zakrytím; viz ISO 13732-1. Pokud není taková ochrana možná, musí být použity vhodné výstrahy.
5.2.7 Provozní a funkční požadavky na hydraulické systémy.
Pro provoz a funkci musí být definovány následující specifikace:
a) rozsah pracovního tlaku;
b) rozsah pracovní teploty;
c) druh použité tekutiny;
d) rozsah rychlosti pracovního průtoku;
e) opatření pro zdvihání;
f) požadavky pro nouzové situace, na bezpečnost a odpojení energie;
g) nátěr nebo ochranné povlaky.
Příloha B (informativní) uvádí formuláře a kontrolní seznamy k usnadnění shromáždění a zaznamenání těchto informací pro stacionární strojní zařízení. Tyto formuláře a kontrolní seznamy mohou být také užitečné k zaznamenání těch specifikací, které platí pro hydraulické systémy použité u mobilních strojních zařízení. 
     
5.3 Další požadavky       
5.3.1 Podmínky na pracovišti a provozní prostředí
Musí být definovány podmínky na pracovišti a provozní prostředí, které ovlivňují požadavky používaných hydraulických systémů u stacionárních průmyslových strojních zařízení. Příloha B (informativní) uvádí formuláře a kontrolní seznamy k usnadnění shromáždění a zaznamenání těchto informací, které mohou zahrnovat:
a) rozsah teploty okolí instalace;
b) rozsah vlhkosti okolí instalace;
c) dostupnost užitkových médií, např. elektrické energie, vody, odpadu vody;
d) podrobnosti elektrické sítě, např. napětí a jeho tolerance, kmitočet, dostupnost energie (je-li omezena);
e) ochranu elektrických obvodů a zařízení;
f) atmosférický tlak;
g) zdroje znečištění;
h) zdroje vibrací;
i) možnou závažnost požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a dostupnost nouzových náhradních zdrojů;
j) požadované zálohy, např. průtoku, tlaku a objemu;
k) prostor pro přístup, údržbu a používání, a stejně tak umístění a připojení součástí a hydraulických systémů k zajištění jejich stability a bezpečnosti při používání;
I) dostupná chladicí a tepelná média a kapacity;
m) požadavky na ochranu osob a hydraulického systému a jeho součásti;
n) limitující zákonné faktory a faktory prostředí;
o) ostatní bezpečnostní požadavky.
Příloha B může být také užitečná k zaznamenání těchto podmínek prostředí, které platí pro specifikace hydraulického systému, který je použit v mobilním strojním zařízení.  
     
5.3.2 Instalace, používání a údržba součástí, potrubí a montážních celků       
5.3.2.1 Vyměnitelnost
K usnadnění údržby mají být zajištěny prostředky nebo součásti a potrubí musí být připevněny tak, že jejich demontáž ze systému pro údržbu
a) minimalizuje ztráty tekutiny;
b) nevyžaduje vypuštění nádrže (pouze u stacionárních strojních zařízení);
c) nevyžaduje nutné nebo jinak zbytečné rozebírání přiléhajících částí. 
     
5.3.2.2 Požadavky na údržbu
Systém musí být konstruován a vyroben tak, aby součásti a potrubí, které vyžadují nastavování nebo údržbu, byly umístěny tak, aby byly přístupné a mohly být bezpečně nastavovány a obsluhovány. Pokud jsou tyto požadavky neproveditelné, musí být uvedeny informace pro údržbu a obsluhu; viz 7.3.1.1 g) a n). 
     
5.3.2.3 Opatření pro zdvihání
Všechny součásti, montážní celky nebo potrubí s hmotností vyšší než 15 kg musí mít opatření pro zdvihání zdvihacími zařízeními. 
     
5.3.2.4 Instalace
Součásti mají být instalovány tak, aby byly přístupné z bezpečné pracovní polohy (například z podlahy nebo pracovní plošiny). 
     
5.3.2.5 Používání normalizovaných částí       
5.3.2.5.1 Komerčně dostupné části (klíče, ložiska, náplně, těsnění, podložky, zátky, spony, atd.) a upravené části (rozměry hřídelů a per, rozměry připojovacích otvorů, podpěr, montážních povrchů nebo dutin, atd.) mají být voleny a kódovány podle přijatých mezinárodních norem.       
5.3.2.5.2 Připojovací otvory, koncovky a přípojky v rámci hydraulického systému mají být omezeny na co možná nejmenší počet skupin norem, které se jimi zabývají. Všechny přípojky mají být podle ISO 6149-1, ISO 6149-2 a ISO 6149-3 pro závitové přípojky, nebo podle ISO 6162-1, ISO 6162-2 nebo ISO 9164 pro přípojky čtyřšroubové přírubové přípojky.       
POZNÁMKA Je-li v systému použit více než jeden druh závitových přípojek podle norem ISO [např. ISO 1179 (všechny části), ISO 9974 (všechny části) a ISO 11926 (všechny části)], je zde značná možnost nesprávného připojení mezi některými velikostmi různých řad přípojek, což může být příčinou netěsnosti a závažné poruchy připojovacího systému. Připojovací otvory a koncovky, které odpovídají ISO 6149-1, ISO 6149-2 a ISO 6149-3 jsou označeny tak, že jsou identifikovatelné.       
5.3.2.6 Těsnění a utěsňovací prostředky       
5.3.2.6.1 Materiály
Materiály těsnění a utěsňovacích prostředků musí být kompatibilní s použitou tekutinou, sousedními materiály a jejich pracovními podmínkami a prostředím.  
     
5.3.2.6.2 Vyměnitelnost
Pokud je předpokládána údržba a výměna těsnění a utěsňovacích prostředků, musí konstrukce součásti usnadňovat takovou údržbu a výměnu. 
     
5.3.3 Čištění a natírání       
5.3.3.1 Během vnějšího čištění a natírání strojního zařízení, musí být citlivé materiály chráněny před nekompatibilními kapalinami.       
5.3.3.2 Během natírání musí být plochy, které nemají být natírány (např. pístnice, světelné indikátory) zakryty a po nátěru musí být zakrytí odstraněno. Po nátěru musí být všechny výstrahy a bezpečnostní označení viditelné a čitelné.       
5.3.4 Příprava pro přepravu       
5.3.4.1 Označení potrubí
Pokud má být hydraulický systém demontován za účelem přepravy, a pokud nesprávné opětné připojení může být příčinou nebezpečí, musí být potrubí a příslušné přípojky jasně označeny. Označení musí odpovídat údajům na veškeré příslušné dokumentaci. 
     
5.3.4.2 Balení
Všechny části hydraulického systému musí být při dopravě zabaleny tak, aby byly chráněny před poškozením, deformací, znečištěním a korozí, a aby jejich označení bylo zachováno i během přepravy. 
     
5.3.4.3 Utěsnění a zajištění otvorů
Nechráněné otvory hydraulických systémů a součástí, zejména trubky a hadice, musí být během dopravy chráněny bud těsněním nebo uložením ve vhodně čistých a uzavřených kontejnerech. Vnější závity musí být chráněny. Každé použité ochranné zařízení musí být takového typu, který zamezí opětné montáži do té doby, dokud není odstraněno. 
     
5.3.4.4 Manipulační zařízení
Velikosti a hmotnosti přepravovaných částí musí odpovídat manipulačním zařízením, které má k dispozici předpokládaný zákazník (např. zdvihací kladkostroj, průchody, zatížení podlahy); viz B.1.5. Pokud je to nezbytné musí být hydraulický systém navržen tak, aby jej bylo možné snadno demontovat na montážní podskupiny. 
     
5.4 Specifické požadavky na součásti a ovládače       
5.4.1 Čerpadla a motory       
5.4.1.1 Připojení
Hydraulická čerpadla a motory musí být připojeny nebo instalovány tak, aby
a) byly přístupné pro údržbu;
b) se nevyskytovalo žádné porušení souososti hřídelů jako výsledek pracovního cyklu, měnící se teploty nebo zatížení hmotností;
c) vyvolaná axiální a radiální zatížení byla ve stanovených mezích pro čerpadla a motory a jakékoliv použité součásti pohonu;
d) byly všechny přípojky tekutiny správně připojeny; všechny hřídele čerpadel se otáčely ve správném smyslu, který je označen a předpokládán; všechna čerpadla dodávala tekutinu od vstupu k výstupu; a všechny hřídele motorů se otáčely ve správném smyslu ve vztahu ke směru proudění tekutiny;
e) byly vibrace odpovídajícím způsobem tlumeny.  
     
5.4.1.2 Spojky a upevňovací části       
5.4.1.2.1 Hnací spojky a jejich upevňovací části musí být schopné trvale přenášet maximální krouticí moment, který může být vytvářen u čerpadla nebo motoru ve všech podmínkách předpokládaného používání.       
5.4.1.2.2 Pokud může být prostor spojky přístupný během provozu čerpadla nebo motoru, musí být hnací spojky vhodně chráněny ochranným krytem.       
5.4.1.3 Frekvence otáčení
Nesmí být překročeny stanovené meze frekvence otáčení. 
     
5.4.1.4 Odpadní potrubí, odvzdušnění a pomocné připojovací otvory
Odpadní potrubí, odvzdušnění a pomocné připojovací otvory musí být instalovány tak, aby bylo zamezeno přístupu vzduchu do zařízení. Musí být navrženy a instalovány tak, že zpětný tlak nepřekročí doporučení výrobce pro čerpadlo a motor. Pokud je použito odvzdušnění vysokého tlaku, musí být instalováno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí pro osoby. 
     
5.4.1.5 Předběžné naplnění skříní
Pokud skříně hydraulických čerpadel a motorů vyžadují naplnění tekutinou před spuštěním, musí být zajištěn snadný přístup k prostředkům pro 
     
5.4.1.5 Předběžné naplnění skříní
Pokud skříně hydraulických čerpadel a motorů vyžadují naplnění tekutinou před spuštěním, musí být zajištěn snadný přístup k prostředkům pro 
     
předběžné naplnění, a tyto musí být označeny a umístěny tak, aby vzduch nebyl zachycen ve skříních.       
5.4.1.6 Rozsah pracovního tlaku
Pokud existují jakákoliv omezení rozsahu pracovního tlaku, při kterém mohou být čerpadlo nebo motor používány, musí být tento rozsah stanoven v technických údajích; viz kapitolu 7. 
     
5.4.1.7 Instalace
Hydraulická čerpadla a motory musí být instalovány tak, aby
a) pomocí uspořádání a volby potrubí bylo zamezeno vnějšímu úniku; nesmí být použity kuželovité závity potrubí nebo mechanismy, které vyžadují těsnicí směsi;
b) bylo v době nečinnosti zamezeno ztrátě mazání;
c) tlak u připojovacího otvoru čerpadla nebyl menší, než je minimální tlak stanovený dodavatelem čerpadla pro provozní podmínky a použitou tekutinu v systému;
d) pokud se vyskytuje nebezpečí, byly buď chráněny před předvídatelným vnějším poškozením, nebo vhodně zakryty.  
     
5.4.2 Válce       
5.4.2.1 Odolnost proti vzpěrnému tlaku
Aby bylo zamezeno ohýbání nebo vybočení pístnice válce v jakékoliv poloze, musí být věnována pozornost délce zdvihu, zatížení a připojení válce; viz ISO/TS 13725. 
     
5.4.2.2 Dimenzování
Konstrukce válců musí brát v úvahu maximální zatížení a špičkové tlaky, které jsou očekávány. 
     
5.4.2.3 Připojení
Všechna jmenovitá zatížení musí brát v úvahu typy připojení.
POZNÁMKA Jmenovité tlaky válce odrážejí pouze schopnost pláště odolat tlaku a nikoliv schopnost připojovacího uspořádání přenášet sílu. 
     
5.4.2.4 Zatížení dorazem polohy
Je-li válec použit jako doraz polohy, musí být válec dimenzován a podpěry zvoleny na základě maximálního zatížení vyvolaného zadržením součásti stroje. 
     
5.4.2.5 Odolnost proti rázům a vibracím
Každé příslušenství upevněné nebo připojené k válci musí být namontováno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho uvolnění vlivem rázů, vibrací, atd. v době používání. 
     
5.4.2.6 Neúmyslné zesílení tlaku
U systémů musí být k dispozici prostředky k zamezení neúmyslného zesílení tlaku způsobeného rozdíly v účinných prostorách válce při překročení mezí jmenovitého tlaku. 
     
5.4.2.7 Připojení a souosost
Válce mají být především připojeny tak, aby se reakce na zatížení vyskytovala podél osy válce. Připojení musí minimalizovat následující:
a) nadměrnou deformaci konstrukce válce způsobenou bud zatížením tlakem, nebo tahem;
b) aplikaci bočního nebo ohybového zatížení;
c) rychlost otáčení připojovacího otočného čepu válce; který může nutně vyžadovat nepřetržité vnější mazání.  
     
5.4.2.8 Místo připojení
Připojovací plochy nesmí deformovat válce a musí být zajištěna vůle pro tepelné rozpínání. Válce musí být připojeny tak, aby byl umožněn snadný přístup při údržbě, nastavování tlumicích zařízení a při úplné výměně jednotky. 
     
5.4.2.9 Upevňovací součásti
Upevňovací součásti pro válce a příslušenství musí být navrženy a instalovány tak, aby zachytily všechny předpokládané síly. Válce s patkovým upevněním mohou vyvolat střižnou sílu na připojovací šrouby válce. Pokud se toto smykové zatížení vyskytne, mají mít válce prostředky k absorbování smykového zatížení. Upevňovací prostředky musí absorbovat klopné momenty. 
     
5.4.2.10 Tlumicí a zpomalovací zařízení
Je-li použito vnitřní tlumení, musí být válec navržen s přihlédnutím k účinkům zpomalení zatížení. 
     
5.4.2.11 Nastavitelné koncové dorazy zdvihu
Musí být k dispozici prostředky k zamezení uvolnění nastavitelných vnějších nebo vnitřních koncových dorazů zdvihu. 
     
5.4.2.12 Zdvih pístu
Pokud nejsou délky zdvihu, včetně tolerancí, stanoveny v relevantní mezinárodní normě, musí být stanoveny v závislosti na použití hydraulického systému.
POZNÁMKA ISO 6020-1, ISO 6020-2, ISO 6020-3, ISO 6022 a ISO 16566 specifikují tolerance délky zdvihu 
     
5.4.2.13 Pístnice       
5.4.2.13.1 Materiál, provedení a ochrana
Materiál pístnice a provedení musí být voleny tak, aby bylo minimalizováno opotřebení, koroze a předvídatelné poškození nárazem. Pístnice mají být chráněny proti předvídatelnému poškození vruby, poškrábáním, korozí, atd. Mohou být také použita ochranná zakrytí. 
     
5.4.2.13.2 Montáž
Pro účely montáže musí být pístnice se závitovými konci opatřeny zařízeními k vyvinuti opačných sil; viz ISO 4395. Písty musí být spolehlivě zajištěny k pístnici.  
     
5.4.2.14 Údržba těsnicích prostředků a opotřebovaných částí
Těsnicí prostředky a jiné opotřebované části, u nichž se předpokládá servis mají být snadno vyměnitelné. 
     
5.4.2.15 Vypouštění vzduchu       
5.4.2.15.1 Umístění prostředků pro vypouštění vzduchu
Válce u stacionárních průmyslových strojních zařízení musí být instalovány tak, aby mohl být vzduch automaticky vypouštěn, nebo musí být opatřeny přístupnými vnějšími prostředky pro vypouštění vzduchu. Tam, kde je to prakticky možné, musí být válce instalovány s vypouštěním vzduchu v nejvyšší poloze. Pokud nejsou tyto požadavky splnitelné, musí být uvedeny informace pro údržbu a obsluhu; viz 7.3.1.1 g), n) a r). 
     
5.4.2.15.2 Odvzdušňovací otvory
Válce s komorami naplněnými vzduchem musí mít odvzdušňovací otvory navrženými nebo umístěnými tak, aby byla vyloučena nebezpečí. Musí být možné odvzdušnění válců bez nebezpečí. 
     
5.4.3 Plynové akumulátory       
5.4.3.1 Informace       
5.4.3.1.1 Informace, které musí být trvale označeny na akumulátorech Na akumulátorech musí být trvale a čitelně vyznačeny následující informace:
a) název a/nebo logo výrobce;
b) datum výroby (měsíc/rok);
c) sériové číslo výrobce;
d) celkový objem v litrech;
e) dovolený rozsah teploty, Ts, vyjádřený ve stupních Celsia;
f) přípustný maximální tlak, Ps, vyjádřený v megapascalech (bar);
g) zkušební tlak, PT, vyjádřený v megapascalech (bar);
h) číslo notifikované osoby (je-li to použitelné).
Místo a způsob vyražení nesmí snižovat pevnost. Není-li k dispozici místo k uvedení všech těchto informací na akumulátoru, musí být informace uvedeny na štítcích, které jsou trvale upevněny na akumulátorech. 
     
POZNÁMKA Další informace mohou být požadovány místními předpisy.       
5.4.3.1.2 Informace, které musí být na akumulátorech nebo na tabulce upevněné na akumulátorech Na akumulátoru nebo na tabulce umístěné na akumulátoru musí být uvedeny následující informace:
a) název a kontaktní adresa výrobce/dodavatele;
b) identifikace výrobce/dodavatele výrobku;
c) výstraha tohoto znění: „Pozor – Tlaková nádoba. Před demontáží vypustit tlak!";
d) plnicí tlak plynu;
e) výstraha tohoto znění: „Při plnění používat pouze X“, kde X je plnicí médium např. dusík.
5.4.3.2 Požadavky na hydraulické systémy s plynovými akumulátory
Hydraulické systémy spojené s plynovými akumulátory musí automaticky odlehčit tlak kapaliny v akumulátoru nebo nuceně odpojit akumulátor (viz 5.4.7.2.1), je-li systém vypnut. Ve zvláštních situacích, kdy je vyžadován tlak i po zastavení stroje nebo nepředstavuje-li potenciální energie hydraulických akumulátorů žádná nebezpečí (např. upínací zařízení), nemusí být požadavky na odlehčení nebo odpojení splněny. Plynové akumulátory a všechny připojené tlakové součásti musí být používány v rozsahu stanoveného tlaku, teploty a podmínek prostředí. Ve zvláštních případech může být požadována ochrana proti nadměrnému tlaku na straně plynu.  
     
5.4.3.3 Instalace       
5.4.3.3.1 Místo připojení
Součásti a přípojky v systému plynového akumulátoru, jejichž poškození by mohlo být příčinou nebezpečí, musí být vhodně chráněny. 
     
5.4.3.3.2 Podpěry
Plynové akumulátory a všechny s ním spojené natlakované součásti musí být podepřeny podle instrukcí dodavatele akumulátoru. 
     
5.4.3.3.3 Neoprávněné změny
Plynové akumulátory nesmí být modifikovány obráběním, svařováním nebo jakýmikoliv jinými způsoby. 
     
5.4.3.3.4 Rychlost odlehčení
Rychlosti odlehčení plynových akumulátorů musí být vztaženy k požadavkům předpokládaného servisu, ale nesmí překročit rychlost stanovenou výrobcem. 
     
5.4.4 Ventily       
5.4.4.1 Volba
Typy ventilů musí být voleny s přihlédnutím k požadavkům správné funkce, těsnosti, k požadavkům údržby nebo nastavování a s ohledem 
     
5.4.4.1 Volba
Typy ventilů musí být voleny s přihlédnutím k požadavkům správné funkce, těsnosti, k požadavkům údržby nebo nastavování a s ohledem k odolnosti proti předvídatelným mechanickým vlivům a vlivům prostředí. U zařízení stacionárních průmyslových strojních zařízení mají být přednostně používány ventily upevněné na povrchu a/nebo kazetové ventily. Jsou-li požadovány odpojovací ventily (např. pro splnění požadavků 5.4.3.2 a 5.4.7.2.1), musí se použít pouze ventily, které jsou určeny jejich výrobcem pro tuto bezpečnostní aplikaci. 
     
5.4.4.2 Připojení
Při připojování ventilů se musí uvážit následující:
a) podpěra, nezávislá na jejich příslušném potrubí nebo přípojce tekutiny;
b) přístup při odstraňování, opravách nebo nastavování;
c) účinky gravitace, rázu a vibrací na ventil;
d) dostatečná vůle pro přístup klíče a/nebo ke šroubu a k elektrické přípojce;
e) prostředky k vyloučení nesprávného připojení;
f) zamezení poškození mechanickým provozním zařízením;
g) směrování, aby bylo zamezeno nahromadění vzduchu nebo bylo umožněno vypouštění vzduchu, je-li to použitelné.  
     
5.4.4.3 Rozvodné části       
5.4.4.3.1 Povrchová úprava a rovinnost
Rovinnost plochy pro připojení ventilu a úprava rozvodné části musí být podle doporučení výrobce ventilu. 
     
5.4.4.3.2 Deformace
Rozvodné části nebo sestavy rozvodných částí nesmí selhat vlivem deformace, pokud pracují v předpokládaném rozsahu provozních tlaků a teplot. 
     
5.4.4.3.3 Připojení
Rozvodné části musí být bezpečně připojeny. 
     
5.4.4.3.4 Vnitřní vedení
Vnitřní vedení mají mít příčný průřez průtokových ploch dostatečně velký, aby byl minimalizován neúmyslný pokles tlaku. Vnitřní vedení, včetně odlitých a vyvrtaných otvorů, musí být oproštěné od cizích těles, např. okují, otřepů, třísek, atd., které mohou omezovat průtok nebo mohou být vytlačeny a způsobit chybnou funkci a/nebo poškození jiných součástí, včetně ucpávek a těsnění. 
     
5.4.4.3.5 Identifikace
Sestavy rozvodných částí a jejich součástí musí být označeny podle ISO 16874. Pokud to není možné, musí být identifikace provedena jinými prostředky. 
     
5.4.4.4 Elektricky ovládané ventily       
5.4.4.4.1 Elektrická připojení a solenoidy       
5.4.4.4.1.1 Elektrická připojení
Elektrická připojení musí být v souladu s příslušnými normami (např. EN 60204-1 nebo norem výrobce) a musí být navržena s vhodným stupněm ochrany (např. podle IEC 60529). 
     
5.4.4.4.1.2 Solenoidy
Solenoidy musí být voleny (např. cyklická rychlost, jmenovitá teplota, tolerance napětí) tak, aby byly schopny ovládat ventily při stanovených podmínkách.  
     
5.4.4.4.1.3 Ruční nebo jiná nadřazená ovládání
Jestliže je nutné ovládat elektricky ovládaný ventil i v případě, když dojde k výpadku elektrické energie, musí být zařízení vybaveno prostředky pro nadřazené ovládání. Nadřazená ovládání musí být navržena nebo volena tak, aby bylo minimalizováno riziko neúmyslného ovládání; a měla by být resetována tehdy, když nadřazené ovládání pominulo, pokud není stanoveno jinak. 
     
5.4.4.5 Nastavování
Pokud ventily umožňují nastavení jednoho nebo více parametrů, mají být začleněna, je-li to vhodné, následující opatření:
a) prostředky pro zajištění nastavení;
b) prostředky pro uzamknutí nastavení, je-li požadováno zamezení neoprávněné změny; nebo
c) prostředky pro zamezení nastavení za bezpečný rozsah. 
     
5.4.5 Tekutiny a úprava součástí       
5.4.5.1 Tekutiny       
5.4.5.1.1 Specifikace       
5.4.5.1.1.1 Tekutiny mají být popsány podle známých mezinárodních norem. Výrobce součásti nebo systému musí definovat vhodnou hydraulickou tekutinu podle typu a technických údajů, nebo, pokud to není možné, podle obchodního názvu výrobce hydraulické tekutiny.       
5.4.5.1.1.2 Při volbě hydraulické tekutiny musí být uvážena její elektrická vodivost.       
5.4.5.1.1.3 Pokud existuje nebezpečí požáru, musí být uvažováno použití těžko hořlavé tekutiny.       
5.4.5.1.2 Kompatibilita
Všechny součásti, které přicházejí do kontaktu s použitou hydraulickou tekutinou, musí být kompatibilní s touto hydraulickou tekutinou. Další bezpečnostní opatření musí být učiněna v případech, v kterých mohou vzniknout problémy neslučitelnosti tekutiny s
a) ochrannou úpravou a jinými tekutinami použitými v zařízení např. barvy, provozní a/nebo servisní tekutiny;
b) výrobními a instalačními materiály, které mohou přijít do kontaktu s rozlitou nebo unikající těžko hořlavou tekutinou, např. elektrické kabely a ostatní servisní prostředky a výrobky;
c) jinými hydraulickými tekutinami. 
     
5.4.5.1.3 Čistota tekutin
Čistota hydraulických tekutin, vyjádřená podle ISO 4406, musí být vhodná pro necitlivější součást na znečištění v systému.
POZNÁMKA 1 Komerční hydraulické tekutiny nemusí při dodávce vykazovat požadovanou čistotu.
POZNÁMKA 2 Znečištění tekutiny může ovlivnit elektrickou vodivost tekutiny.  
     
5.4.5.2 Nádrže       
5.4.5.2.1 Konstrukce
Nádrž nebo kombinace spojitých nádrží
a) musí obsahovat veškerou tekutinu, která může proudit ze systému při normálním provozu nebo při údržbě při předpokládaném použití;
b) musí udržovat hladinu tekutiny v bezpečné pracovní výšce a umožňovat vhodný přístup tekutiny k přívodnímu vedení během všech provozních cyklů a provozních poloh;
c) musí umožnit odpovídající prostor pro tepelnou expanzi a odlučování vzduchu;
d) u hydraulických systémů u stacionárních průmyslových strojních zařízení musí být instalovány bud nad mísou, nebo odpovídajícím zařízením, vhodné kapacity a uspořádání, aby bylo účinně zachyceno náhodné rozlití z nádrží [viz také 5.2.5 a 5.3.1 n) ] nebo nad neprostupným prostorem;
POZNÁMKA Konstrukční požadavky mohou být v těchto případech předmětem národní legislativy.
e) mají umožnit pasivní chlazení, aby ovládaly teplotu tekutiny systému; pokud není pasivní chlazení dostatečné, musí být k dispozici aktivní chlazení; viz 5.4.5.4;
f) mají umožnit pomalou recirkulační rychlost, která dovolí uvolnění strženého vzduchu a vyloučení těžkých kontaminujících látek;
g) mají oddělovat vracející se tekutinu od vstupního vedení čerpadla a to přepážkami nebo jinými prostředky; pokud jsou použity přepážky, nesmí přepážky zamezovat čištění nádrží;
h) pro hydraulické systémy stacionárních průmyslových strojních zařízení mají být opatřeny spodními podpěrnými nohami nebo prvky k zajištění polohy nádrže minimálně 150 mm nad podlahou pro umožnění manipulace vypuštění a rozptýlení tepla; pro ukotvení k základu a vyrovnání mají být k dispozici minimálně čtyři nohy nebo podpěrné prvky v dostatečném prostoru.
Pokud je nádrž tekutiny utěsněná a pod tlakem, musí být vzaty v úvahu zvláštní požadavky pro tento typ nádrže. 
     
5.4.5.2.2 Výroba       
5.4.5.2.2.1 Rozlití
Musí být provedena opatření k zamezení rozlití tekutiny vracející se přímo do nádrže.
5.4.5.2.2.2 Vibrace a hluk
Musí být věnována pozornost zamezení nadměrných vibrací přenášených pevnou hmotou a hluku šířícího se vzduchem, zejména jsou-li součásti připojeny v nádrži nebo přímo na nádrži.
5.4.5.2.2.3 Víko nádrže Víko nádrže
a) musí být spolehlivě upevněno k tělesu nádrže;
b) musí být, je-li odstranitelné, navrženo tak, aby bylo zamezeno přístupu znečištění;
c) má být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo vyloučeno vytváření prostorů, které shromažďují a zachycují vnější pevná a kapalná znečištění a odpad. 
     
5.4.5.2.2.4 Uspořádání
Uspořádání nádrže musí splňovat následující požadavky.
a) Sací vedení musí být dimenzováno tak, aby vstupní charakteristiky čerpadla byly podle konstrukčních požadavků.
b) Sací vedení musí být umístěno tak, aby při odpovídající dodávce tekutiny byla udržena minimální provozní hladina tekutiny, a aby bylo vyloučeno střžení vzduchu a vytváření vířivosti v tekutině, pokud není požadováno jinak.
c) Zpětné vedení do nádrže má být připojeno pod minimální provozní hladinu tekutiny.
d) Vypouštění ze zpětného vedení do nádrže musí být při nejnižší praktické rychlosti a musí napomáhat požadované cirkulaci tekutiny v nádrži; cirkulace v nádrži nesmí napomáhat vstupu vzduchu.
e) Jakékoliv výřezy v nádrži musí být účinně utěsněny.
f) Nádrž má být navržena tak, aby bylo minimalizováno usazování nečistot v tekutině systému.
g) Odstranitelné upevnění uvnitř nádrže má být vyloučeno nebo zabezpečeno proti neúmyslnému uvolnění.  
     
5.4.5.2.2.5 Údržba
Opatření pro údržbu musí splňovat níže uvedené požadavky.
a) U nádrží stacionárních průmyslových strojních zařízení musí být použita přístupová víka, která mohou být odstraněna a vyměněna jednou osobou; víka musí umožňovat přístup ke všem vnitřním prostorům při čištění a inspekci; alternativně jsou dovoleny inspekční prostředky, např. endoskop.
b) Sací povrchové filtry, zpětné difuzéry a jiné vyměnitelné vnitřní součásti nádrže musí být pro odstraňování a čištění snadno přístupné.
c) Nádrže musí mít prostředky pro snadné vyprazdňování ve smontované poloze.
d) Nádrže stacionárních průmyslových strojních zařízení mají být tvarovány tak, aby bylo umožněno úplné vypuštění ve smontované poloze.  
     
5.4.5.2.2.6 Integrita
Nádrže musí být navrženy tak, aby byla zajištěna odpovídající konstrukční integrita, když
a) jsou naplněny na maximální kapacitu tekutinou systému;
b) jsou podrobeny kladným a záporným tlakům, které jsou způsobeny odebíráním nebo návratem tekutiny při rychlostech požadovaných systémem za všech předvídatelných podmínek;
c) podpírají připojené součásti;
d) jsou přepravovány.
Pokud jsou u nádrže použity body zdvihání pro přepravu hydraulického systému, musí být podpěrná konstrukce a opatření pro upevnění dostatečně robustní, aby odolávala očekávané manipulační síle, včetně předvídatelnému nárazu a trhnutí bez škodlivého účinku. Prostředky upevnění musí být dostatečně pevné a elastické, aby bylo zachováno bezpečné udržení namontovaných částí systému na nádrži nebo částí připojených k nádrži při manipulaci a přepravě, a to bez poškození nebo trvalé deformace.
Tlakové nádrže musí být navrženy odpovídajícím způsobem pro jejich maximální vnitřní tlak při předpokládaném používání. 
     
5.4.5.2.2.7 Ochrana proti korozi
Každá vnitřní a vnější ochrana proti korozi musí brát v úvahu škodlivé cizí nečistoty, např. kondenzovanou vodu (viz také 5.4.5.1.2). 
     
5.4.5.2.2.8 Ochranné pospojování
Musí být provedeno ochranné pospojování (např. uzemnění), je-li to požadováno. 
     
5.4.5.2.3 Příslušenství       
Nahrávám...
Nahrávám...